Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzendbrief over preventie van en nultolerantie voor agressie tegen brandweerlieden en ambulanciers

Nieuws - 23/02/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De gevallen van agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones zijn talrijk. Brandweerlieden en ambulanciers zijn te vaak het slachtoffer van feiten van geweld. Met een nieuwe omzendbrief wordt bijzondere aandacht gevestigd op reeds genomen, te versterken of in te voeren maatregelen. Verschillende pijlers, waaronder preventie maar ook begeleiding van personeelsleden, moeten bijdragen aan een betere aanpak van dit type geweld.
Niet alleen geweld tegen de politie is een opkomend fenomeen, maar ook brandweerlieden en ambulanciers krijgen vaak te maken met agressie. De federale regering voert nu een nieuwe omzendbrief in die deze geweldsincidenten een halt moet toeroepen.
De omzendbrief heeft betrekking op alle vormen van agressie die worden gepleegd tijdens de uitoefening van de functie of als gevolg het feit personeelslid te zijn van de hulpverleningszone. Zowel vrijwillige personeelsleden als beroepspersoneelsleden kunnen zich beroepen op deze maatregelen.
De aanpak van geweld tegen brandweerlieden en ambulanciers moet volgens de omzendbrief berusten op verschillende pijlers.
Een eerste belangrijke pijler gaat over de preventie. Het is daarbij belangrijk dat voorzien wordt in een goede registratie van alle feiten van geweld tegen brandweerlieden en ambulanciers. Deze laatsten moeten voortaan melding maken van elk geweldsincident en dit kan via een typeformulier of via een specifieke rubriek in het interventieverslag. Daarnaast dienen preventiemaatregelen te worden genomen en daarbij zijn een goede risicoanalyse, opleiding en voorlichting van fundamenteel belang.
Een tweede pijler gaat over de begeleiding van brandweerlieden en ambulanciers die het slachtoffer zijn van geweld. Bij een geval van agressie is de werkgever als eerste verantwoordelijk voor de psychosociale opvang van het getroffen personeelslid. Zij moet bovendien voorzien in passende ondersteuning van gespecialiseerde diensten of instellingen. De begeleiding van het slachtoffer wordt tot slot toevertrouwd aan de preventieadviseur of aan één of meer vertrouwenspersonen.
Een derde pijler gaat over de strafrechtelijke gevolgen. De omzendbrief benadrukt een nultolerantie ten aanzien van gewelddaden tegen brandweerlieden en ambulanciers. Dat betekent ook dat wie zulke daden pleegt, steeds een strafverzwaring zal opgelegd krijgen.
Een vierde pijler gaat over de burgerlijke partijstelling. Voortaan moet de hulpverleningszone bij een geweldsincident steeds een verklaring van benadeelde persoon afleggen. Het blijft natuurlijk ook altijd aan het personeelslid zelf om, los van de stappen die ondernomen worden door zijn/haar werkgever, zich burgerlijke partij te stellen en zo zijn/haar rechten te doen gelden.
Een vijfde en laatste pijler gaat over de administratieve procedures die moeten worden gevolgd in geval van geweld tegen een brandweerlid of een ambulancier. Het gaat daarbij om de procedure voor de erkenning als arbeidsongeval, het recht op rechtshulp, de andere vergoedingen waarop men aanspraak kan maken zoals de raadpleging van het Fonds voor opzettelijke gewelddaden en tot slot de mogelijkheid tot wedertewerkstelling van het slachtoffer bij werkhervatting.
Inwerkingtreding: 2 maart 2023

Bron:  16 FEBRUARI 2023. - Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones,BS 20 februari 2023.