Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Verzamelwet gezondheid en financiën: focus op binnenluchtkwaliteit en controle van tabak- en alcoholverkoop aan minderjarigen

Nieuws - 07/06/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


In het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2024 verscheen de Verzamelwet Gezondheid en Financiën van 18 mei 2024. Die bevat wijzigingen aan de Wet Voedingsmiddelen, de Tabakswet, de Wet Binnenluchtkwaliteit gesloten publieke plaatsen, de Ziekenhuiswet, de Zorgkwaliteitswet, de Gezondheidszorgberoepenwet, de ZIV-wet, de Arbeidsrelatiewet, de FAGG-wet en de Wet fiscaal stelsel tabak. De wetgever preciseert onder meer dat de toelating voor huisvisitaties (plaatsen die uitsluitend als woning dienen) door controleurs en inspecteurs van de inspectiedienst vooraf moeten worden goedgekeurd door de politierechtbank of door de bewoner.
De verzamelwet is goed voor 6 titels en 31 wijzigingsartikels. We overlopen de belangrijkste nieuwigheden.
Wet Voedingsmiddelen (Titel 2, hoofdstuk 1)
De Wet Voedingsmiddelen geeft de Koning voortaan de bevoegdheid om de voorwaarden voor de stockage van tabaksproducten te bepalen. Daarnaast preciseert de wetgever dat de toelating voor huisvisitaties (plaatsen die uitsluitend als woning dienen) door controleurs en inspecteurs van de inspectiedienst vooraf moeten worden goedgekeurd door de politierechtbank of door de bewoner.
Verder krijgen de controleurs en inspecteurs de bevoegdheid om verkooppunten tijdelijk te sluiten wanneer ze herhaaldelijk het reclameverbod voor tabaksproducten of het verbod op de verkoop van tabaksproducten of alcohol aan minderjarigen overtreden of wanneer er sprake is van ernstig en dreigend gevaar voor de volksgezondheid.
Tot slot zijn er wijzigingen aan de regels m.b.t. mystery shopping. Zo zijn voortaan testaankopen mogelijk (eventueel met gebruik van een fictieve identiteit), kan mystery shopping met behulp van minderjarigen in het kader van controles op de naleving van het verkoopverbod op alcohol en tabaksproducten (mits schriftelijke goedkeuring van het diensthoofd van de inspectiedienst Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid)
Tabakswet (Titel 2, hoofdstuk 2)
Ook in het licht van de Tabakswet krijgen de controleurs en inspecteurs de bevoegdheid om verkooppunten tijdelijk te sluiten wanneer die herhaaldelijk inbreuken begaan op het rookverbod of wanneer er sprake is van een ernstig of dreigend gevaar voor de volksgezondheid.
Wet Binnenluchtkwaliteit gesloten publieke plaatsen (Titel 2, hoofdstuk 3)
De wetgever concretiseert de uitvoering van verschillende bepalingen van de Wet Binnenluchtkwaliteit gesloten publieke plaatsen.
Onder meer m.b.t. het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn (art. 4 van de wet). De bepalingen m.b.t. het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter, het uitwerken en beschikbaar houden van een risicoanalyse en desgevallend een actieplan) zullen eerst op vrijwillige basis worden geïmplementeerd in plaatsen die onder het toepassingsgebied van de wet vallen. En dat door uitbaters die zich op eigen initiatief engageren, vrijwillig deelnemen of vrijwillig deelnemen aan proefprojecten. Pas in een latere fase, vanaf 1 januari 2027, zal er worden overgeschakeld op een verplichting. Die implementatie daarvan zal bij KB worden bepaald, waarbij uiterlijk op 31 december 2037 alle gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, dienen te voldoen aan de verplichtingen m.b.t. het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter, enz. De vrijwillige toepassing kan vanaf 1 oktober 2024.
Ook in de pipeline is het KB m.b.t. de procedure en voorwaarden voor erkenning van de certificeerders, bijvoorbeeld de opleiding van de certificeerders, de methodologie en de modaliteiten van de certificatie, of de inhoud, de plaatsing en het design van het label (art. 6 van de wet). Inwerkingtreding van dit KB is voorzien op 1 januari 2025. Maar ook hier zijn bijzonderheden m.b.t. vrijwillige toepassing en verplichte toepassing.
Ziekenhuiswet (Titel 2, Hoofdstuk 4)
De Ziekenhuiswet regelt de vertegenwoordiging van de ziekenhuisartsen binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. Met het oog op deze vertegenwoordiging moet in elk netwerk een medische raad worden opgericht. In 2019 werd een overgangsbepaling ingevoegd die de netwerken de nodige tijd moest geven om een medische raad te installeren. Gedurende een periode van 5 jaar vanaf de erkenning van het netwerk kan de vertegenwoordiging van de ziekenhuisartsen worden gebeuren door een door de medische raden van de aan het netwerk deelnemende ziekenhuizen gemandateerde delegatie van ziekenhuisartsen die tevens lid zijn van medische raad van de deelnemende ziekenhuizen. Die overgangsperiode wordt nu met 2 jaar verlengd.
Zorgkwaliteitswet (Titel 2, Hoofdstuk 5)
In de Zorgkwaliteitswet is ‘Presciption search support’ gekozen als verzamelnaam voor systemen van beslissingsondersteuning die zullen opgebouwd worden rond een federaal gecentraliseerd softwareplatform in het kader van het voorschrijven van bijvoorbeeld een radiologisch onderzoek, van een labotest of van antibiotica. De wijziging maakt het mogelijk om op relatief korte termijn, maar wel op een gefaseerde manier, systemen van beslissingsondersteuning uit te rollen. Aan de Koning wordt de mogelijkheid geboden om vast te stellen vanaf wanneer het opstellen van een voorschrift wordt gekoppeld aan het gebruik van beslissingsondersteuning
Daarnaast zorgt de wetgever voor meer rechtszekerheid in het kader van anesthesie en sedatie. Meer concreet m.b.t. de bepaling die stelt dat de gezondheidszorgbeoefenaar die gezondheidszorg met toepassing van loco-regionale anesthesie en/of algemene anesthesie en met toepassing van diepe sedatie verstrekt, moet verzekeren dat bij deze verstrekkingen een arts-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de anesthesiologie en reanimatie of een kandidaat arts-specialist in de anesthesiologie en reanimatie, in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt aanwezig is die verantwoordelijk is voor de verstrekkingen inzake anesthesie.
Gezondheidszorgberoepenwet (Titel 2, Hoofdstuk 6)
Met de wijziging aan de Gezondheidszorgberoepenwet geeft de wetgever gevolg aan een recent arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 11/2024 van 18 januari 2024). Meer concreet is de overgangsregeling vermeld in artikel 68/1, § 2, tweede lid, van de wet aangepast om er de personen in op te nemen die werden gemachtigd de titel van psycholoog te dragen met toepassing van artikel 14 van de wet van 8 november 1993 en die een beroepservaring van minimum 3 jaar op gebied van de klinische psychologie kunnen bewijzen.
ZIV-wet (Titel 3)
Titel 3 van de verzamelwet wijzigt voornamelijk bepalingen m.b.t. vergoedingen en terugbetalingen voorzien in de ZIV-wet. Zo kent de verplichte verzekering momenteel een vaste tegemoetkoming toe voor haarprothesen indien ze worden voorgeschreven ter behandeling van bepaalde indicaties, zoals volledige kaalhoofdigheid door radiotherapie of chemotherapie. De elementen die betrekking hebben op de levering van haarprothesen worden nu aangevuld met accessoires die bedoeld zijn om het hoofd te bedekken, zodat deze artikelen in de toekomst door de verzekering kunnen worden gedekt.
Arbeidsrelatiewet (Titel 3, Hoofdstuk 2)
De Arbeidsrelatiewet ondergaat enkele wijzigingen m.b.t. de jaarlijkse structurele subsidiering van de vzw Vlaams Patiëntenplatform en de vzw Ligue des Usagers des Services de Santé door het RIZIV. Onder meer voor meer duidelijkheid en om mogelijke fouten bij toekomstige indexaties te voorkomen
FAGG-wet (Titel 4)
In de FAGG-wet wordt een bijkomende jaarlijkse bijdrage ingesteld (een ‘onbeschikbaarheidsbijdrage’) ten laste van de bedrijven die beschikken over een VHB of een vergunning voor parallelinvoer voor geneesmiddelen, ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. De bijdrage wordt ingevoerd vanaf 2025 om als bijkomende middelen te dienen die de verzekering nodig heeft om de bijkomende financiële kosten te vergoeden die voortvloeien uit de onbeschikbaarheid van bepaalde farmaceutische specialiteiten.
Wet fiscaal stelsel tabak (Titel 5)
De controlemogelijkheden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in het kader van de Wet fiscaal stelsel tabak (ln19180) worden uitgebreid. De ambtenaren van de AAD&A die bij controles inbreuken vaststellen kunnen een handelsinrichting voortaan tijdelijk sluiten. Op die manier kunnen zij snel en effectief optreden tegen de illegale handel in tabaksproducten en kan er efficiënt bijgedragen worden aan de strijd tegen fiscale fraude.
Daarnaast wordt de reeds bestaande registratieverplichting overgenomen in de wet en uitgebreid naar personen die handeldrijven in e-liquids en nieuwsoortige tabaksproducten.
In werking: 14 juni 2024 (mits tal van uitzonderingen).