Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Ministeriële richtlijnen verduidelijken toegang van politiepersoneel tot politionele gegevensbanken

Nieuws - 15/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De politiediensten krijgen via een gemeenschappelijke richtlijn van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken duiding over de toegang van politiepersoneel tot de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en tot de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken. Een tweede, aanvullende richtlijn geeft hen meer inzicht in de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid, betrouwbaarheid en privacy te garanderen bij de verwerking en opname van persoonsgegevens in de databanken.
Richtlijn Toegangsregels
Voor het eerst gepubliceerd
Details over de manier waarop politiepersoneel toegang krijgt tot de ANG en de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken waren tot nog toe niet openbaar. De toegangsregels maakten deel uit van het niet-gepubliceerde deel van de in 2002 verschenen Richtlijn MFO-3. Publicatie in het Belgisch Staatsblad is pas verplicht sinds de Wet Politioneel Informatiebeheer van 22 mei 2019. Een wijziging mede door de komst van de nieuwe privacyregels en GDPR-plichten.
De Wet Politioneel Informatiebeheer bracht heel wat wijzigingen aan in de basisregels m.b.t. informatiebeheer in artikels 44/1 t.e.m. 44/17 van de Wet op het Politieambt. Het is op basis van artikel 44/4 dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie nu een gemeenschappelijke bindende richtlijn uitvaardigen met toegangsregels voor de leden van de politiediensten tot de politionele gegevensbanken.
Vier onderdelen
De richtlijn voorziet 4 onderdelen:
1) de toegangsregels tot de ANG, de basis- de bijzondere en de technische gegevensbanken;
2) het beheer van de toegangen;
3) de profielen;
4) identificatie, authenticatie en logbestanden (logging).
Need to know
De leden van de politiediensten hebben toegang tot de politionele gegevensbanken om hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie te kunnen uitvoeren. De toegang is gebaseerd op het ‘need to know’-principe. Dit betekent dat degene die zich toegang verschaft tot de gegevensbank een operationele noodzaak of reden moet hebben, geauthentiseerd wordt én individueel traceerbaar is.
Iedere toegang wordt gelogd, zowel wat betreft de toegang als tot de gegevens die worden verwerkt (geraadpleegd, gewijzigd, enz.). De rechtmatigheid van de toegang staat in verband met de toegekende rol, het toegekende profiel (binnen deze rol) en het type gegevensbank. De korpschef van de politiezone, de commissaris-generaal, de directeurs-generaal en de directeurs bij de federale politie beslissen voor de personeelsleden welk profiel nodig is om de hen toevertrouwde taken te kunnen uitvoeren.
Toegangsrechten
Het toekennen van rollen is gebaseerd op een rechtensysteem. Het gaat om een centraal register van profielen en (gedifferentieerde) toegangsrechten tot de toepassingen in de politionele gegevensbanken. De procedures voor het aanvragen en verlenen van toegang maken het voorwerp uit van interne richtlijnen binnen de geïntegreerde politie. Die worden ter beschikking gesteld van het Controleorgaan op de politionele informatie.
Lokaal register
Voor de bijzondere en lokale technische gegevensbanken moeten de korpschef, commissaris-generaal, de directeurs-generaal en de directeurs voor de federale politie een toegangsbeleid uitwerken en wordt een lokaal register bijgehouden. Dit register is gekoppeld aan de authentieke bron voor het personeelsbeheer van de geïntegreerde politie waardoor de gegevens in het register automatisch bijgewerkt worden. Volgens de richtlijn moeten de korpschef van de lokale politie, de commissaris-generaal, de directeurs-generaal en de directeur bij de federale politie ten minste eenmaal per jaar controleren of de gegevens in het register actueel zijn.
Identificatie, authenticatie en logging
De identificatie- en authenticatieregel is van toepassing op elke toegang tot de gegevensbanken en de gegevens die ze bevatten. Met de identificatie wordt technisch nagegaan of de persoon die verbinding maakt om toegang tot de gegevensbanken te hebben, effectief lid is van de politiediensten en of zijn of haar hiërarchische overheid deze toegang heeft goedgekeurd. Authenticatie garandeert technisch gezien dat het lid van de politiediensten die zich heeft geïdentificeerd en de vereiste toegang heeft, wel degelijk het juiste lid is.
De logbestanden worden gebruikt om de regelmatigheid van de verwerking te controleren, voor zelfcontrole door de politiediensten, om de integriteit en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, in het kader van strafrechtelijke procedures en voor toezichtdoeleinden door het Controleorgaan op de politionele informatie of andere toezichthoudende instanties.
Niet voor gerechtelijke overheden
De richtlijn heeft geen betrekking op de toegangsregels van de gerechtelijke overheden die kaderen binnen het strafrechtelijk traject (geheim van het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek).
Richtlijn Informatieveiligheid
Een tweede, aanvullende gemeenschappelijke richtlijn gaat dieper in op de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid (en in het bijzonder de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit) van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken te verzekeren.
De ministers leggen een aantal minimale beveiligingsmaatregelen op zoals de vereiste voor de politiediensten om te beschikken over een geactualiseerd beleid inzake informatieveiligheid en een risicobeheerssysteem inzake informatieveiligheid. Met daarbij ook aandacht voor de veiligheid op het gebied van personeelsbeheer, cryptografie, toegangscontrole, betrekkingen met derden, incident management, juridische monitoring, enz.

Bronnen: 
-Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbank,BS 13 juli 2021, bl. 70385.
-Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 van de Wet op het Politieambt, te verzekeren,BS 13 juli 2021, bl. 70389.