Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Update Wegcode: nieuwe regels voor fietszones, verhoogde inrichtingen, busstroken en BOB's

Nieuws - 20/03/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds 1 juli 2019 laat de Wegcode steden en gemeenten toe om fietszones in te richten. Maar het concept zelf kreeg destijds geen wettelijke definitie en ook geen specifiek verkeersbord. Dat verandert. De term ‘fietsstraat’ verdwijnt en wordt vervangen door het begrip ‘fietszone’. Inhoudelijk ruimer, maar met een beknoptere en preciezere definitie. De verkeersborden F111 en F113 die momenteel het begin en het einde van een fietsstraat aangeven, zijn aangepast en duiden voortaan op het begin en het einde van een fietszone.
Maar daar stopt het niet. De wetgever wijzigt de Wegcode nog op tal van andere punten. Zo introduceert hij een definitie voor ‘verhoogde inrichting’, met een algemeen verbod om op een verhoogde inrichting links in te halen, stil te staan of te parkeren. Daarnaast is de definitie van de ‘reddingsstrook’ verruimd. Tot slot zijn er tal van verduidelijkingen in bestaande bepalingen, onder meer in de legendes van de verkeersborden F99a, F99c, F101b en F101c en wat betreft de regels voor busstroken en de bijzondere overrijdbare beddingen (BOB's).
Geen ‘fietsstraat’ meer Wegcode, maar ‘fietszone’
De definitie van ‘fietsstraat’ is uit de Wegcode geschrapt en vervangen door een definitie van ‘fietszone’. De Wegcode omschrijft een fietszone als ‘één of meer openbare wegen waar specifieke gedragsregels gelden voor wat betreft de fietsers. Het begin van een zone is aangeduid met het verkeersbord F111, het einde met het verkeersbord F113.
 
De huidige verkeersborden F111 en F113 met de vermelding fietsstraat mogen nog tot 1 januari 2035 in het straatbeeld blijven. De bestaande verkeersborden F111 en F113 met zonale geldigheid zijn toegelaten tot 1 januari 2032.
In het kader van deze wijziging wordt de verwijzing naar de inrichting als ‘fietsroute’ geschrapt, omdat die voorwaarde onnauwkeurig en overbodig is geworden. Ook de verduidelijking dat motorvoertuigen in een fietszone mogen rijden, wordt geschrapt omdat dit voortvloeit uit de verkeersregels voor fietszones van artikel 22novies van de Wegcode.
Reddingsstrook
De definitie van reddingsstrook is verruimd zodat ook de voertuigen van de personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie, door de federale of lokale politie én takelwagens er gebruik van mogen maken om zich naar de plaats van een incident te begeven. Alle voertuigen moeten tijdens hun verplaatsing op een reddingsstrook hun oranje-gele knipperlichten gebruiken.
Verhoogde inrichting
De Wegcode bevat voortaan een definitie voor ‘verhoogde inrichting’. Dat is een verhoogde aanleg die dwars op de openbare weg is aangebracht en die bestemd is om de snelheid te matigen.
Het is voor bestuurders verboden om op een verhoogde inrichting links in te halen, stil te staan of te parkeren. Het gaat om een algemeen verbod voor àlle verhoogde inrichtingen, ongeacht de wijze waarop een verhoogde inrichting gesignaleerd is.
Meer ruimte voor pilootprojecten
De wetgever versoepelt de mogelijkheden om af te wijken van de bepalingen in de Wegcode voor pilootprojecten en experimenten. Voortaan luidt de regel dat: ‘de minister bevoegd voor het Wegverkeer of zijn afgevaardigde afwijkingen kan toestaan op de bepalingen van de Wegcode bij wijze van uitzondering, onder de door hem vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd’.
Busstroken en bijzonder overrijdbare beddingen
Tot slot past de wetgever een aantal bestaande formuleringen aan voor meer duidelijkheid. De legendes van verkeersborden F99a, F99c, F101b en F101c zijn voortaan uniformer gepresenteerd.
De bepalingen die betrekking hebben op busstroken en BOB's zijn voortaan meer gedetailleerd. De busstrook en de BOB zijn normaal alleen bestemd voor voertuigen van de geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Andere voertuigen kunnen worden toegelaten ALS de wetgever ze heeft opgesomd. Die lijst wordt uitgebreid met voertuigen met tenminste 2, 3 of 4 inzittenden, voertuigen die worden gebruikt ter bevordering van duurzame vormen van mobiliteit (bv. vrachtwagens die deelfietsen vervoeren) en voertuigen die worden gebruikt voor het gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap.
Voertuigen die gebruikt worden voor schoolvervoer en taxi’s mogen nog tot 1 januari 2027 gebruik maken van de busstroken (ook in afwezigheid van een specifiek verkeersbord)
In werking: 1 april 2023 (mits uitzonderingen).

Bron:  12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,BS 16 maart 2023, bl. 31789.

Extra informatie: Wegcode.