Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Nieuw kader voor federale toelage voor inzet gemeenschapswachten binnen strategisch veiligheids- en preventieplan

Nieuws - 24/02/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Gemeenten met een strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) worden extra ondersteund wanneer zij werken met gemeenschapswachten. Een wettelijk kader daarvoor was terug te vinden in het KB van 25 december 2017, maar dat KB werd ingetrokken na een tussenkomst van de Raad van State eind 2020. Daarom zorgt een nieuw decreet van 21 december 2022 nu voor een nieuwe rechtsgrond. Het bedrag blijft hetzelfde, maximaal € 17.200 per voltijds equivalent voor de tewerkstellingskosten. Om de continuïteit en rechtszekerheid te garanderen, werkt het decreet terug tot op 1 januari 2022.
Strategisch veiligheids- en preventieplan
Sommigen gemeenten werken met een strategisch veiligheids- en preventieplan. Dat is een door Binnenlandse Zaken gesubsidieerd criminaliteitspreventieplan. Het groepeert alle acties die vanuit de dienst preventie worden ondernomen om overlast tegen te gaan en de leefbaarheid en veiligheid van de stad te verhogen. In dat plan worden ook de verschillende doelstellingen opgenomen die moeten worden nagestreefd door de gemeenschapswachten.
Financiële steun voor verloning gemeenschapswachten
Het nieuwe KB voorziet opnieuw in een financiële toelage. De gemeente ontvangt een bijkomende jaarlijkse toelage voor elke gemeenschapswacht wiens personeelskosten gedragen werden door het strategisch veiligheids- en preventieplan. De toelage vervangt de tussenkomst ten laste van de RVA en de RSZ en bedraagt maximaal € 17.200 per voltijds equivalent voor de tewerkstellingskosten.
Het bedrag wordt toegekend, onafhankelijk van het niveau van de aanwerving van het personeelslid, pro rata de gepresteerde arbeidsregeling en voor de periode van tewerkstelling als gemeenschapswacht. De toelage dekt de lasten waarmee de gemeente geconfronteerd wordt bij de aanstelling van de gemeenschapswacht, zoals bijvoorbeeld het salaris en de werkgeversbijdragen. De financiële toelage wordt gegeven als tussenkomst voor onder meer de verloning, het vakantiegeld en eventuele overuren.
Retroactieve toekenning
Het KB treedt retroactief in werking op 1 januari 2022. Er wordt een financiële tegemoetkoming toegekend voor de tussen 1 januari en 31 december 2022 vastgelegde uitgaven voor prestaties die in diezelfde periode hebben plaatsgevonden.
Het KB bepaalt ook op welke manier die financiële toelage aan de gemeente wordt toebedeeld:
de gemeenten moeten een financieel dossier voorleggen, waarin onder andere de financiële schuldvordering en de bewijsdocumenten over de personeelsuitgaven worden opgenomen;
dit dossier moet ten laatste op 30 juni 2023 online gevalideerd en vervolledigd worden;
vervolgens voert de AD VP een controle uit over dit financieel dossier en geeft zij al dan niet haar goedkeuring;
bij goedkeuring krijgt de gemeente de financiële toelage volgens een voorschot/saldosysteem waarbij 80% wordt betaald in het vierde kwartaal van het jaar.
Het KB heeft tot slot nog 2 bijlagen:
de 1ste bijlage bevat het aantal gemeenschapswachten per gemeente, waarvoor een financiële tussenkomst toegekend kan worden;
de 2de bijlage is een lijst van documenten die samen met het financieel dossier ingediend moeten worden.
Inwerkingtreding: 1 januari 2022.

Bron:  21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor het jaar 2022,BS 21 februari 2023, p. 24295.