Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Sociaal Strafwetboek: kader voor gloednieuw communicatieplatform eDossier

Nieuws - 26/07/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


België krijgt een ‘e-Dossier-platform’. Met dit digitale communicatieplatform wil de federale wetgever de communicatie en informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren die in ons land belast zijn met de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude verder optimaliseren. Het platform moet ervoor zorgen dat alle betrokken actoren op èlk ogenblik kunnen nagaan welk gevolg wordt gegeven aan een e-pv of een politie-pv tot vaststelling van een inbreuk op de sociale wetgeving. Met behulp van een eViewer zullen ze ook alle voor hen relevante documenten kunnen raadplegen m.b.t. beslissingen om al dan niet strafrechtelijk of administratief te vervolgen.
Het platform krijgt alvast een juridisch kader in het Sociaal Strafwetboek. De wetgever bepaalt onder meer het doel van het platform, de gegevens die erin worden bijgehouden, de toegangsrechten van de verschillende actoren en de details over de verwerking van persoonsgegevens.
eDossier: doel, toegang, beheer
Bedoeling is dat de gegevensstromen tussen de sociale inspectiediensten, het parket en de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD WASO voortaan via het platform verlopen. De betrokken personeelsleden zullen via het platform op ieder ogenblik kennis kunnen nemen van de stand van zaken m.b.t. e-pv’s en pv’s van de politie tot vaststelling van inbreuken op de sociale wetgeving. Daarnaast zullen ze alle relevante documenten kunnen raadplegen m.b.t. een beslissing om al dan niet strafrechtelijk te vervolgen en m.b.t. tot de administratieve vervolging van een inbreuk.
In dit kader regelt de wetgever ook de elektronische overmaking van de processen-verbaal, opgesteld door de politie in het kader van het sociaal strafrecht aan het eDossier-platform en aan de diensten voor administratieve geldboeten. We geven ook mee dat de documenten m.b.t. strafrechterlijke en administratieve vervolging dan wel te raadplegen zijn via het platform, ze blijven opgeslagen in de authentieke bronnen.
Naast bovenstaande actoren, krijgt ook de Directie van het e-pv en het eDossier van de FOD WASO en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) toegang tot het platform. Zij het beperkt. In het eDossier worden slechts een beperkt aantal gegevens opgeslagen, namelijk deze die nodig zijn om de follow-up van het dossier mogelijk te maken en om een aantal statistieken te kunnen generen om het sociaal strafrecht te verbeteren.
Ook de toegangsrechten voor andere actoren zijn in detail vastgelegd in het Sociaal Strafwetboek. Zo hebben het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en de onderzoeksrechters toegang tot bepaalde gestructureerde gegevens en bepaalde documenten wanneer dat noodzakelijk is voor hun opdracht in het kader van de sociale strafrechtketen in strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude. In bepaalde gevallen is machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité nodig.
Het beheer van het eDossier en het hele reglement betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen berusten op dezelfde principes als die welke gelden voor de e-PV-databank. Zoals dat het geval is voor het e-PV, zal het eDossier ook door de gewestelijke sociale-inspectiediensten en de gewestelijke diensten voor administratieve geldboeten kunnen gebruikt worden.
Verdere stappen
Er wordt onder meer gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst om de gegevensuitwisseling met de gewestelijke sociale inspectiediensten en diensten voor administratieve geldboeten te regelen.
Andere wijzigingen
De federale wetgever maakt van de gelegenheid gebruik om enkele bestaande bepalingen van het Sociaal Strafwetboek in overeenstemming te brengen met de actuele regels m.b.t. de gegevensbescherming en de verplichtingen die voortvloeien uit de only once-wetgeving.
In werking: 22 juni 2023 (dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  13 MEI 2023. - Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform,BS 22 juni 2023, bl. 56343.