Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse verkeerswetgeving krijgt update voor meer rechtszekerheid

Nieuws - 15/09/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse decreetgever sleutelt aan een reeks regelgevende teksten m.b.t. verkeer en wegvervoer. Zowel het Decreet op het personenvervoer en het Decreet Basisbereikbaarheid als de Wegverkeerswet en de Wet technische eisen voertuigen worden verfijnd om interpretatiefouten en misverstanden te vermijden. Het gaat dus voornamelijk om aanvullingen en preciseringen. De meeste wijzigingen komen er na opmerkingen van de Raad van State.
Wegverkeerswet
De Wegverkeerswet bepaalt de essentiële elementen (doeleinden, categorieën van gegevens, verwerkingsverantwoordelijke, betrokkenen en bewaartermijn) van de verwerking van persoonsgegevens voor de reglementering over de scholing en voor de examens over de kennis en de vaardigheid die nodig zijn om voertuigen van elke categorie te besturen, en voor de reglementering over de vakbekwaamheid. Die bepalingen worden nu aangevuld. De decreetgever preciseert de maximale bewaartermijn van de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de erkenningen, vergunningen, toelatingen of aanwijzingen, en van de persoonsgegevens die voor andere doeleinden worden verwerkt (bv. de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de afgelegde rijexamens en de gevolgde nascholing).
De persoonsgegevens die worden verzameld voor het verstrekken van een erkenning, vergunning, toelating of aanwijzing worden maximaal nog vijf jaar bewaard na het verstrijken van de geldigheid van die erkenning, vergunning, toelating of aanwijzing. De andere persoonsgegevens kunnen tijdens de volledige levensloop van de betrokkene worden bewaard. Maar: algemeen geldt dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden bewaard dan wat strikt noodzakelijk is voor de vooropgestelde doeleinden.
Wet Technische eisen voertuigen
Ook de Wet Technische eisen voertuigen wordt aangepast om conform te zijn aan de GDPR-vereisten. De decreetgever creëert een grondslag voor de verwerking van gegevens (o.a. informatie m.b.t. de gezondheid en gerechtelijke gegevens) met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden en de taken m.b.t. technische controles.
Daarnaast wordt een bepaling toegevoegd die delegatie verleent aan de Vlaamse Regering om een verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen, te bepalen welke gegevens worden verwerkt en op welke wijze ze worden verwerkt, en de mogelijke bijkomende doeleinden van de verwerking en de bewaartermijn vast te stellen, binnen de grenzen van de opgelegde delegatie.
Decreet op het personenvervoer
Het Decreet op het personenvervoer bevat voortaan een solide rechtsgrond voor de mogelijkheid om vergunningen voor geregeld vervoer te schorsen of in te trekken, of aan een vergunninghouder een verbod op te leggen om aan geregeld vervoer te doen. Volgens de Raad van State ontbrak die grondslag in de huidige tekst.
Decreet Basisbereikbaarheid
Tot slot is het Decreet Basisbereikbaarheid aangepast om tegemoet te komen aan de Raad van State. Die was van mening dat artikel 44 van het decreet geen rechtsgrond biedt voor een aantal bepalingen van het uitvoeringsbesluit van 17 november 2021 over haltes en halte-infrastructuur. Meer in het bijzonder wat de plaatsing, het onderhoud en de vernieuwing van de haltepaal en het haltebord betreft. De huidige omschrijving zorgt voor verwarring in wie precies de verantwoordelijkheid draagt van het plaatsen, het onderhoud en de vernieuwing van haltepalen en halteborden: de lokale besturen of De Lijn. Voortaan voorziet het decreet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Vlaamse regering om de actor aan te wijzen die reizigersinformatie voorziet met de bedoeling dat De LIjn deze taak uitvoert binnen alle vervoerslagen.
In werking: 23 september 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  8 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid,BS 13 september 2022, bl. 67081.