Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Politiecollege kan in dringende gevallen zelf beslissen over overheidsopdrachten

Nieuws - 03/04/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het politiecollege kan in dringende gevallen zelf beslissen over de manier waarop een overheidsopdracht wordt gegund en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Er is in zo’n situaties geen tussenkomst nodig van de politieraad. Dit initiatiefrecht staat voortaan uitdrukkelijk in de Wet op de Geïntegreerde Politie. Net als de gevallen waarin de politieraad zijn beslissingsbevoegdheden kan delegeren aan de korpschef of een ander zonelid, of aan het politiecollege. Daarmee wil de wetgever zorgen voor duidelijkheid en eenvormigheid.
Gewestelijke regels met nuances
Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben immers elk hun eigen gewestelijke regels. In het Vlaams gewest is het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 van toepassing, in het Waals gewest de ‘Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation’ en in het Brussels gewest is er de Nieuwe Gemeentewet. Al deze akten leggen de beslissingsbevoegdheden op het gebied van overheidsopdrachten bij de politieraden, maar voorzien wel in de mogelijkheid tot delegatie naar de colleges. De voorwaarden voor die delegatie variëren per gewest. Op basis van het Vlaams gemeentedecreet mag de raad zijn bevoegdheden bijvoorbeeld overdragen aan het college voor de overheidsopdrachten die onder het begrip ‘dagelijks beheer’ vallen of als de opdracht nominatief in de vastgestelde begroting is opgenomen. In het Brussels gewest is overdracht toegelaten wanneer dringend moet worden gehandeld als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden. Het college mag dan ambtshalve de bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen, waarna het zijn beslissing meedeelt aan de gemeenteraad die er tijdens zijn eerstvolgende zitting akte van neemt.
Er zijn dus een aantal gewestelijke nuances. En momenteel bestaat er geen link tussen de WGP en de verschillende decretale regels.
Onzekerheid door arrest Raad van State
Naast die gewestelijke eigenheden is er nog het arrest van de Raad van State van 2015 dat voor onzekerheid zorgt. Op basis daarvan zouden bijna alle overheidsopdrachten van politiezones ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de politieraad. Maar omdat die raad veel minder vaak vergadert (1 keer per maand) dan het politiecollege, kan dit problemen geven bij overheidsopdrachten waarbij snel een beslissing moet worden genomen.
Duidelijke uniforme basis in WGP
Om verwarring te vermijden neemt de wetgever nu een duidelijke, eenvormige regeling op in de Wet op de Geïntegreerde Politie. Algemeen geldt dat de politieraad de gunningwijze van overheidsopdrachten bepaalt en de voorwaarden vaststelt. Maar de raad kan die bevoegdheden delegeren
aan de korpschef of een ander zonelid voor opdrachten waarvan het geraamde bedrag de drempel niet overschrijdt die geldt voor opdrachten vastgesteld op eenvoudig aangenomen factuur;
aan het zonecollege voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen wanneer de waarde van de opdracht lager is dat het door de Koning vastgelegde bedrag.
In gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden, kan het college op eigen initiatief de bevoegdheden van de politieraad uitoefenen. Het collegebesluit wordt aan de raad meegedeeld op de eerstvolgende vergadering. Het college stelt de procedure in, gunt de overheidsopdracht en volgt de uitvoering ervan op.
Gelijkaardige regels voor zoneraden en colleges van hulpverleningszones
Voor de zoneraden en zonecolleges van de hulpverleningszones wordt een gelijkaardige regeling opgenomen in de Wet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007.
In werking: 13 april 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones geldende bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten, BS 3 april 2019.