Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Basisregels voor overplaatsing van ambtenaren Veiligheidskorps naar nieuwe ‘Directie Beveiliging’ van federale politie

Nieuws - 03/12/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


In 2019 worden de ambtenaren van het Veiligheidskorps van de FOD Justitie overgeplaatst naar de nieuwe ‘Directie Beveiliging’ (DAB) binnen de Algemene Directie Bestuurlijke Politie van de federale politie. De federale regering heeft de basisregels die bij deze overplaatsingsprocedure moeten worden gevolgd op papier gezet.
Overplaatsing
Alle veiligheidsbeambten in actieve dienst bij het Veiligheidskorps van de FOD Justitie zullen op 1 januari 2019 worden overgeplaatst naar de nieuwe DAB. Wie op dat moment in non-activiteit is, disponibiliteit, voltijdse loopbaanonderbreking of geschorst zal worden overgeplaatst wanneer ze opnieuw in actieve dienst is.
De overplaatsing is dus niet facultatief in tegenstelling tot de militairen (onderofficieren en vrijwilligers) van de Krijgsmacht en de personeelsleden van de Algemene Directie Civiele Veiligheid (operationele brigadiers en medewerkers) die kunnen kiezen of ze deel willen uitmaken van de nieuwe DAB.
Beveiligingsassistent of beveiligingscoördinator?
De ambtenaren die bij het korps bekleed zijn met een graad van niveau C, worden op de dag van hun overplaatsing benoemd in de graad van beveiligingsassistent van politie. De mensen van graad B worden benoemd in de graad van beveiligingscoördinator van politie.
Opgebouwde vakantiedagen en ziekteverlofdagen
De FOD Justitie deelt aan de federale politie mee
hoeveel vakantiedagen van 2018 het overgeplaatste personeelslid nog heeft op het moment van overplaatsing. Dat saldo wordt toegevoegd aan het jaarlijkse vakantieverlof dat toegekend wordt aan de beveiligingsassistenten en coördinatoren van politie op basis van artikel VIII.III.1 RPPol;
hoeveel dagen ziekteverlof het overgeplaatste personeelslid nog heeft op het moment van overplaatsing. Hij of zij behoudt zijn opgebouwde saldo. Het wordt na overplaatsing aangevuld conform de bepalingen uit het RPPol.
Loonschaal
De overgeplaatste veiligheidsambtenaren die benoemd worden in de graad van beveiligingsassistent van politie, worden ingeschaald in de aan hun graad verbonden loonschalengroep volgens hun dienstancienniteit bij het Veiligheidskorps. Ze verwerven volgende loonschaal:
BASP1 indien de anciënniteit minder dan 6 jaar bedraagt;
BASP2 indien de anciënniteit minstens 6 jaar maar minder dan 12 jaar bedraagt;
BASP3 indien de anciënniteit minstens 12 jaar maar minder dan 18 jaar bedraagt;
BASP4 indien de anciënniteit minstens 18 jaar bedraagt.
Het besluit geeft een aantal specifiteiten meer in verband met geldelijke anciënniteit en wedde.
De overgeplaatste beveiligingscoördinatoren van politie blijven, ten uitdovenden titel, hun loonschalen en vlakke baremische loopbaan genieten zoals die bestonden daags voor hun overplaatsing.
Verplichte informatiesessie
Wie werd overgeplaatst is verplicht een informatiesessie te volgen over de organisatie en werking van de geïntegreerde politie.
In werking: 1 januari 2019 (ook de betrokken artikels 2 tot 5, 54 en 55 van de wet van 12 november 2017 tot oprichting van de nieuwe DAB). De oude regelgeving m.b.t. de veiligheidsbeambten van het Veiligheidskorps wordt opgeheven.

Bron:  Koninklijk besluit van 11 november 2018 tot regeling van de overplaatsing van de ambtenaren van het veiligheidskorps naar het kader van beveiligingsassistenten van politie en het kader van beveiligingscoördinatoren van politie van de federale politie, BS 27 november 2018.

Extra informatie:
Wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie, BS 27 november 2017.
Koninklijk besluit van 6 september 2018 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar het kader van beveiligingsagenten van politie van de federale politie, BS 25 september 2018.
Koninklijk besluit van 1 maart 2018 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het kader van beveiligingsagenten van politie en het kader van beveiligingsassistenten van politie, BS 14 maart 2018.
Koninklijk besluit van 6 mei 2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, BS 8 mei 2003.
Koninklijk besluit van 1 juli 2003 betreffende de selectie, de opleiding en de aanwerving van veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, BS 31 juli 2003.
Koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie, BS 30 juli 2003.