Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Melding van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties

Nieuws - 02/11/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De wetgever heeft op 20 oktober 2023 een koninklijk besluit aangenomen over meldingen van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties. Doel hiervan? De procedure en opvolging van interne meldingen en de archiveringsmodaliteiten vastleggen. Tussen de Federale Audit en de federale overheidsinstanties, met uitzondering van de geïntegreerde politie, wordt een permanent partnerschap tot stand gebracht.
Intern meldingskanaal
Elke federale overheidsinstantie moet beschikken over een intern meldingskanaal waaraan interne meldingen over integriteitsschendingen kunnen worden gedaan.
Dit intern meldingskanaal kan:
intern worden beheerd binnen de federale overheidsinstantie zelf door een daartoe aangewezen persoon of afdeling;
extern worden beheerd door een derde of door de Federale Audit aan wie de federale overheidsinstantie het beheer van het kanaal heeft toevertrouwd.
Ter coördinatie van de werkzaamheden informeert de hoogste leidinggevende van de federale overheidsinstantie de Federale Audit, de federale ombudsman en de minister van Ambtenarenzaken schriftelijk over de uitwisseling van informatie.
Permanent partnerschap
Tussen de Federale Audit en de federale overheidsinstanties, met uitzondering van de geïntegreerde politie, wordt een permanent partnerschap tot stand gebracht.
Elke federale overheidsinstantie stelt jaarlijks een verslag op dat wordt bezorgd aan de FOD Beleid en Ondersteuning. Dit verslag wordt meegedeeld aan de Minister van Ambtenarenzaken en aan de representatieve vakorganisaties.
Dit verslag vermeldt met name het aantal ontvangen meldingen, het aantal ontvankelijk verklaarde meldingen, het aantal meldingen waarnaar een onderzoek is uitgevoerd, en het aantal vastgestelde integriteitsschendingen.
Personen die een intern meldingskanaal beheren, moeten integer, objectief, vertrouwelijk en professioneel handelen. Ze moeten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toepassen. Ze mogen geen andere functie uitoefenen die aanleiding kan geven tot een belangenconflict.
Ontvankelijkheid van meldingen
Iemand die een melding wil doen, kan dit schriftelijk en/of mondeling doen.
Het intern meldingskanaal bevestigt schriftelijk de ontvangst van een interne melding binnen 7 dagen na de melding. Dit is niet van toepassing als een ontvangstbevestiging de bescherming van de identiteit van de melder in gevaar zou brengen.
De melding bevat verschillende gegevens zoals de identiteit van de melder, de datum van de melding en de beschrijving van de integriteitsschending. De melding mag anoniem gebeuren.
Een interne melding wordt als ontvankelijk beschouwd als ze is gebaseerd op een redelijk vermoeden dat een integriteitsschending zich heeft voorgedaan of zich zeer waarschijnlijk zal voordoen binnen een federale overheidsinstantie.
Uiterlijk 15 dagen na de melding wordt aan de melder meegedeeld of zijn melding ontvankelijk is.
Opvolging van de melding
Wanneer het interne meldingskanaal intern wordt beheerd kan de voor de opvolging aangewezen persoon of dienst een derde partij of Federale Audit zijn.
Bij het uitvoeren van de opvolging worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de rechten van verdediging in acht genomen. De handelingen en beslissingen worden behoorlijk en zorgvuldig gedocumenteerd en verantwoord.
De melder ontvangt schriftelijk feedback, en dit uiterlijk 3 maanden na de ontvangstbevestiging van de interne melding. Hij ontvangt die feedback om de 3 maanden.
De federale overheidsinstanties brengen de Federale Audit op de hoogte van elke ontvankelijk verklaarde interne melding.
Archivering van meldingen
Het meldingskanaal beheert de archivering van de ontvangen meldingen.
Een gearchiveerd meldingsdossier bevat met name de inhoud van de melding, de ontvangstbevestiging en de feedback.
Inwerkingtreding
De nieuwe regels treden in werking op 6 november 2023.

Extra informatie:
- Geraakte artikels :
Artikels 10,
11
en 12 van de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie.