Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Kader voor wapendracht agenten Staatsveiligheid

Nieuws - 24/10/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Justitieminister Vincent Van Quickenborne creëert een algemeen juridisch kader voor het bezit en de dracht van wapens door de agenten van Staatsveiligheid. Het kaderbesluit biedt de agenten de mogelijkheid om voor de uitvoering van het opdrachten een wapen te dragen. De tekst laat ook de dracht van bijkomende wapens toe door de leden van het interventieteam.
Tot nog toe bestond er alleen een wettelijke regeling voor wapendracht door de agenten van de buitendiensten van Staatsveiligheid (MB van 6 mei 2003) en de ambtenaren van de binnendiensten die behoren tot het interventieteam of die een functie van technisch veiligheidsbeambte uitoefenen (KB van 26 juni 2002). In 2003 zou ook een besluit zijn vastgesteld m.b.t. de voorgeschreven uitrusting van de agenten van Staatsveiligheid en de regels voor het voorhanden hebben, dragen en bewaren van de bewapening. Maar na analyse door de gemachtigde ambtenaar bij de Raad van State blijkt dat dit KB nooit is vastgesteld en dus niet is toegepast.
Wie?
De administrateur-generaal van de Staatsveiligheid (of zijn vervanger) bepaalt de categorieën van functies die gemachtigd zijn tot het bezitten, dragen en vervoeren van de bewapening en de munitie waarover sprake in het besluit. Maar alleen de agenten die houder zijn van een legitimatiekaart kunnen toestemming krijgen om de bewapening voorhanden te houden, te dragen en te vervoeren.
Welke wapens?
Voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, kan de voorgeschreven bewapening die op naam van de agent wordt toegekend, volgende types wapens omvatten:
een handvuurwapen;
een neutraliserend wapen (in voorkomend geval);
een telescopische wapenstok (in voorkomend geval);
Een lid van het interventieteam kan voor de uitvoering van zijn opdrachten bijkomende bewapening toegekend krijgen. Het kan aan over een semiautomatisch schouderwapen, een tweede handvuurwapen of verblindende, oorverdovende of neutraliserende granaten en patronen.
De standaarduitrusting van de leden van het interventieteam bestaat voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten verder uit handboeien, een multifunctioneel en snijdend hulpmiddel en (in voorkomend geval) een beschermingsuitrusting (zoals een kogelwerend schild of vest).
Voor de agent die de functie van technisch veiligheidsbeambte uitoefent, omvat de voorgeschreven uitrusting (in voorkomend geval) een neutraliserend wapen en een kogelwerende vest.
De administrateur-generaal bepaalt via een dienstnota het model, de onderdelen en de accessoires van de voorgeschreven bewapening, uitrusting en munitie die ter beschikking van de agenten wordt gesteld.
Verplichte wapenopleiding
Iedere agent is verplicht om de basisopleiding voor het gebruik van de bewapening te volgen en hierin te slagen. Dat geldt ook voor de leden van het interventieteam en de agenten die de functie van technisch veiligheidsbeambte uitoefening.
De administrateur-generaal bepaalt die basisopleidingen op voorstel van de coördinator vuurwapenopleiding.
Naast de basisopleiding zijn er ook verplichte onderhoudstrainingen.
Toekennen wapens
De bewapening en uitrusting worden aan de agent toegekend door de administrateur-generaal (of door de persoon die hij daarvoor heeft aangesteld). Opgelet: dat gebeurt alleen aan agenten die door de preventieadviseur-arbeidsarts geschikt zijn bevonden voor het vervullen van een veiligheidsfunctie.
De bewapening en uitrusting worden toegekend in functie van de specifiek aan de agent toevertrouwde opdrachten.
Het kaderbesluit bevat specifieke regels voor het voorhanden hebben en het dragen van de bewapening tijdens de uitvoering van opdrachten. Zo mogen de wapens bijvoorbeeld alleen gedragen worden voor de tijd die noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende opdracht, nadien moeten ze zo snel mogelijk weer worden opgeslagen. Ook voor het bewaren van en de opslag van de wapens gelden strikte regels.
Intrekking bewapening en uitrusting
Bewapening en uitrusting worden ingetrokken wanneer een agent ongeschikt wordt beoordeeld voor wapendracht in dienst of wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een intrekking door een veiligheidsmaatregel. Intrekking gebeurt ook wanneer het voorhanden hebben of dragen van bewapening een gevaar vorm voor de agent of een derde. Het besluit geeft aan hoe de intrekking verloopt. De administrateur-generaal bepaalt de modaliteiten voor de teruggave.
Incidenten
Tot slot geeft het besluit aan wat er moet gebeuren in geval van een wapen-gerelateerd incident.
In werking: 29 oktober 2022. Het MB van 6 mei 2003 tot bepaling van de wapens en munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de agenten van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wordt opgeheven.

Bron:  16 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de voorgeschreven uitrusting van de agenten van de Veiligheid van de Staat en tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het dragen en het bewaren van de bewapening,BS 19 oktober 2022, bl. 73926.