Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuw kader voor bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten

Nieuws - 09/08/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Een koninklijk besluit van 25 april 2021 stelt nieuwe voorwaarden vast voor de algemene uitoefening van bewakingsactiviteiten en voor de specifieke uitoefening van beheer van alarmcentrales. Het heft de koninklijk besluiten van 14 mei 1991 en van 20 maart 2017 op die het beroep tot nu toe regelden.
Voorwaarden voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten
Strategisch leidinggevende
Bewakingsondernemingen en interne bewakings- en veiligheidsdiensten met minder dan 50 bewakings- of veiligheidsagenten moeten minstens over één strategisch leidinggevende beschikken. Hebben ze meer dan 50 agenten, dan moeten ze over ten minste twee strategische leidinggevenden beschikken.Een strategisch leidinggevende is de persoon die:
de leiding heeft over het geheel van de bewakingsonderneming of interne bewakings- of veiligheidsdienst;
gezag uitoefent over alle bewakings- of veiligheidsagenten van de bewakingsonderneming of interne bewakings- of veiligheidsdienst; of
gezag uitoefent over andere strategisch of operationeel leidinggevenden van de bewakingsonderneming of interne bewakings- of veiligheidsdienst.
Voor bewakingsondernemingen, natuurlijk persoon, is minstens de betrokken natuurlijke persoon strategisch leidinggevende. Voor bewakingsondernemingen, rechtspersoon, zijn minstens, naar gelang het geval, volgende personen strategisch leidinggevenden:
de zaakvoerders;
de afgevaardigde bestuurders en de andere bestuurders die volgens de bepalingen van de statuten van de onderneming gemachtigd zijn om, alleen of samen met andere bestuurders, de onderneming te verbinden.
Opleidingsvoorwaarden
Elke onderneming moet per activiteit waarvoor ze de vergunning aanvraagt, beschikken over minstens één personeelslid dat voldoet aan de ermee overeenstemmende opleidingsvoorwaarden.
Beschermde infrastructuur
De infrastructuur van de ondernemingen moet minimaal zijn beveiligd door:
een correct functionerend goederenalarmsysteem;
een systeem van toegangscontrole.
Aangescherpte gegevensbescherming
De dienstgegevens over personeel, de gegevens over eventuele klanten en plaatsen waar de beroepsactiviteiten worden uitgeoefend en alle andere vertrouwelijke gegevens worden bewaard op de exploitatiezetel van de onderneming in een afzonderlijk afgesloten lokaal.

Het systeem voor het beveiligen van de documenten en gegevens moet aan de bewaringswijze zijn aangepast.
 
De informatica-infrastructuur voor de digitale bewaring van gegevens moet zijn beschermd tegen elk bekend risico van individuele indringing en tegen ongeoorloofde toegang tot de informatie die ze bevat.
Bewakingsondernemingen moeten een informatieveiligheidsplan uitvoeren dat aangepast is aan de context van de onderneming en dat conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.
Klachtenbehandeling
De ondernemingen moeten beschikken over een schriftelijke procedure voor de ontvangst, registratie, analyse en behandeling van klachten. Deze procedure bepaalt ten minste dat:
de klager uiterlijk binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de klacht door de onderneming of dienst een ontvangstbevestiging krijgt met vermelding van de contactgegevens van de persoon en/of de dienst die de klacht zal behandelen;
een antwoord aan de klager moet worden bezorgd binnen de twee maanden na ontvangst van de klacht.
Rechtsbijstandsverzekering
De ondernemingen moeten een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor de agenten met wie ze werken. Met die verzekering kunnen de agenten hun rechten doen gelden wanneer ze als slachtoffer van een gewelddaad materiële of lichamelijke schade hebben opgelopen in het kader van de uitoefening van hun activiteiten.
Voorwaarden voor het beheren van alarmcentrales
Technische middelen
Alle eerder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alarmcentrales, met uitzondering van de verplichting om een rechtsbijstandsverzekering te sluiten.

De verplichtingen van aangescherpte gegevensbescherming (artikelen 4 tot 7 van het koninklijk besluit) zijn niet van toepassing op alarmcentrales die uitsluitend vergund zijn voor het ontvangen en het verwerken van signalen afkomstig van alarmsystemen die bestemd zijn om brand, gaslekken, ontploffingen of noodsituaties in het algemeen vast te stellen.

De alarmcentrale moet beschikken over de nodige uitrusting, voorzieningen en procedures op het gebied van informatica en communicatie waarmee de centrale signalen, oproepen, beelden, identificatie- en lokalisatiegegevens van de door haar bewaakte goederen en personen in reële tijd kan ontvangen, lokaliseren en analyseren, deze kan verifiëren op hun waarachtigheid en kan doormelden aan de beheercentrales van noodoproepen 112 of de politiediensten.
Minimale reactietijd
De alarmcentrale moet beschikken over de nodige technische middelen en operatoren (ten minste 11 voltijdse operatoren in dienst) om de volgende minimale reactietijden te halen:
voor het starten met de behandeling van alarmen die afkomstig zijn van alarmsystemen die bestemd zijn om alarmsituaties ten gevolge van misdrijven tegen goederen vast te stellen: 80% in minder dan 180 seconden; 98,5 % in minder dan 240 seconden;
voor het starten met de behandeling van alarmen die afkomstig zijn van alarmsystemen die bestemd zijn om alarmsituaties ten gevolge van misdrijven tegen personen, brand, gaslekken, ontploffingen of noodsituaties in het algemeen vast te stellen: 80% in minder dan 30 seconden; 98,5 % in minder dan 60 seconden;
voor het beantwoorden van telefonische oproepen afkomstig van politie- en hulpdiensten en de beheercentrales van noodoproepen 112: 80% in minder 30 seconden en 98,5 % in minder 60 seconden;
voor het beantwoorden van andere telefonische oproepen dan bedoeld onder 3°: 80% in minder dan 60 seconden.
Opgelet: alarmcentrales die noodoproepen behandelen die een particuliere eCall in de zin van de ITS-kaderwet uitmaken, moeten bovendien voldoen aan de norm EN 16454.
Als de norm EN16454 strengere bepalingen bevat dan die in het KB van 25 april 2021 gelden deze strengere bepalingen.
Verslag van conformiteitsbeoordeling
De ondernemingen moeten voor het verkrijgen of vernieuwen van een vergunning de conformiteit met de bepalingen van het KB van 25 april 2021 aantonen door middel van een verslag van conformiteitsbeoordeling dat werd afgeleverd door een door de minister aangewezen inspectie-instelling.
 
Dit verslag is enkel geldig als:
de conformiteitsbeoordeling die het bevat betrekking heeft op de situatie van de organisatorische, technische en infrastructurele middelen die actueel is op de datum van het indienen van de aanvraag tot verkrijgen of vernieuwen van de vergunning;
het op de datum van het indienen van de aanvraag tot verkrijgen of vernieuwen van de vergunning niet ouder is dan zes maanden.
De kosten die verbonden zijn aan de opdracht van de inspectie-instelling zijn voor rekening van de bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of veiligheidsdienst.
Inwerkingtreding
De koninklijke besluiten van 14 mei 1991 en 20 maart 2017 worden opgeheven.

Het koninklijk besluit van 25 april 2021 treedt in werking op 12 augustus 2021, met uitzondering van het opstellen van het verslag (artikel 24), dat in werking treedt zes maanden na de publicatie van de aanstelling van de eerste inspectie-instelling in het Belgisch Staatsblad.

Ondernemingen die op 12 augustus 2021 in het bezit zijn van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 16 van de wet, beschikken over een termijn van 6 maanden na publicatie van dit besluit om te voldoen aan de verplichtingen in de artikelen 2, § 1, tweede lid, 7 en 17.

Ze beschikken over een termijn van twee maanden na publicatie van het KB om te voldoen aan de verplichtingen in de artikelen 4 en 12.

Bron:  25 april 2021 - Koninklijk besluit betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten,BS, 2 augustus 2021