Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Antiwitwaswet geldt nu ook voor aanbieders van virutele valuta, kunsthandelaars, fiscale consultants en voetbalclubs en -makelaars

Nieuws - 11/08/2020
-
Auteur 
Christine Van Geel


Via de wet van 20 juli 2020 breidt de wetgever de ‘lijst met meldingsplichtige entiteiten’ die de antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten naleven, sterk uit. Deze uitbreiding geldt vanaf 15 augustus 2020. Ze komt er doordat ons land een nieuw deel van de vijfde antiwitwasrichtlijn omzet in Belgisch recht.
Uitbreiding meldingsplichtige entiteiten
Vallen vanaf 15 augustus 2020 ook onder de antiwitwaswet van 18 september 2017:
aanbieders die zich bezighouden met diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta (d.w.z. muntstukken en bankbiljetten die als wettig betaalmiddel zijn erkend en elektronisch geld van een land, welke in het land van uitgifte als ruilmiddel worden aanvaard). De voorwaarden voor hun inschrijving bij de FSMA en voor de uitoefening van hun activiteiten wordt, samen met het toezicht dat op hen van toepassing is, vastgelegd bij KB;
aanbieders van bewaarportemonnees: dat zijn entiteiten die diensten aanbieden om namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen. De voorwaarden voor hun inschrijving bij de FSMA en voor de uitoefening van hun activiteiten wordt, samen met het toezicht dat op hen van toepassing is, vastgelegd bij KB;
personen die handelen in of als tussenpersoon optreden bij de handel in kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud, ook wanneer deze handel wordt uitgevoerd door kunstgalerijen en veilinghuizen, indien de waarde van de transactie of een reeks van onderling samenhangende transacties 10.000 euro of meer bedraagt. De regels voor hun inschrijving bij de FOD Economie worden bij KB vastgelegd;
personen die kunstwerken opslaan of verhandelen of als tussenpersoon optreden bij de handel in kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud wanneer deze wordt uitgevoerd door freeports, indien de waarde van de transactie of een reeks van onderling samenhangende transacties 10.000 euro of meer bedraagt. De regels voor hun inschrijving bij de FOD Economie worden bij KB vastgelegd;
professionele topvoetbalclubs: dat is elke in België gevestigde onderneming die een professionele voetbalclub bezit of beheert waarvan ten minste één ploeg in het (de) kampioenschap(pen) van het hoogste niveau van de competitie in België speelt. De Koning voorziet in hun registratie door de FOD Economie volgens de nadere regels, criteria en voorwaarden die Hij bepaalt. De FOD Economie vervult ook de rol van toezichtsautoriteit;
sportmakelaars in de voetbalsector: dat is elke in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die in de voetbalsector particuliere arbeidsbemiddeling verricht voor potentiële betaalde sporters of voor rekening van werkgevers met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sporters, en waarvan de activiteit wordt geregeld door:
-
het “decreet van het Vlaamse Gewest van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling”;
-
de “ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, of
-
het “decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus”.
De Koning voorziet in hun registratie door de FOD Economie volgens de nadere regels, criteria en voorwaarden die Hij bepaalt. De FOD Economie vervult ook de rol van toezichtsautoriteit;
de VZW Koninklijke Belgische Voetbalbond.
De ‘auditors, externe accountants en belastingadviseurs’ waren al onderworpen aan de antiwitwaswet. Daar komen op 15 augustus 2020 ook bij: “iedere persoon die zich ertoe verbindt als voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of via andere met hem gelieerde personen materiële hulp, bijstand of advies op belastinggebied te verlenen” (“fiscale consultants”). Zij moeten zich tijdig laten inschrijven op de aparte lijst in het openbaar register van het ITAA.
Ook de ‘vastgoedmakelaars’ moesten al de antiwitwaswet naleven. Daar wordt gepreciseerd dat deze wet vanaf 15 augustus 2020 ook op hen van toepassing is “wanneer zij optreden als tussenpersoon bij de verhuur van onroerend goed, maar alleen met betrekking tot transacties waarvoor de maandelijkse huurprijs 10.000 euro of meer bedraagt”.
Cliëntenidentificatie, registratie en toezicht
Alle bovenstaande ‘entiteiten’ moeten dus vanaf 15 augustus 2020 de personen identificeren waarmee ze zakenrelaties aangaan, en waakzaam zijn ten aanzien van cliënten.
Zij moeten aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) melden wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat geldmiddelen en verrichtingen (of pogingen tot verrichtingen) verband houden met het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.
De CFI analyseert deze meldingen. Wanneer uit het CFI-onderzoek blijkt dat er een ernstige aanwijzing van witwassen van geld of de financiering van terrorisme of van de proliferatie van massavernietigingswapens bestaat, wordt deze informatie meegedeeld aan de procureur des Konings of aan de federale procureur.
Bovendien voorziet de wet van 20 juli 2020 voor deze entiteiten een registratieplicht én een toezichtsregime.
In werking
Deze nieuwe maatregelen treden in werking vanaf 15 augustus 2020.
Bron:  Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 5 augustus 2020 (Div.Bep. Antiwitwaswet, art. 1–173)

Extra informatie:
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (antiwitwaswet)
Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU, PB.L. 156, 19 juni 2018 (vijfde antiwitwasrichtlijn).