Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Europa versterkt uitwisseling van informatie over terrorismezaken tussen lidstaten en Eurojust

Nieuws - 13/10/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Europa introduceert een nieuw kader voor de uitwisseling van informatie over terrorismezaken tussen de lidstaten en Eurojust. Met Verordening 2023/2131 worden de huidige processen vereenvoudigd en gemoderniseerd. De bevoegde nationale autoriteiten weten voortaan exact wanneer ze welke informatie moeten overdragen en op welke beveiligde (deels) geautomatiseerde manier ze dat moeten doen. Europa creëert in dat kader een beveiligd digitaal communicatiekanaal tussen de lidstaten en Eurojust, introduceert een nieuw, digitaal dossierbeheersysteem en versterkt de rol van Eurojust bij de ondersteuning en coördinatie van en de samenwerking tussen de nationale autoriteiten die terroristische misdrijven onderzoeken en vervolgen.
Verordening 2023/2131 treedt in werking op 1 december 2023 en is rechtstreeks van toepassing in de lidstaten.
Informatie-uitwisseling
De Europese lidstaten zijn al sinds 2005 (Besluit 2005/671/JBZ) verplicht om relevante informatie over terroristische misdrijven te verzamelen en door te geven aan Eurojust. Denk aan persoonsgegevens, details m.b.t. (vermeende) terroristische misdrijven en verbanden met andere misdrijven.
Om die informatie op een gestructureerde manier samen te brengen werd in 2019 het ‘Europees gerechtelijk register voor terrorismebestrijding’ (‘European Judicial Counter-terrorisme Register’) opgezet. Dat register kreeg als specifieke doelstelling mogelijke verbanden vaststellen tussen gerechtelijke procedures tegen verdachten van strafbare feiten van terroristische aard en mogelijke coördinatiebehoeften in kaart brengen die uit die verbanden voortvloeien.
Maar het register (en het systeem erachter) is intussen al verouderd. Heel wat processen zijn nog niet geautomatiseerd. De verwerking van informatie gebeurt nog vaak ‘met de hand’ wat het systeem gevoelig maakt voor fouten en onvolledigheden. Bovendien zijn kruiscontroles van informatie slechts beperkt mogelijk en zijn er geen goede afspraken over hoe en wanneer de bevoegde autoriteiten informatie moeten doorsturen en welke gegevens dat precies moeten zijn.
Met Verordening 2023/2131 wil Europa daar wat aan doen.
Modern, digitaal dossierbeheersysteem
De tekst bevat de krijtlijnen van het nieuwe, moderne – digitale – dossierbeheersysteem (casemanagementsysteem) dat het moet mogelijk maken de opgeslagen gegevens aan een kruiselingse controle te onderwerpen. De omschrijving in de verordening is kort en technisch. De Europese Commissie zal later met meer details komen in uitvoeringshandelingen.
Dat geldt ook voor de doorgifte van gegevens door de bevoegde nationale autoriteiten. Die moeten voortaan op een gestructureerde, georganiseerde, systematische en semiautomatische wijze relevante informatie doorgeven aan Eurojust. Op semiautomatische wijze betekent dat de doorgifte van informatie deels is geautomatiseerd en deels handmatig gebeurt. Die automatisering moet zorgen voor meer eenvoud en systematiek en minder fouten. Op die manier weten de bevoegde autoriteiten ook beter welke informatie ze wanneer moeten overdragen.
Voor het uitwisselen van gevoelige gegevens tussen de bevoegde nationale autoriteiten en Eurojust en het verwerken daarvan, moet gebruik worden gemaakt van beveiligde communicatiekanalen, zoals een gedecentraliseerd IT-systeem of de beveiligde telecommunicatieverbinding (Besluit 2008/976/JBZ).
Rol Eurojust
De rol van Eurojust bij de ondersteuning van de ondersteuning en coördinatie van en de samenwerking tussen de nationale autoriteiten die terroristische misdrijven onderzoeken en vervolgen wordt versterkt. Zo kunnen de nationale bevoegde autoriteiten Eurojust voortaan bijvoorbeeld in elke fase verzoeken om ondersteuning bij de vervolgmaatregelen met betrekking tot verbanden die zijn vastgesteld op basis van verstrekte informatie. Daarnaast kan Eurojust nu ook bijstand verlenen aan onderzoeken en vervolgingen waarbij alleen een lidstaat en een derde land of een lidstaat en een internationale organisatie betrokken zijn.
Nieuw is ook dat de bij Eurojust gedetacheerde verbindingsmagistraten toegang krijgen tot het nieuwe dossierbeheersysteem.
Elke lidstaat wordt tot slot verplicht een bevoegde nationale autoriteit aan te wijzen als nationale correspondent voor Eurojust.
In werking: 1 december 2023.

Bron:  Verordening (EU) 2023/2131 van het Europees Parlement en de Raad van 4 oktober 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad en van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, wat de uitwisseling van digitale informatie in terrorismezaken betreft,Pb, L, 2023/2131, 11 oktober 2023.