Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit nieuwe boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Politiepersoneel kan voortaan langer dan jaar deeltijds werken bij langdurige medische ongeschiktheid

Nieuws - 13/02/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens


De federale regering creëert een stelsel van ‘verminderde prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid’ in het RPPol en UBPol, naar analogie met het federaal openbaar ambt. Ze geeft hiermee uitvoering aan het sectoraal akkoord 2013-2014. Daardoor kan politiepersoneel voortaan ook langer dan een jaar deeltijds aan de slag bij langdurige medische ongeschiktheid.
Verminderde prestaties wegens ziekte
Politiemensen die afwezig zijn wegens ziekte, kunnen vragen om hun ambt deeltijds weer op te nemen (50%, 60% of 80%) na advies van hun behandelend arts en de medische dienst. Maar ook de medische dienst kan na onderzoek oordelen dat een personeelslid zijn functie gedeeltelijk terug kan opnemen.
De betrokkene komt dan terecht in het ‘stelsel van verminderde prestaties wegens ziekte’ (art. VIII.X.12 tot VIII.X.16ter RPPol). In principe kan het personeelslid dan deeltijds aan de slag voor een periode van maximum 30 dagen. Verlengingen kunnen worden toegestaan wanneer de medische dienst beslist dat dit nodig is op basis van de gezondheidstoestand van het betrokkenpersoneelslid. De periode van de verlenging duurt telkens maximum 30 dagen. De totale ononderbroken duur van het stelsel van de verminderde prestaties bedraagt 12 maanden.
Federale ambtenaren
Na een jaar kan de betrokkene dus niet langer genieten van het ‘stelsel van verminderde prestaties wegens ziekte’. Een situatie die enigszins anders ligt binnen het federaal openbaar ambt. Federale ambtenaren kunnen immers - onder strikte voorwaarden - veel langer deeltijds werken onder het stelsel van verminderde prestaties wegens ziekte. Dus ook langdurig zieken ambtenaren kunnen er gebruik van maken.
Bij de sectorale onderhandelingen 2012-2013 werd dan ook een akkoord bereikt tussen de overheid en de representatieve vakbonden ACV-Politie, NSPV en VSOA om dergelijk systeem ook in te voeren voor politiepersoneel. Eind januari zijn de betrokken besluiten gefinaliseerd. Zowel in het RPPOl als het UBPol wordt een ‘Stelsel van verminderde prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid’ ingevoerd.
Wat betekent dit concreet?
Concreet betekent dit dat een personeelslid van de politie, met uitzondering van aspiranten, stagiairs en contractuelen, kan vragen om zijn ambt met verminderde prestaties wegens medische redenen uit te oefenen, wanneer het door een langdurige medische ongeschiktheid onmogelijk is om voltijds te gaan werken. En dat aansluitend op een periode van verminderde prestaties wegens ziekte in toepassing van het bestaande systeem van art. VIII.X.12 tot VIII.X.16ter RPPol of na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van tenminste 30 dagen.
Hoe lang?
Het ‘Stelsel van verminderde prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid’ laat deeltijds werk (50%, 60%, 80%) toe voor een periode van maximum 12 maanden. Aan het eind van die periode wordt de gezondheidstoestand van de betrokkene opnieuw beoordeeld. Maar dat onderzoek kan dus ook vroeger plaatsvinden wanneer de arts van de medische dienst beslist dat dan nodig is.
Verlengingen mogen worden toegestaan voor periodes van maximum 12 maanden. Maar alleen wanneer de arts van de medische dienst oordeelt dat de gezondheidstoestand van de betrokkene een verlenging wettigt.
Bij ieder onderzoek oordeelt de arts of het betrokken personeelslid geschikt is om 50, 60 of 80% van zijn normale prestaties te leveren. De arts geeft ook advies over de verdeling van de prestaties over de week.
Het personeelslid kan trouwens ook zelf een nieuw medisch onderzoek aanvragen als hij zijn arbeidsstelsel wil aanpassen.
Volledige wedde
De betrokkene geniet zijn volledige wedde voor de eerste 12 maanden van de verminderde prestaties wegens langdurige medische ongeschiktheid. Nadien ontvangt het personeelslid de wedde die verschuldigd is voor de verminderde prestaties, vermeerderd met een aanvulling gelijk aan 60% van de wedde die verschuldigd zou zijn voor de prestaties die niet worden verstrekt.
Aanvragen en geschillen
Wie van het nieuwe systeem gebruik wil maken, moet minstens 5 werkdagen voor de effectieve start van de verminderde prestaties, het advies hebben gekregen van de arts van de medische dienst. Bovendien is een ‘omstandig geneeskundig verslag’ nodig van een arts-specialist.
Het is de arts van de medische dienst die zich uitspreekt over de medische geschiktheid van de betrokkene om zijn ambt terug op te nemen voor 50, 60 of 80%. Hij kan hiervoor de arts-specialist raadplegen.
Na het onderzoek brengt hij het betrokken personeelslid zo snel mogelijk op de hoogte van zijn bevindingen. Die communicatie verloopt schriftelijk. Bij geschillen kan een arts-scheidsrechter worden aangeduid om de zaak te beslechten.
De arts van de medische dienst brengt ook de bevoegde overheid onder wie het personeelslid ressorteert op de hoogte. Het is deze bevoegde overheid die de betrokkene uiteindelijk uitnodigt om het werk te hervatten. Personeelsleden die niet ingaan op deze vraag, bevinden zich van rechtswege in non-activiteit.
20 februari 2017
Het KB van 26 januari 2017 en het MB van 30 januari 2017 bevatten geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 20 februari 2017.

Bron:
- Koninklijk besluit van 26 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, BS 10 februari 2017.
Ministerieel besluit van 30 januari 2017 tot wijziging van het UBPol voor wat de verminderde prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid betreft, BS 10 februari 2017.