Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Milquet lanceert tien extra maatregelen tegen verkrachting

Nieuws - 12/03/2013
-
Auteur 
Tom Depla


Meer dan 90% van de seksuele delicten wordt niet aangegeven bij de politie en komt dus ook niet in de politiestatistieken. “Het gaat hier wellicht om het misdaadfenomeen met één van de hoogste dark numbers”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. Daarom lanceert ze nu tien essentiële maatregelen “die moeten bijdragen tot een juistere perceptie van de feiten, een betere omkadering van de slachtoffers, en een verbetering van het politieonderzoek ten aanzien van de daders”.

In 2011 telden de politiestatistieken 3.024 klachten voor verkrachting, 1.454 klachten voor aanranding van de eerbaarheid met geweld en 2.121 klachten voor aanranding van de eerbaarheid zonder geweld. Daarnaast waren er ook 232 klachten van collectieve verkrachting, die in hoofdzaak in een huis of in het openbaar werden gepleegd. De helft van de slachtoffers was meerderjarig, 95% was een vrouw. De meeste slachtoffers komen echter niet in de statistieken voor. Volgens de Veiligheidsmonitor 2008 worden slechts 7,2% van de seksuele misdrijven aangegeven.

Om verkrachting gericht aan te pakken is het een prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 en werkte Milquet ook een Nationaal Actieplan tegen seksueel geweld uit. Nu lanceert ze tien extra maatregelen.
1) Sensibiliseringscampagne om vaker klacht in te dienen
Meer dan 90% van de seksuele delicten wordt niet gemeld bij de politiediensten, waardoor ze niet opgenomen zijn in de politiestatistieken. Door dit ‘dark number’ is het volgens Milquet onmogelijk om de omvang en de kenmerken van het verschijnsel correct te vatten, en bijgevolg ook om een adequate strategie te voeren om seksueel geweld te voorkomen en te bestrijden. De minister wil daarom het grote publiek, en in het bijzonder slachtoffers, aanzetten om een klacht neer te leggen via een sensibiliseringscampagne.
2) Studie naar daderprofiel en handelswijze
Momenteel bestaat er geen enkele studie over de daders van seksueel geweld. Die zou nochtans zeer nuttig zijn om hun profiel en handelswijze beter te begrijpen, en dus het fenomeen beter te bestrijden. Minister Milquet zal het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de opdracht geven een verkennende studie over dit onderwerp uit te voeren.
3) Scenario’s voor tussenkomst bij seksueel geweld
Zoals voorzien in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 moeten feiten die een ernstige ondermijning betekenen van de fysieke integriteit van personen, in het bijzonder tegen vrouwen, altijd prioritair behandeld worden. Voor dergelijke feiten zal de federale politie scenario’s finaliseren, in overleg met de magistratuur en de lokale politie, om snel en doeltreffend te kunnen optreden. Deze scenario’s zullen het kader vormen voor de tussenkomst van de politiediensten en zullen de modaliteiten preciseren die deze diensten moeten volgen wanneer zij te maken hebben met feiten van seksueel geweld. Zodra die door het openbaar ministerie zijn goedgekeurd, zullen ze worden verspreid en zullen minimumnormen bepaald worden. Ze omvatten onder meer een sterkere aandacht voor de opvang en de bijstand aan het slachtoffer, een optimalisering van het inzamelen en verwerken van informatie over het verloop van de onderzoeken, en een bijzondere aandacht voor de gestelde daden bij het afstappen op de plaats van het delict.
4) Normen voor opvang van slachtoffer
De politie, en meer bepaald de lokale politie, speelt volgens de minister een leidende rol op het vlak van de opvang, de zorg en ondersteuning, alsook wat betreft de begeleiding van de slachtoffers tijdens het verloop van het onderzoek. Om de kwaliteit van de opvang nog te verbeteren zal Milquet normen voor de opvang opstellen, die regelmatig geëvalueerd zullen moeten worden.
5) Betere begeleiding van slachtoffers
Milquet wil zich verzekeren dat slachtofferbegeleiding - die essentieel is en noodzakelijk bij elke fase die als traumatiserend kan ervaren worden, zoals het verzamelen van de eerste verklaringen, het bezoek bij de wetsdokter, het gebruik van de set seksuele agressie - voorzien wordt van het begin tot het einde van de procedure.
6) Hoger aantal specifieke opleidingen voor de politie
Het basisopleidingsprogramma voor de leden van het operationele kader bevat op dit ogenblik modules, die gewijd zijn aan slachtofferhulp en het gebruik van de set seksuele agressie. Daarnaast bestaan ook voortgezette opleidingen, die de thema’s verkrachting en slachtofferhulp omvatten. Voor de toekomst wil de minister dat er ook een specifieke opleiding voor meerderjarige slachtoffers wordt opgezet voor eerstelijnsagenten – zoals ze nu al georganiseerd wordt in de politieacademie van Oost-Vlaanderen. Na een evaluatie kan dit pilootproject worden uitgebreid naar andere politieacademies. Bovendien zou er ook een specifieke opleiding moeten opgezet worden voor de opvang van slachtoffers voor het  burgerpersoneel, die vaak het eerste contact vormen met het slachtoffer.
7) Betere inzameling van gegevens
In het kader van seksuele en geweldsdelicten, meer bepaald wanneer ze herhaaldelijk worden begaan, blijft de federale politie verder investeren in het aanvullen en het gebruik van de Database  "ViCLAS" (Violent Crime Linkage Analysis System). Deze databank ondersteunt het  onderzoek en maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen de seksuele of geweldmisdrijven, waarvan de meeste gepleegd worden buiten de huiselijke sfeer. In samenwerking met haar collega van Justitie, Annemie Turtelboom, zal Milquet de gemeenschappelijke rondzendbrief Justitie / Binnenlandse Zaken finaliseren, voor wat betreft het opzoeken van mogelijke verbanden tussen de agressie met een seksueel of gewelddadig motief.
8) Beter en gefilmd verhoor
Om te voorkomen dat slachtoffers tijdens een verhoor een tweede of derde trauma ondergaan wil de minister dat er binnen de politie wordt gezorgd voor een hoog competentieniveau om de optimale inzameling te waarborgen van de eerste informatie. Die is immers doorslaggevend voor een doeltreffende opvolging van het gerechtelijk dossier. Bovendien moet het verhoor zoveel mogelijk gefilmd worden. Milquet wil samen met Turtelboom bekijken of lokalen technisch kunnen worden aangepast om gefilmde verhoren mogelijk te maken.
9) Oprichting netwerk van referentiepolitiemensen
In de strijd tegen de voornaamste vormen van geweld (seksueel geweld, tussen partners of huiselijk geweld) is het volgens Milquet van fundamenteel belang te beschikken over zeer gespecialiseerde politiemensen. Ze wil dan ook, naar het voorbeeld van het netwerk gewijd aan minderjarige slachtoffers van mishandeling en zedenfeiten, een netwerk van politiemensen opzetten, die speciaal belast is met de onderzoeken in verband met seksueel geweld. De leden van dit netwerk zouden zich per arrondissement organiseren en zo een permanentie van 24 uur op 24 kunnen verzekeren.
10) Uitbreiding van Nationaal Actieplan Verkrachtingen
Alle maatregelen zullen worden opgenomen in de interfederale werkgroep "seksueel geweld", die zich zal richten op verkrachtingsinbreuken (artikel 375 van het Strafwetboek), maar ook de aanranding van de eerbaarheid (artikelen 372 en 373 van het Strafwetboek). De groep zal belast worden met de uitbreiding van het Nationaal Actieplan in de strijd tegen geweld en partnergeweld, naar verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Het uitgebreide plan zal rekening moeten houden met de nieuwe bepalingen vervat in het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Conventie van Istanbul).

Meer over verkrachting op Polinfo.be: