Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Basisopleiding beveiligingsagent en -assistent van politie telt 15 opleidingsmodules en 800 lesuren

Nieuws - 20/08/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie bij de federale politie aan de slag wil als beveiligingsagent of beveiligingsassistent van politie, moet eerst een basisopleiding volgen. Gedurende 6 maanden (724 lesuren en 76 uur werkplekleren) worden 15 opleidingsmodules doorlopen gaande van algemene initiatie over gemeenschapsgerichte politiezorg tot het eigen maken van specifieke, toekomstige taken zoals het beveiligen van nucleaire sites en het overbrengen van gevangenen. De inhoud van de opleiding, de manier van beoordelen en de basisregels voor de organisatie zijn vastgelegd in 2 uitvoeringsbesluiten bij de wet van 12 november 2017 tot oprichting van de Directie Beveiliging van de federale politie.
Een half jaar
De basisopleiding van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie duurt 6 maanden waarin zowel theoretische als praktijklessen aan bod komen. Een reeks basismodules waaronder gemeenschapsgerichte politiezorg, communicatie en de werkomgeving van de beveiligingsagent- en assistent met tegelijkertijd de transversale modules: geweld- en stressbeheersing. Goed voor 724 lesuren. Het werkplekleren omvat 76 opleidingsuren op het terrein waarbij dieper wordt ingegaan op specifieke taken zoals het overbrengen van gevangenen en de bescherming van de luchthaveninfrastructuren.

(Beeld: website www.ikbeveilig.be)
Politieschool
De Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie roept de kandidaten op voor het begin van de basisopleiding op de dag en de plaats die zij bepaalt. De kandidaten kiezen dus niet zelf in welke politieschool of campus ze de opleiding volgen, maar ze kunnen wel hun voorkeur doorgeven. Daar kan rekening mee worden gehouden. Al is dit een gunst en zeker geen recht.
Minister Jambon legt de politiescholen wel een aantal verplichtingen op: ze moeten bijvoorbeeld voor iedere opleidingsmodule een modulefiche opstellen. Daarin worden de competenties, doelstellingen, lesuren en werkplekleeropdrachten aangevuld met
de door de politieschool bepaalde leerinhouden;
de modulecoördinator en het onderwijzend personeel van de module;
de werkvormen verbonden aan de module;
het aantal uren werkplekleren;
de evaluatiemomenten;
de evaluatiemodaliteiten; en
het studiemateriaal.
Daarnaast moet elke campus van de politieschool voor iedere opleidingscyclus een opleidingsdossier bijhouden. Bovendien is de politieschool verantwoordelijk voor het werkplekleren. Ze werkt, in overleg en samen met de werkplek, de werkplekleeropdrachten uit. Voor de organisatie van het werkplekleren volgt ze de nadere regels van de Directeur-generaal van de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie.
Examens
Iedere opleidingsmodule wordt afgesloten met een (mondeling of praktisch) examen, een geïntegreerde proef en een eindevaluatie professioneel functioneren.
De vorm van de examens en de beoordelingswijze van een opleidingsmodule zijn, per opleidingscyclus, gelijk voor alle aspiranten van de politieschool. Voor het overige wordt de vorm van examineren vastgesteld en bekendgemaakt door de directeur van de politieschool (of de door hem aangewezen persoon). De modulecoördinator bepaalt in overleg met het onderwijzend en omkaderingspersoneel van de betrokken campus de inhoud en de beoordelingswijze van het examen van de betrokken module.
Voor iedere opleidingsmodule wordt een examencijfer toegekend, behalve voor de module ‘geweld- en stressbeheersing’ waar voor elke competentie een cijfer wordt toegekend. Samen vormen ze het cijfer voor het eindexamen.
De geïntegreerde proef wordt georganiseerd aansluitend op de examens van de opleidingsmodules. Het gaat om een geïntegreerde praktijkoefening voor een evaluatiecommissie (minimum 2 leden van het onderwijzend personeel). De verschillende opleidingsmodules worden er aan de hand van praktische oefeningen getoetst. Het cijfer toegekend voor de proef vormt meteen ook het eindexamencijfer.
Het professioneel functioneren wordt beoordeeld via een evaluatiegesprek. Er wordt gekeken naar de professionele bekwaamheden en attitudes van de aspirant. Bij dit gesprek mag de aspirant ‘een verdediger’ meenemen. Het evaluatieverslag bevat de gemotiveerde eindevaluatie met de vermelding ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.
Eindbeoordeling
Een jury zal uiteindelijk op basis van al het voorgaande oordelen of iemand geslaagd is in de basisopleiding. Naast de directeur van de politieschool (of zijn vertegenwoordiger) zetelen in de jury:
een lid van de evaluatiecommissie van de geïntegreerde proef van de betrokken klas;
een personeelslid van het operationeel kader van de Directie Beveiliging van de federale politie;
een vast lid van het onderwijzend personeel van de politieschool;
een docent of praktijkmonitor verbonden aan de politieschool;
een lid van de pedagogische cel van de politieschool.
 
Om te slagen moet de aspirant geschikt worden bevinden door de jury én minstens volgende resultaten hebben behaald:
50% voor de opleidingsmodules en geïntegreerde proef;
50% voor de basismodules;
50% voor elke competentie van de transversale module ‘geweld en stressbeheersing’;
50% voor de transversale module ‘sport’;
50% voor elke specifieke module;
50% voor de geïntegreerde proef;
geen vermelding ‘onvoldoende’ op het professioneel functioneren.
Er zijn deliberatiemogelijkheden.
In werking
Het KB noch het MB bevat een specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 26 augustus 2018. In de besluiten is een datum van inwerkingtreding opgenomen voor een aantal bepalingen van de Wet tot oprichting van de Directie Beveiliging van de federale politie nodig voor een vlotte start van de opleidingen. De meeste items zijn sinds 1 januari 2018 van kracht, een aantal wordt pas op 1 september van toepassing.
Niet iedereen moet basisopleiding volgen
Er zijn een aantal overgangsbepalingen. De beveiligingsassistent van politie afkomstig van het Veiligheidskorps van de FOD Justitie volgt de basisopleiding niet zolang hij titularis blijft van zijn functionele betrekking binnen de Directie Beveiliging van de federale politie waarnaar hij werd overgeplaatst. Let op: zij die in het raam van een mobiliteitsprocedure aangewezen worden voor andere functionele betrekking van beveiligingsassistent van politie moeten de opleiding wel volgen (behalve module 9 en 11).

Bronnen: 
-Ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende het algemeen onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie, BS 16 augustus 2018.
-Koninklijk besluit van 22 juli 2018 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1, 9 tot 13, 15 tot 24, 33 tot 38 en 41 tot 49 van de wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie, BS 16 augustus 2018.

Extra informatie: Wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie, BS 27 november 2017.