Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Brusselse vervoerregels afgestemd op nieuwe versie ADR en ADN mét gewestelijke aanvullingen

Nieuws - 26/10/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Brusselse regering verwerkt de bepalingen van de Europese Richtlijn 2022/2407 - de basis van het ADR-2023 en ADN-2023 die op 1 januari 2023 in werking zijn getreden – in haar regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg en de binnenwateren. Veelal via verwijzingen naar de richtlijn. Ze zorgt evenwel ook voor een aantal aanvullende bepalingen m.b.t de controle op de naleving van het ADR, waarvoor o.m. de politie bevoegd is. En geeft de bevoegde minister een ruime delegatie om nog bijkomende, aanvullende bepalingen op het ADR vast te stellen.
Controle
Voor het vaststellen van de overtredingen op de bepalingen van bijlage A van het ADR en van de bepalingen van het Brusselse besluit inzake vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zijn, behalve de officieren van gerechtelijke politie, ook bevoegd:
de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie en van de federale politie en de ambtenaren van de FOD Financiën Administratie der Douane en Accijnzen bij de uitoefening van hun dienst;
de ambtenaren of agenten van de Dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit.
Voor het vaststellen van de overtredingen op de bepalingen van het ADR en van de bepalingen van het Brusselse besluit inzake vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren zijn, behalve de officieren van gerechtelijke politie, ook bevoegd:
de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie en van de federale politie en de ambtenaren van de FOD Financiën Administratie der Douane en Accijnzen bij de uitoefening van hun dienst;
de havenkapiteins en adjunct-havenkapiteins en de haveninspecteurs zoals bedoeld door de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins;
de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar of de ambtenaar van niveau A die daartoe is aangewezen door de raad van bestuur van de publiekrechtelijke Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel.
Bestraffing
De overtredingen op de bepalingen van bijlage A van het ADR, van het besluit van 22 september 2022 en van de besluiten genomen ter uitvoering van dat besluit inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg worden bestraft overeenkomstig
De overtredingen op de bepalingen van het bij het ADN gevoegde reglement, van dit besluit en van de besluiten genomen ter uitvoering van dit besluit inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren worden bestraft overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 16bis van de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven, en de aanhorigheden ervan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Ministeriële aanvullingen
De bevoegde minister kan bepalingen van algemene aard aanvullend op bijlage A van het ADR vaststellen m.b.t.:
het toezicht op de vervaardiging, reconstructie of reconditionering van verpakkingen, IBC's en grote verpakkingen alsook op de inspectieregels in verband daarmee;
de periodieke beproevingen op IBC's;
het tankvervoer;
de slingerschotten en tussenwanden;
de veiligheidsuitrusting van de voertuigen;
de constructie en goedkeuring van voertuigen.
De minister tot wiens bevoegdheden de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg behoort en de minister tot wiens bevoegdheid het politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren behoort, zijn elk voor wat hem betreft belast met de uitvoering van dit besluit.
In werking: 2 november 2023. Het KB van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren wordt opgeheven voor wat betreft het Brussels gewest.

Bron:  13 OKTOBER 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen,BS 23 oktober 2023, bl. 98723.