Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Specifiek kenteken en naamkaartje of identificatiebadge verplicht voor gevangenispersoneel

Nieuws - 21/05/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 juli 2024 is het gevangenispersoneel – zowel bewakers als logistiek en technisch personeel – én de gevangenisadministratie verplicht om tijdens de dienst een identificatiemiddel te dragen op een zichtbare plaats. Voor personeel in uniform gaat het om een specifiek kenteken dat de precieze functie weergeeft en een naamkaartje. De anderen dragen een identificatiebadge met naam, voornaam, functie of graad én foto.
Identificatieverplichting
Dat de leden van de gevangenisadministratie en het gevangenispersoneel zich tijdens hun functie moeten identificeren, staat al langer vast. Zowel in toepassing van de regelgeving en de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens m.b.t. artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens als in uitvoering van artikel 144, §1 derde lid van de Basiswet Gevangeniswezen van 12 januari 2005.
Met de zogenaamde Penitentiaire wet van 23 maart 2019 werd de organisatie van de penitentiaire diensten én het statuut van het penitentiaire personeel echter op verschillende punten bijgestuurd om de performantie en prestatiegerichtheid van het gevangeniswezen in zijn totaliteit naar een hoger niveau te tillen. Daarbij werd ook gesleuteld aan de identificatieregels van het gevangenispersoneel. Met strikte uniformvereisten en verplichte kentekens eigen aan de functie. De uitwerking van de nieuwe verplichtingen werd overgelaten aan de Koning. Dat KB van 18 april 2024 is op 13 mei in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Uniformvereisten en verplichte kentekens
De regels zijn van toepassing op de personeelsleden van de buitendiensten van het DG Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie (zowel de statutairen als de contractuelen en de stagiairs) die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek én die hun functie in een gevangenis uitoefenen (uitgezonderd de detentiehuizen).
Vanaf 1 juli 2024 zijn ze allemaal verplicht om zich duidelijk te identificeren tijdens hun dienst. Ieder van hen moet het specifieke kenteken dragen eigen aan de functie (overzicht in bijlage van KB). Daarnaast moeten alle personeelsleden die verplicht zijn om een uniform aan te doen, op de rechterborst een naamkaartje (met naam en voornaam) op de rechterborst spelden. Wie geen uniform moet dragen, moet een identificatiebadge dragen met daarop naam, voornaam, graad en/of functie én een foto.
De personeelsleden van de penitentiaire administratie zijn verplicht om een identificatiebadge op te spelden.
Vanaf 1 juli 2024
De nieuwe identificatieregels gelden vanaf 1 juli 2024 (maar er gelden enkele overgangsbepalingen).
Penitentiaire wet deels in werking
Op 1 juli 2024 treden ook een aantal andere bepalingen van de Penitentiaire wet in werking. Het gaat om enkele basisprincipes m.b.t. de selectieproeven,het recht op wedde voor personeelsleden in voorlopige hechtenis,het tuchtregime en de overplaatsing van personeelsleden.

Bron:  18 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot bepaling van de kentekens en de identificatiemiddelen bedoeld in artikel 14, eerste lid, 4° en 5° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 3, 22, 29 tot 31 en 33 van dezelfde wet,BS 13 mei 2024, bl. 62132.

Extra informatie: Penitentiaire wet.