Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Vlaams rechtskader voor homologatie van niet-automatische weegtoestellen massa van voertuigen

Nieuws - 11/09/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering introduceert een specifiek rechtskader voor de homologatie van ‘niet-automatische weegtoestellen’ die gebruikt worden om toezicht te houden op de naleving van de massa van voertuigen (en hun slepen) die gebruikt worden op de openbare weg. Ze schikt zich daarmee naar de vereisten uit Europese richtlijn2014/31/EU m.b.t. het op de markt aanbieden van niet-automatische meettoestellen (‘Nawid’). De gewestelijke homologatiebevoegdheid van weegtoestellen geldt ongeacht of het weegtoestel ingezet wordt door diensten die afhangen van de federale overheid (zoals de politie) of door personeelsleden die afhangen van het Vlaamse Gewest, zoals de wegeninspecteurs.</</b>
Omzetting richtlijn
Richtlijn 2014/31 werd in 2016 al omgezet op federaal niveau. In navolging van dit KB van 12 april 2016 moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs een aantal strikte regels volgen bij de verkoop en het in gebruik nemen van niet-automatische weeginstrumenten. Zo moeten de weegwerktuigen voldoen aan een reeks essentiële eisen m.b.t. het ontwerp, de bouw en de nauwkeurigheid. Toestellen die aan de richtlijn voldoen, krijgen een CE-markering en aanvullende metrologische markering.
Het KB heeft onder meer betrekking op niet-automatische weegtoestellen die gebruikt worden voor handelstransacties, het berekenen van rechten, heffingen, belastingen, premies, boetes en andere geldbedragen, het wegen van patiënten in de medische praktijk.
De gewesten zijn evenwel bevoegd voor de homologatie van niet-automatische weeginstrumenten die gelinkt zijn met de gewestelijke bevoegdheden. Het KB van 2016 is in die gevallen niet van toepassing. Het Vlaams gewest was dus gehouden richtlijn 2014/31 om te zetten voor wat betreft de eigen bevoegdheden. Met het omzettingsbesluit van 31 maart 2023 maakt de Vlaamse regering daar werk van.
Vlaamse homologatieregels
Het besluit bevat een specifiek rechtskader voor de homologatie van niet-automatische weegtoestellen die gelinkt zijn aan gewestelijke bevoegdheden. Meer concreet de homologatie van niet-automatische weeginstrumenten die gebruikt worden om toezicht te houden op de naleving van de massa van voertuigen en hun slepen die gebruik maken van de openbare weg.
Het Vlaamse besluit bestaat naast het ‘KB meettoestellen wegverkeer (goedkeuring, ijking en installatie)’ van 12 oktober 2010. Dat KB is alleen van toepassing op toestellen die gebruikt worden om toezicht te houden op de naleving van de Wegverkeerswet (en haar uitvoeringbesluiten) en die rechtstreeks of onrechtstreeks een meting uitvoeren.
De scope van het Vlaamse besluit is met andere woorden ruimer. De bepalingen zijn van toepassing op alle niet-automatische weeginstrumenten die gebruikt worden om toezicht te houden op de naleving van de massa van voertuigen en combinaties van voertuigen die gebruik maken van de openbare weg. Het gaat bijvoorbeeld om toezicht op de naleving van het Decreet bijzonder wegtransport en de Wet technische eisen voertuigen en de uitvoeringsbepalingen ervan zoals de bepalingen uit het KB technische reglement auto’s van 15 maart 1968 (ln98) die betrekking hebben op de maximale toegelaten massa of gewicht van het voertuig en de sleep (inclusief de assen ervan).
De gewestelijke homologatiebevoegdheid van weegtoestellen geldt ongeacht of het weegtoestel ingezet wordt door diensten die afhangen van de federale overheid (zoals de politie) of door personeelsleden die afhangen van het Vlaamse Gewest, zoals de wegeninspecteurs.
Conformiteit instrumenten
De betrokken instrumenten moeten voldoen aan de essentiële eisen van bijlage I van het besluit en worden onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling, een herijk en een technische controle.
Conformiteitsbeoordelingen die uitgevoerd werden door de federale overheid of de andere gewesten worden van rechtswege erkend in het Vlaamse Gewest. Niet-automatische weegtoestellen die over een conformiteitsbeoordeling van de federale overheid of een ander gewest beschikken worden van rechtswege geacht in overeenstemming te zijn met de eisen in bijlage I. Dit onweerlegbaar vermoeden van conformiteit geldt zowel voor de modelgoedkeuring, de eerste ijk, de herijk als de technische controle.
Agentschap Wegen en Verkeer
De regering duidt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer aangeduid als bevoegde Vlaamse instantie m.b.t. de conformiteitsbeoordelingen.
Een conformiteitsbeoordelingsinstantie moet zich bijvoorbeeld aanmelden bij het agentschap vooraleer het conformiteitsbeoordelingstaken mag uitvoeren. Het agentschap speelt die aanmelding op haar beurt door aan de Metrologische Dienst van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie. Deze federale dienst zorgt dan weer voor de aanmelding bij de Europese Commissie.
In werking: 18 september 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad). Worden opgeheven wat de bevoegdheden van het Vlaams gewest betreft:
Daarbij geldt dat de certificaten die uitgereikt zijn op basis van het KB van 4 augustus 1992 geldig zijn uit hoofde van het Vlaamse besluit.

Bron:  31 MAART 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering over de niet-automatische weeginstrumenten die gelinkt zijn aan de gewestelijke bevoegdheden,BS 8 september 2023, bl. 74060.