Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Oprichting nationaal drugscommissariaat

Nieuws - 19/04/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Een wet van 7 april 2023 richt het nationaal drugscommissariaat op. Ze bepaalt de regels voor de organisatie en de opdrachten van dit commissariaat. Ze omschrijft ook de wervingsmodaliteiten en de toegangsvoorwaarden van de commissarissen.
Bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit
De opdracht van het nationaal drugscommissariaat betreft de globale en transversale coördinatie van de aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit.
De belangrijkste opdrachten ervan zijn als volgt.
Het adviseren van de bevoegde ministers bij de opmaak van het nationaal plan tegen drugsgerelateerde criminaliteit en het Stroomplan XXL.
Het coördineren van de uitvoering van het nationaal plan.
Het indienen van beleidsvoorstellen:
-
ter versterking van de operationele aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit;
-
strekkende tot het afnemen van illegale vermogensvoordelen; en
-
tot het aanpakken van de georganiseerde witwasindustrie in verband met drugsgerelateerde criminaliteit.
Het indienen van beleidsaanbevelingen met het oog op de beperking van het risico dat de drugsgerelateerde criminaliteit die belangrijke stedelijke centra of binnenhavens kan treffen, zich verplaatst.
Het zorgen voor de coördinatie met de Algemene Cel Drugsbeleid tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid.
Het rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad en aan het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid.
De opdrachten kunnen worden uitgebreid bij Koninklijk Besluit.
Dit orgaan staat onder het gezamenlijk gezag van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse zaken. Deze 2 instanties worden gezamenlijk belast met de organisatie en het algemeen bestuur van het orgaan.
Leden
De leden van het nationaal drugscommissariaat zijn:
Een nationale drugscommissaris: hij neemt de dagelijkse leiding en het beheer waar.
Een adjunct-drugscommissaris: hij staat de nationale drugscommissaris bij in de dagelijkse leiding en het beheer.
Experten en ondersteunend personeel.
Vertegenwoordigers van de ondersteunende diensten.
Nationaal drugscommissaris en adjunct-commissaris
De nationale drugscommissaris leidt het commissariaat.
Hij mag zich niet inmengen in de bevoegdheden en opdrachten in strafzaken van het openbaar ministerie. Hij kan zich niet in de plaats stellen van het openbaar ministerie.
Hij moet volledig onafhankelijk van zijn korps van oorsprong handelen.
De adjunct-drugscommissaris vervangt de nationale drugscommissaris in geval van verhindering of afwezigheid.
De 2 commissarissen behoren, luidens hun diploma, tot een verschillende taalrol.
Werving en toegangsvoorwaarden
Het College van procureurs-generaal draagt een kandidaat voor de functie van nationale drugscommissaris voor aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
De nationale drugscommissaris dient, op het ogenblik van zijn aanstelling, aan verscheidene voorwaarden te voldoen.
Hij moet:
een magistraat van het openbaar ministerie zijn met minstens 10 jaar ervaring als magistraat;
een voor de opdrachten van het nationaal drugscommissariaat nuttige ervaring van ten minste 5 jaar hebben;
houder zijn van een getuigschrift waaruit zowel de actieve als passieve mondelinge en schriftelijke kennis blijkt van de andere taal, Nederlands of Frans, dan die van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.
De adjunct-drugscommissaris wordt gedetacheerd vanuit het federaal administratief openbaar ambt.
Op het ogenblik van zijn aanstelling moet hij aan de 2 volgende voorwaarden voldoen:
Belg zijn;
een voor de opdrachten van het nationaal drugscommissariaat nuttige ervaring van ten minste 5 jaar hebben.
Aanstelling bij koninklijk besluit
De Koning en de ministers vaardigen koninklijke besluiten uit om:
de nationaal drugscommissaris aan te stellen;
de selectieprocedure voor de adjunct-drugscommissaris te bepalen;
de adjunct-drugscommissaris aan te stellen;
een einde te maken aan het mandaat van de nationale drugscommissaris en van de adjunct-drugscommissaris wegens tekortkomingen in de uitvoering van hun opdrachten;
de personeelsleden aan te stellen na advies van de nationale drugscommissaris (de gedetacheerde personeelsleden worden aangesteld na akkoord van de minister bevoegd voor de dienst waaruit de betrokkene gedetacheerd wordt en na advies van de nationale drugscommissaris);
een einde te maken aan de aanstelling van de personeelsleden wegens tekortkoming in de uitvoering van hun opdrachten, na advies van de nationale drugscommissaris.
5 jaar voltijds
De nationale drugscommissaris en de adjunct-drugscommissaris worden aangesteld voor een mandaat van 5 jaar.
Zij oefenen hun functie voltijds uit.
Het mandaat is 1 maal hernieuwbaar op voorwaarde van een positieve evaluatie in de loop van het 5e jaar van het lopende mandaat.
Deze evaluatie wordt uitgevoerd door:
het College van procureurs-generaal en de bevoegde ministers (voor de nationale drugscommissaris);
de nationale drugscommissaris (voor de adjunct-drugscommissaris).
De functie van nationale drugscommissaris en die van de adjunct-drugscommissaris moeten op hetzelfde moment aanvatten.
Mocht dit niet het geval zijn, wordt de adjunct-drugscommissaris verondersteld zijn functie te hebben aangevat op de datum van de ambtsopneming van de nationale drugscommissaris.
In geval van ontslag van de nationale drugscommissaris of van de adjunct-drugscommissaris wordt zo spoedig mogelijk in hun opvolging voorzien teneinde de lopende termijn van het mandaat te vervolledigen.
Wedde
De 2 commissarissen blijven hun wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen genieten.
Zij ontvangen een jaarlijkse weddetoelage van:
€ 18.000 voor de nationale drugscommissaris;
€ 15.000 voor de adjunct-drugscommissaris.
Deze bedragen worden geïndexeerd (gekoppeld aan spilindex 138,01).
De commissarissen kunnen ook een eventuele taalpremie ontvangen.
Inwerkingtreding: 13 april 2023.

Bron:  Wet van 7 april 2023 houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat,BS 13 april 2023