Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Meer details over toestemming voor herkenbare foto’s van Belgische kerncentrales

Nieuws - 16/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds 1 juni 2020 is het verboden om zonder expliciete toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken foto’s te maken (voor commerciële doelen) of te publiceren waarop herkenbare (delen van) Belgische kerncentrales (en andere klasse I-inrichtingen) staan. Ook commerciële weergaven van satellietbeelden van deze inrichtingen moeten ‘geblurred’ zijn, tenzij toestemming werd verkregen. Overtreders riskeren gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een geldboete van 26 tot 100 euro (maal de opdeciemen). Bevoegd minister Annelies Verlinden komt nu met een aantal nadere regels i.v.m. de verzoeken tot toestemming.
Aanvraagformulier op website FANC
Het formulier waarmee de aanvraag tot toestemming moet worden ingediend is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
Minimuminhoud aanvragen
De verzoeken om toestemming moeten minstens volgende items bevatten:
de motivering ervan;
de nucleaire inrichting van klasse I, of het deel van de inrichting, waarover het gaat;
de identiteit van de aanvrager;
de vermelding of het verzoek generiek of specifiek is. Een generiek verzoek is daarbij een verzoek tot toestemming voor één of meerdere reproducties of één of meerdere foto's of opnames en tegelijkertijd m.b.t. reproducties of foto's of opnamen voorzien voor andere gelegenheden waarvan de modaliteiten identiek of grotendeels vergelijkbaar zijn.
Heeft het verzoek betrekking op ‘een commerciële reproductie van satellietbeelden’ dan bezorgt de aanvrager ter staving van zijn verzoek ook info over de mogelijkheid van toegang tot en inzage van de beelden en reproducties waarvoor de toestemming wordt gevraagd en de nodige uitleg bij de modaliteiten voor het verhullen of wazig maken, in het bijzonder met betrekking tot haar permanentie, haar intensiteit en haar resolutie.
Gaat het om een verzoek voor het nemen van foto's of opnamen of voor publicatie, tentoonstelling, verkoop of verspreiding van deze foto's of opnamen of reproducties ervan, dan verstrekt de aanvrager ook alle nuttige aanwijzingen m.b.t. de foto's of opnamen die hij wenst te nemen en het gebruik dat hij ervan wenst te maken.
Gemandateerde aanvrager
Het verzoek tot toestemming kan worden ingediend door een gemandateerde aanvrager. Op die manier kunnen beroepsverenigingen, belangengroepen of hobbygroepen de toestemming gecentraliseerd aanvragen.
De minister kan een meldingsplicht opleggen aan de gemandateerde aanvrager bij het vaststellen van inbreuken door één van haar leden of de individuele aangeslotenen van deze leden.
De gemandateerde aanvrager moet de nucleaire inspecteurs van het FANC in dat geval alle documenten en gegevens ter beschikking stellen die ze nodig hebben om hun onderzoek goed uit te voeren.
Vooraf advies FANC
De minister vraagt bij verzoeken om toestemming altijd het voorafgaandelijke advies aan het FANC. Dat advies kan betrekking hebben op het toepassingsgebied, de voorwaarden en de duur van de toestemming. Het is evenwel niet bindend.
Het FANC mag ook op eigen initiatief advies geven bij de intrekking, de opheffing, de wijziging, de verlenging of de schorsing van de toestemming.
Het agentschap kan in het kader van zijn adviesfunctie andere Belgische instanties, buitenlandse en internationale autoriteiten of andere experten raadplegen.
In werking: 22 januari 2023.

Bron:  15 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de praktische modaliteiten volgens dewelke de toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid, dient te worden gevraagd, alsook houdende de praktische modaliteiten volgens dewelke het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle advies verstrekt,BS 12 januari 2023, bl. 6041.