Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale dotaties lokale politie voor 2022 blijven grotendeels op niveau van jaar voordien

Nieuws - 21/12/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De KB’s met de federale dotaties 2022 voor de lokale politiezones zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen. De meeste bedragen wijzigen nauwelijks ten opzichte van 2021. De federale basistoelage daalt wel, met ongeveer 4 miljoen euro.
We stippen hieronder kort de basisbedragen aan. De dotaties per politiezone zijn telkens als bijlage bij de KB’s opgenomen.
Federale basistoelage
De federale basistoelage voor 2022 wordt geraamd op 725.213.124,94 euro. Ongeveer 4 miljoen euro minder dan in 2021. Toen ging het nog om 729.390.960,24 euro.
Let wel, in het KB wordt alleen het ‘theoretische’ bedrag vastgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken moet het definitieve totaalbedrag en de verdeling per zone nog bevestigen. Het geraamde bedrag moet immers nog worden aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex vastgelegd in december 2021. Dat cijfer was nog niet bekend bij het opstellen van het KB.
Net als de voorbije jaren hebben de politiezones de voorbije maanden al een voorschot ontvangen op de basistoelage. Het merendeel is dus al gestort, maar er werd een marge van 2% weerhouden voor een eventuele correctie op basis van de reële evolutie van de gezondheidsindex.
Bijkomende financiële tegemoetkoming
De ‘bijkomende financiële tegemoetkoming’ – dat zijn de federale middelen voor de aanpak van specifieke problemen blijft status quo en bedraagt voor 2022 opnieuw 55.684.968,94 euro.
Hiervan gaat 50.647.290,48 naar de gemeenten en meergemeentepolitiezones. De overige 5.037.678,46 wordt verdeeld op basis van politiecontracten. De minister van Binnenlandse Zaken kan die politiecontracten afsluiten met de gemeente of de meergemeentepolitiezone om bijzondere probleemsituaties aan te pakken. Daarbij gelden maximumbedragen per politiezone.
Salduz-toelage
De Salduz-toelage, de federale tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de toepassing van de Salduz-wetgeving, valt enkele centen lager uit dan in 2021. Voor 2022 gaat het om 2.074.099,83. In 2021 was dat amper enkele eurocenten meer 2.074.099,85 euro.
Het bedrag is verdeeld tussen de zones op basis van het reële aantal Salduz-interventies van categorie III of IV. De gebruikte cijfergegevens voor de verdeling zijn gebaseerd op de registratie en extractie van de verschillende SALDUZ-variabelen in het ISLP - registratiesysteem van de lokale politie - voor het jaar 2020 (januari t.e.m. december).
Federale sociale toelage
De federale sociale toelage, het bedrag dat bestemd is om een stuk van de kosten te compenseren van de bijdragen die de gemeenten en meergemeentepolitiezones aan de RSZ verschuldigd zijn, bedraagt 158.849.991,76 euro. Bijna identiek aan de 158.849.991,75 euro die voor het jaar 2021 werd vrijgemaakt.
Toelage voor handhaving openbare orde
Ook de toelage voor de uitrusting ‘Handhaving Openbare Orde’ verandert nauwelijks ten opzichte van het jaar voordien. Voor 2022 gaat het om 424.823,78, wat exact 0,10 euro minder is dan in 2020.
Dotatie voor meerkosten van loonsverhogingen
Tot slot komt de federale overheid ook in 2022 tegemoet in de meerkosten van de loonsverhogingen die werden doorgevoerd door de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018. Het totaalbedrag van 4.499.999,98 euro is verhoudingsgewijs verdeeld onder de 185 politiezones op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 31 december 2020 per politiezone onder de loonschalen B4, B5 M4.1, BB1, BB2.2, BB3.2 en BB4.2 vielen. Ook in 2019 en 2020 werd ongeveer 4,5 miljoen euro voorzien.
In werking: 1 januari 2022.

Bronnen: 
-2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2021,BS 17 december 2021, bl. 120966.
-2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2021 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2022,BS 17 december 2021, bl. 120974.
-2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2021,BS 17 december 2021, bl. 120982.
-2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2021,BS 17 december 2021, bl. 120988.
-2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2021,BS 17 december 2021, bl. 120992.
-2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2021 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018,BS 17 december 2021, bl. 120998.