Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Veiligheidsonderzoeken: nieuwe lijst openbare diensten met informatieplicht

Nieuws - 21/06/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


In het kader van een veiligheidsonderzoek kunnen de agenten van Staatsveiligheid of de leden van de ADIV (militaire inlichtingendienst) bepaalde openbare diensten verplichten om hen alle nuttige informatie te bezorgen m.b.t. de identiteit of de kredietwaardigheid van de onderzochte. De federale regering geeft de lijst met de betrokken openbare diensten een update.
De bestaande lijst in het KB classificatie en veiligheidsmachtigingen dateert van het jaar 2000 en was niet langer up-to-date.
Sommige diensten op de lijst bestaan niet meer, bijvoorbeeld de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU). Andere diensten staan nog in de lijst onder een oude benaming, zoals het ‘Handelsregister’ dat al sinds enkele jaren de ‘Kruispuntbank van Ondernemingen’ is. Ook heel wat administraties van de FOD Financiën zijn intussen hervormd en kregen een nieuwe naam. Bijvoorbeeld de ‘Administratie der directe belastingen’ die de ‘Algemene administratie van de fiscaliteit’ is geworden en de ‘Administratie van het kadaster’ die nu ‘de Administratie Opmetingen en Waarderingen’ werd en ressorteert onder de ‘Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie’. De voorbije jaren zijn er ook heel wat nieuwe diensten opgericht die relevant zijn in het kader van veiligheidsonderzoeken, zoals de ‘Centrale Registers voor Solvabiliteit en Collectieve Schuldenregeling (JustRestart). Tot slot zijn er een aantal diensten die nog niet op de lijst stonden, maar toch belangrijke informatie kunnen hebben. Zo is er de dienst ‘Buitenlandse Investeringen’ van de FOD Economie die beschikt over informatie die van belang kan zijn om zicht te krijgen op de bedrijfscultuur.
Die wijzigingen resulteren in volgende nieuwe lijst openbare diensten:
binnen de FOD Financiën
-
de Algemene administratie van de Fiscaliteit
-
de Algemene administratie van de inning en de invordering
-
de Algemene administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, waaronder de dienst Coördinatie Anti-Fraude
-
de Algemene administratie van de douane en de accijnzen
-
de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
binnen de FOD Economie
-
de Kruispuntbank van Ondernemingen
-
de dienst Buitenlandse Investeringen
-
het Ambachtenregister
de overheidsdiensten belast met de administratie van de wedden, de pensioenen en de kinderbijslag
binnen de FOD Justitie
-
de Centrale Registers voor Solvabiliteit en Collectieve Schuldenregeling
-
de griffie van de arbeidsrechtbank
binnen de FOD Binnenlandse zaken
-
de Dienst Vreemdelingenzaken
binnen de Nationale Bank van België
-
de Centrale voor kredieten aan particulieren
-
het Register van kredieten aan ondernemingen
-
de Balanscentrale
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
In werking: 18 juni 2024. De vorige lijst wordt opgeheven.

Bron:  16 MEI 2024. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van openbare diensten bedoeld in artikel 19, tweede lid, 3° van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst,BS 18 juni 2024, bl. 75792.