Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Geen verzekeringsplicht meer voor aanhangwagens met MTM tot 750 kg

Nieuws - 13/02/2018
-
Auteur 
Ivan Bruggeman


Op 22 februari 2018 treden twee wetswijzigingen in werking in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Niet-aangekoppelde aanhangwagens met een maximale toegelaten massa (MTM) van ten hoogste 500 kg moesten al langer niet verzekerd zijn. Nu wordt de MTM verhoogd naar 750 kg. Verder krijgen niet-aangekoppelde aanhangwagens van niet-vergunde toeristische miniatuurtreinslepen geen vrijstelling van de verzekeringsplicht meer.
Voor de toepassing van de WAM wordt al wat aan een rij- of voertuig is gekoppeld, als een deel daarvan beschouwd (art. 1 WAM). Zodra een aanhangwagen aan een motorvoertuig gekoppeld is, wordt met andere woorden het samenstel voor de toepassing van de WAM als een geheel beschouwd en moet er wat het strafrechtelijk gedeelde van de WAM betreft, geen specifieke verzekering aangegaan worden voor de aanhangwagen. Die bepaling is echter niet van toepassing op de niet-gekoppelde aanhangwagens.
Niet-gekoppelde aanhangwagen
Voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van hoogstens 500 kg geldt een vrijstelling van de verzekeringsplicht. Maar die vrijstelling geldt niet voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van meer dan 500 kg en ten hoogste 750 kg. Zodra een dergelijke niet-gekoppelde aanhangwagen wordt geparkeerd op de openbare weg of op “terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen”, moet de aanhangwagen gedekt zijn door “een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van de WAM voldoet en waarvan de werking niet is geschorst” (art. 2 WAM). 

Voor aanhangwagens met een MTM van meer dan 750 kg maakt het geen verschil of ze al dan niet aangekoppeld zijn, want voor deze voertuigen is de inschrijvingsplicht van de aanhangwagen van toepassing. Aangezien bij de inschrijving van een voertuig moet worden aangetoond dat het voertuig geldig verzekerd is, wordt de persoon die een aanhangwagen wil laten inschrijven op de hoogte gebracht van de verzekeringsplicht. Bij de aanhangwagens die niet ingeschreven moeten zijn, ontbreekt die kennisgeving, waardoor veel eigenaars van aanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg niet op de hoogte zijn van de verzekeringsplicht.
Verzekeringsplicht vervalt
De wetgever breidt de vrijstelling van de verzekeringsplicht vanaf 22 februari 2018 uit. Doordat alle aanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg – tot nog toe was dat 500 kg – niet langer gelijkgesteld zijn met motorrijtuigen, is de verzekeringsplicht voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van meer dan 500 kg en ten hoogste 750 kg die op de openbare weg geparkeerd worden, niet meer van toepassing.
Aanhangwagens van toeristische miniatuurtreinslepen
Vóór 22 februari 2018 werden ook de aanhangwagens van een toeristische trein niet gelijkgesteld met een motorrijtuig. De aanhangwagens moesten niet afzonderlijk verzekerd zijn, zelfs al waren ze losgekoppeld. Voortaan moeten niet-gekoppelde aanhangwagens van toeristische miniatuurtreinen wel verzekerd zijn als het om een niet-vergunde toeristische miniatuurtrein gaat. Gaat het om een vergunde toeristische miniatuurtrein, dan vervalt die verplichting.

Bron:  Koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1995 houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 12 februari 2018.

Extra informatie:
Artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
- Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM)