Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse regering verduidelijkt verloop technische keuring oldtimervoertuigen

Nieuws - 23/10/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Oldtimervoertuigen worden voortaan bij de keuring gecontroleerd op modificaties, wijzigingen of aanpassingen die als onveilig kunnen worden beschouwd. De Vlaamse regering voorziet in een lijst met de te controleren punten met overeenstemmende gebreken voor de keuring van aanpassingen van oldtimers. Oldtimervoertuigen met een datum van eerste in verkeersstelling van voor 1 januari 1926 worden vrijgesteld van periodieke keuring.
Sinds 20 mei 2018 is er voor bepaalde oldtimers met een O-nummerplaat een verplichte periodieke oldtimerkeuring. Voordien waren oldtimervoertuigen slechts eenmalig, vóór de inschrijving onder een O-kentekenplaat, aan een technische keuring onderworpen.
Tijdens de gefaseerde uitrol van de keuring voor oldtimers werd vastgesteld dat tal van voertuigen werden gemodificeerd, gewijzigd of aangepast met de nodige impact op de identificatie van het voertuig, de verkeersveiligheid of het milieu. Daarom verduidelijkt de Vlaamse regering welke modificaties, wijzigingen of aanpassingen van oldtimervoertuigen door de technische keuring aanvaard worden.
Aan het technisch reglement van de auto's wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd, dat specifiek gericht is op de keuring van de oldtimervoertuigen.
De keuring van oldtimervoertuigen
De technische keuring van oldtimervoertuigen valt in eerste instantie onder dezelfde regels als de gewone technische controle.
In de oldtimerkeuring zullen volgende modaliteiten niet van toepassing zijn:
de weging (tenzij voor het bepalen van de sleepgewichten);
de administratieve regularisatie na inschrijving;
het toekennen van het aantal zitplaatsen.
De oldtimerkeuring zal worden uitgevoerd bij oldtimervoertuigen, meer bepaald de voertuigen (M, N, O, Txb, T5) die voorzien zijn van een specifieke oldtimerkentekenplaat of de voertuigen die zich willen laten keuren met het oog op inschrijving onder een oldtimerkentekenplaat.
Modificatie of wijziging
Bij elke periodieke of niet-periodieke keuring van een oldtimervoertuig wordt gecontroleerd of het oldtimervoertuig een modificatie, wijziging of aanpassing heeft ondergaan.
Een modificatie, wijziging of aanpassing van het oldtimervoertuig is elke verandering aan een oldtimervoertuig waardoor er een wijziging is van de veiligheids-, milieu-of identificatieaspecten van het voertuig en waardoor het voertuig en de onderdelen zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden.
De modificaties, wijzigingen of aanpassingen:
moeten vakkundig zijn uitgevoerd;
mogen niet tot gevolg hebben dat het voertuig inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt;
gebeurde met de instemming van de fabrikant van het basisvoertuig.
De attesten of bewijsstukken verschillen naargelang er sprake is van modificaties, wijzigingen of aanpassingen van een vervangend onderdeel met of zonder een primaire veiligheidsfunctie of van een motor. In het geval van een motorwijziging dient er een attest van de goedkeuringsinstantie te worden voorgelegd. Een ander attest is toegelaten indien er sprake is van retrofitting of van een motorvervanging waarbij de toename van het motorvermogen niet meer dan 20% bedraagt. Er wordt ook opgesomd voor welke modificaties, wijzigingen of aanpassingen geen attesten dienen te worden voorgelegd.
De Vlaamse regering voorziet in een lijst met de te controleren punten met overeenstemmende gebreken voor de keuring van modificaties, wijzigingen of aanpassingen van oldtimervoertuigen.
Het keuringscentrum neemt de vastgestelde modificaties, wijzigingen of aanpassingen die als veilig kunnen worden beschouwd over in een oldtimerverslag. Het oldtimerverslag bevat dus de modificaties, wijzigingen of aanpassingen die als veilig worden beschouwd na het uitvoeren van een oldtimerkeuring.
Het oldtimerverslag maakt deel uit van keuringsbewijs dat door het keuringscentrum wordt afgeleverd aan de klant. Het oldtimerverslag moet het keuringsbewijs steeds vergezellen. Het oldtimerverslag wordt verder aangevuld en terug afgeleverd aan de klant wanneer bij een volgende oldtimerkeuring nieuwe modificaties, wijzigingen of aanpassingen worden opgemerkt die als veilig kunnen worden beschouwd.
Oldtimerdossier
De Vlaamse regering somt ook op in welke gevallen een oldtimerdossier dient te worden opgemaakt door het keuringscentrum. Dat is onder andere het geval als:
er twijfel is over de beoordeling als een (on)veilige wijziging, modificatie of aanpassing van een onderdeel van het voertuig;
waarbij wordt vastgesteld dat, door modificaties, wijzigingen of aanpassingen de voertuigkarakteristieken als vermeld op het kentekenbewijs of het keuringsbewijs van het oldtimervoertuig niet langer overeenstemmen met de werkelijkheid.
Er wordt ook bepaald welke elementen het oldtimerdossier dient te bevatten én de te hanteren procedure met betrekking tot de opmaak en behandeling van een oldtimerdossier.
Een oldtimervoertuig is een voertuig met een zekere historische waarde. Indien het voertuig zodanig gewijzigd, aangepast of gemodificeerd werd dat het historisch karakter verloren gaat en de leeftijd van het voertuig en de onderdelen niet langer in overwegende mate overeenstemt met de leeftijd die het voertuig op papier heeft, moet de reële leeftijd van het voertuig worden bepaald. Daarom kan de datum van eerste indienststelling worden gewijzigd indien tijdens de oldtimerkeuring wordt vastgesteld dat de identiteit van het voertuig is gewijzigd.
De Vlaamse regering voert ook een vrijstelling van periodieke keuring voor oldtimervoertuigen met een datum van eerste in verkeersstelling van voor 1 januari 1926.
In werking: 1 november 2022

Bron:  15 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, onder meer voor de technische keuring van oldtimervoertuigen,BS 19 oktober 2022.