Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Nieuwe verplichtingen voor de exploitanten van nucleaire installaties op het gebied van interventie

Nieuws - 02/05/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Een nieuw koninklijk besluit van 22 december 2022 wijzigt het besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties. Het stelt voor de exploitanten van nucleaire installaties een aantal verplichtingen vast op het gebied van respons op ‘agressie’ en van de samenwerking met de politiediensten.
Als aanvulling bij de bestaande rechtsinstrumenten
De rol van de politiediensten bij de beveiliging van nucleaire installaties wordt geregeld door:
de wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie (de zogenoemde ″DAB-wet″),
de omzendbrief OOP36bis van 15 april 2019 van de Minister van Binnenlandse Zaken, betreffende de veiligheid van de nucleaire installaties, waardoor de omzendbrief OOP36 van 6 augustus 2002 wordt opgeheven en vervangen. De geadresseerden van deze ministeriële omzendbrief zijn in hoofdzaak de betrokken overheidsinstanties en politiediensten.
Het koninklijk besluit van 22 december 2022 bepaalt een aantal specifieke verplichtingen voor de nucleaire exploitant op het gebied van de respons op “agressies” (in de zin van het koninklijk besluit m.b.t. de fysieke beveiliging) en de samenwerking met de politiediensten in de nieuwe wettelijke en reglementaire context die hoofdzakelijk wordt beschreven door de zogenaamde “DAB-wet”, alsook door de omzendbrief OOP36bis.
Nadruk op samenwerking
Het nieuwe besluit legt het kader vast voor:
de samenwerking met de politiediensten via tests en oefeningen (art. 6 § 8 en § 9);
de samenwerking bij het afsluiten van een samenwerkingsprotocol (art. 6bis);
de samenwerking bij de uitvoering van een samenwerkingsprotocol (art. 6ter);
de opleiding en de uitrusting van de interventiediensten (art. 6quater);
het verstrekken van informatie die moet worden uitgevoerd in geval van een agressie (artikel 14bis).
Update van een aantal begrippen
Het koninklijk besluit van 22 december 2022 vormt een aanvulling op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011. Het preciseert met name de procedure voor het beheer van wijzigingen die aan de installatie of aan het nucleair vervoerbedrijf worden aangebracht, in het bijzonder aan het systeem voor fysieke beveiliging of het algemeen beveiligingssysteem.
Andere ‘updates’ zijn aangebracht, zoals voor:
de definitie van ‘agressie’, die wordt aangevuld, hoofdzakelijk om onder deze term het begaan van inbreuken op te nemen die werden ingevoerd in het Strafwetboek, overeenkomstig de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake de Fysieke beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag;
de bevestiging van de primaire verantwoordelijkheid van de exploitant, het regime van de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging van de nucleaire installaties, zoals het nucleair vervoer (met name vanuit het standpunt van de criteria en modaliteiten voor zijn aanstelling, alsook de uiteenzetting van zijn opdrachten);
verbeteringen bestemd om beter aan verschillende doelstellingen en beperkingen van een exploitant van een nucleaire installatie of een nucleair vervoerbedrijf te kunnen voldoen, zoals de invoering van een procedure voor de ontvankelijkheid van het dossier in het kader van de erkenningsprocedure, wijzigingen waardoor er meer coherentie wordt gewaarborgd met andere reglementaire bepalingen (zoals het koninklijk besluit dat het nucleair vervoer regelt);
nieuwe regels en begrippen, hoofdzakelijk de expliciete eis van de invoering van een veiligheidscultuur, de opstelling van te volgen regels in geval van “agressie” en de wijzigingen van het regime voor de evaluatie van het fysiek beveiligingssysteem, zowel door de exploitant als door het Agentschap (bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de frequentie, evenals het in aanmerking nemen van de interface veiligheid/beveiliging).
Inwerkingtreding
De maatregelen treden in werking op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat op de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad, dit is op 1 juni 2023.
Opgelet
Artikel 13 (samenwerking van de politiediensten) treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, dit is 1 oktober 2023.