Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Vlaams Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken gepubliceerd

Nieuws - 26/04/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 21 april 2023 verscheen het derde Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken van de huidige legislatuur. De Vlaamse decreetgever zorgt onder meer voor wijzigingen aan de Wegverkeerswet, de Wet Technische eisen voertuigen, het Decreet bijzonder wegtransport, het Scheepvaartdecreet- en Scheepvaartbegeleidingsdecreet en het Decreet Basisbereikbaarheid.
Wegverkeerswet (Hoofstuk 2)
Hoofdstuk 2 van het Verzameldecreet MOW III wijzigt de regels m.b.t. GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in de Wegverkeerswet (artikel 29quater):
afschrift van proces-verbaal
Artikel 29quater biedt steden en gemeenten de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. De procedure wordt nu op een aantal punten bijgestuurd voor meer efficiëntie en effectiviteit. En dat op vraag van de lokale besturen zelf. De oorspronkelijke tekst van artikel 29quater bepaald dat het proces-verbaal van overtreding aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd moet worden en dat de sanctionerend ambtenaar dit proces-verbaal aan de overtreder overmaakt. Voortaan gaat het evenwel niet meer om het pv zelf, maar om een afschrift. Het originele pv blijft in handen van de vaststeller. Overtreders zullen nu dus met het afschrift op de hoogte worden gebracht van de overtreding die hun ten laste wordt gelegd en hoe ze in hun verdediging kunnen voorzien. Als degene aan wie een administratieve boete is opgelegd beroep aantekent bij de politierechtbank, beschikt de vaststeller nog over het originele proces-verbaal en kan dit origineel aan de rechtbank voorgelegd worden.
informatiebrief
Een tweede element is dat voor buitenlandse overtreders het proces-verbaal mag vervangen worden door een informatiebrief zodat het proces-verbaal niet moet meegestuurd worden. Dat zorgt voor een minder zware werklast voor de sanctionerende ambtenaar.
termijn verweer
Een derde wijziging is dat de huidige termijn van 30 dagen voor de sanctionerende ambtenaar om de verweermiddelen te beoordelen, op 90 dagen wordt gebracht zodat er meer tijd is.
Wet Technische eisen voertuigen (Hoofdstuk 3)
De decreetgever zorgt ook voor een aantal wijzigingen aan de Wet technische eisen voertuigen, en meer concreet m.b.t. de goedkeuringsprocedure van marktdeelnemers. Artikel 2 van de wet stelt momenteel dat bij het intrekken van een goedkeuring van een marktdeelnemer, bij de intrekking van de aanwijzing van een technische dienst of bij het nemen van een administratieve maatregel ten aanzien van een keuringsinstelling verplicht advies moet worden ingewonnen bij een commissie die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de administratie en vertegenwoordigers van respectievelijk de nijverheid of instellingen die belast zijn met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen. Deze adviesverplichting wordt geschrapt omdat ze moeilijk werkbaar is en verhindert dat snel wordt opgetreden. Alle verwijzingen naar de adviesverplichting worden geschrapt.
Oprichtingsdecreet De Lijn (Hoofdstuk 4)
In hoofdstuk 4 wordt het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn – gewijzigd, waardoor De Lijn de mogelijkheid krijgt om verplaatsingen van nutsleidingen te bevelen.
Scheepvaartbegeleidingsdecreet (Hoofdstuk 5)
Met hoofdstuk 5 wijzigt de Vlaamse decreetgever de tarieven voor de verkeersbegeleidingssystemen in de scheepvaart in het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. De VBS-tarieven worden opgetrokken zodat ze op gelijk niveau staan met de Nederlandse bedragen (onder- en bovengrenzen inbegrepen). Daarnaast voorziet het decreet nu ook in een automatische indexatie. Die zal jaarlijks op 1 augustus worden doorgevoerd op basis van de index van de maand mei van hetzelfde jaar ten opzichte van het indexcijfer van de maand van bekendmaking van het betrokken tarief.
Decreet Bijzonder wegtransport (Hoofdstuk 6)
Artikels 6 tot en met 9 van het Verzameldecreet MOW wijzigen het Vlaams Decreet bijzonder wegtransport van 2013. De decreetgever wil voornamelijk een aantal onduidelijkheden wegwerken en bepaalde elementen vereenvoudigen.
Zo komt er een nieuwe definitie voor ‘langere en zwaardere sleep’ die alleen nog bepaald welke combinaties als langere en zwaardere voertuigen, in plaats van te verwijzen naar een afwijking op de maximale lengte. Het Decreet bijzonder wegtransport omschrijft een langere en zwaardere sleep voortaan als ‘een voertuigcombinatie die bestaat uit een trekkend voertuig, een tussenvoertuig en een getrokken voertuig en die wordt gebruikt in het kader van een proefproject LZV.
Daarnaast wordt de uitzondering op het verbod voor de LZV 's (langere en zwaardere vrachtwagens) om zich met een te lang, te breed, te hoog of te zwaar voertuig op de openbare weg te begeven, geschrapt. Tot slot is het niet meer vereist dat de asoverlading schade aan het wegdek berokkent om een inbreuk in aanmerking te kunnen nemen. Het feit dat het beschadigen van het wegdek een constitutief element van het misdrijf uitmaakt, heeft in het verleden voor veel discussie gezorgd. Om deze zeer tijdrovende discussies in de toekomst uit te sluiten, wordt de link met beschadiging van het wegdek geschrapt.
Verder zijn er wijzigingen aan bevoegdheidsregels. Het decreet mag geen diensten of personeelsleden van de Vlaamse overheid aanwijzen die met een bepaalde taak worden belast. Om die reden worden de woorden “het Agentschap Wegen en Verkeer” en “het Departement Mobiliteit en Openbare Werken” vervangen door “de dienst van de Vlaams administratie die zij aanwijst.
Decreet Basisbereikbaarheid (hoofdstuk 8)
Artikel 36, §1, van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid wordt aangepast opdat het voor de interne exploitant mogelijk wordt om de tarieven van het kernnet en aanvullend net vast te leggen conform de afspraken vastgelegd in het openbaredienstencontract.
Decreet Havenkapiteinsdienst (Hoofdstuk 9)
Ook hoofdstuk 9 omvat voornamelijk aanpassingen van technische aard. Bij de opmaak van het Decreet m.b.t. de havenkapiteinsdienst in 2019 werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het scenario dat de havenkapitein, de haveninspecteur of havenagent zijn functie moet neerleggen door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voortaan is hierbij niet meer vereist dat het neerleggen van de functie met het oog op pensionering moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Scheepvaartdecreet (Hoofdstuk 10)
Hoofdstuk 9 bevat een aantal redactionele wijzigingen en correcties van foute verwijzingen in het Scheepvaartdecreet.
In werking: 1 mei 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad). Met uitzondering van artikel 18 m.b.t. het Scheepvaartdecreet.