Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuwe Parkeerordonnantie Brussels gewest: focus op off-street parkeren en vereenvoudiging beleidsinstrumenten

Nieuws - 13/09/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Brussels gewest heeft een nieuwe Parkeerordonnantie. Daarin zijn heel wat de basisprincipes uit de ordonnantie van 2009 behouden, maar zijn er ook heel wat nieuwe elementen toegevoegd op basis van de evoluties in het mobiliteitsbeleid, het verwachte gebruik van de openbare ruimte en praktijkervaringen. Zo wil het gewest het parkeren op straat sterk verminderen via een shift naar ‘off street’-parkeren, één van de doelstellingen uit ‘Good Move’. Daarnaast streeft de tekst ook naar meer eenvoud en flexibiliteit in de instrumenten van het parkeerbeleid zoals het Gewestelijke Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP). Verder voorop staan de harmonisering van de gemeentelijke parkeerretributiereglementen en het verhogen van de efficiëntie van het Parkeeragentschap.
De Parkeerordonnantie van 6 juli 2022 zal vanaf haar inwerkingtreding op 19 september 2022 de basis vormen voor belangrijke uitvoeringsbesluiten (zoals het besluit dat de prijsvorken vastlegt van de tarieven voor het on-street parkeren, de forfaitaire retributies en voor de vrijstellingskaarten voor bewoners). De Parkeerordonnantie van 22 januari 2009 wordt opgeheven, net als heel wat bijhorende uitvoeringsbesluiten. Al voorziet de nieuwe ordonnantie heel wat overgangsbepalingen. Zo blijft het reglementaire luik van het gewestelijke parkeerbeleidsplan van toepassing totdat er een nieuw gewestelijk parkeerbeleidsplan wordt aangenomen.
We geven kort een aantal krachtlijnen mee.
Doelstellingen parkeerbeleid
De nieuwe ordonnantie herdefinieert de doelstellingen van het parkeerbeleid zodat de principes die zijn vastgelegd in het Gewestelijk Mobiliteitsplan ‘Good Move’ erin zijn opgenomen. Voortaan stelt de regelgeving dat ‘het parkeerbeleid moet bijdragen tot het mobiliteitsbeleid door het parkeren aan te wenden als actiehefboom m.b.t. de mobiliteitskeuzes, als instrument voor het opwaarderen van de openbare ruimte, als schakel in intermodale verplaatsingsketens en als dienst die wordt verleend aan de gebruikers’.
Daarnaast moet het parkeerbeleid toelaten het parkeren op de gewest- en gemeentewegen op een doeltreffende, coherente, evenwichtige en overlegde manier te organiseren. In dat kader moet het helpen om het autoverkeer te doen afnemen en zorgen dat de tarieven voor on-street parkeren stijgen (t.v.v. van off-street parkeren) zodat het parkeren op de openbare weg vermindert.
Het parkeerbeleid richt zich in de eerste plaats op de coördinatie van het parkeeraanbod op en buiten de wegenis, de vastlegging van gereglementeerde of gereserveerde zones op de openbare wegenis en de tarifering ervan voor alle soorten voertuigen, de goedkeuring van een gewestelijk parkeerbeleidsplan en de evaluatie daarvan op gewestelijk en lokaal niveau, de coherentie van lokale acties met de gewestelijke doelstellingen en het operationaliseren van dit beleid door een Parkeeragentschap.
Minder parkeren op straat
Het gewest wil parkeren in de openbare ruimte verminderen en parkeerplaatsen buiten de wegenis beter benutten onder meer via een gecoördineerd tariefbeleid en de toekenning van vrijstellingskaarten. Deze elementen zullen voorwerp zijn van uitvoeringsbesluiten.
De Brusselse regering zal – in overeenstemming met de doelstellingen van de nieuwe ordonnantie - ook regels vastleggen voor het creëren van nieuwe parkeerplaatsen op de wegenis, de installatie van de uitrustingen die voor het parkeren nodig zijn, de herbestemming van de bestaande parkeerplaatsen, de erkenning van diensten voor het delen van voertuigen, enz.
De ordonnantie bevat de basisregels voor de indeling van de gereglementeerde parkeerzones en voorbehouden parkeerplaatsen. Maar ook hier zijn uitvoeringsbesluiten vereist. Merk op dat de regering voortaan de mogelijkheid heeft om een zone te creëren waar onder voorwaarden gratis kan worden geparkeerd.
Ook de organisatie en inning van parkeerretributies en de vrijstellingskaarten komen aan bod.
Gemeentelijke parkeeractieplannen
De Gemeentelijke Parkeeractieplannen worden facultatief. Op dit moment zijn de GPAP’s nog dwingend en verplicht. De Brusselse regering zal deze actieplannen nog wel bij besluit inhoudelijk goedkeuren maar de gemeenten krijgen in vergelijking met vroeger meer bewegingsvrijheid. Boven is de opmaak van de plannen gevoelig versoepeld. Zowel inhoudelijk als procedureel. De termijn van één maand tussen de goedkeuring van het ontwerpplan en de start van het openbaar onderzoek is bijvoorbeeld verlengd tot 3 maanden.
Parkeeragentschap
De organisatie en werking van het Parkeeragentschap zijn bijgestuurd voor meer efficiëntie. Het agentschap kreeg er bijvoorbeeld een aantal opdrachten bij in het licht van Good Move. Zo zal het agentschap de regering bijstaan bij het uitwerken van het gewestelijk parkeerbeleidsplan en het globaal evaluatieverslag van het gewestelijk parkeerbeleidsplan en de implementering ervan op lokaal niveau en wordt het belast met het verderzetten van het parkeergeleidingssysteem (een opdracht die voordien samen met de takeldienst werd uitgevoerd). Nieuw in de organisatie is bijvoorbeeld dat de raad van bestuur van het Parkeeragentschap en niet langer de regering het personeelsplan vastlegt en het administratief statuut en de bezoldigingsregeling bepaalt.
In werking 19 september 2022 (mits overgangsbepalingen)

Bron:  6 JULI 2022. - Ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,BS 8 september 2022, bl. 66622.