Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Update Wet Dreigingsanalyse: werking en structuur OCAD bijgestuurd

Nieuws - 21/10/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) ondergaat een aantal fundamentele hervormingen. De federale wetgever zorgt voor wijzigingen aan zowel de werking als de structuur. Telkens met de insteek om meer efficiëntie en eenvoud te creëren en de dreigingsanalyses te optimaliseren. De gegevens hiervoor komen onder meer van de federale en lokale politie.
Samenwerking met (nieuwe) ondersteunende diensten
Het OCAD is sinds 1 december 2006 belast met het evalueren van de terroristische en extremistische dreigingen in en tegen België. Hiervoor verwerkt het alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering. Gegevens die het onder meer krijgt van de zogenaamde ‘ondersteunende diensten’ zoals de federale en lokale politie, Staatsveiligheid en de FOD Buitenlandse Zaken.
De Wet op de Dreigingsanalyse van 10 juli 2006 bevat een precieze lijst met die als ‘ondersteunende dienst van het OCAD’ zijn aangewezen. De federale wetgever voegt hier nu een aantal nieuwe diensten aan toe. Het gaat om
de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken;
het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie;
de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid binnen het Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie; en
de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.
Deze diensten werden reeds steundiensten van het OCAD op basis van het KB Dreigingsanalyse van 17 augustus 2018, maar dat KB werd niet tijdig bevestigd door een wet. De federale wetgever zet het euvel daarom recht en neemt diensten op in de wettelijke lijst van ondersteunende diensten van het OCAD. Het KB Dreigingsanalyse van 17 augustus 2018 wordt opgeheven.
Nieuwe verplichtingen voor ondersteunende diensten
Nu al zijn de ondersteunende diensten wettelijk verplicht om ambtshalve of op vraag van de directeur van het OCAD alle inlichtingen waarover zij in het kader van hun wettelijke opdrachten beschikken en die relevant zijn voor de dreigingsanalyses van het OCAD mee te delen.
Die verplichting wordt nu verder verfijnd en uitgebreid. Voortaan zijn de ondersteunende diensten verplicht om aan het OCAD, ambtshalve of op verzoek van de directeur, de persoonsgegevens en informatie over dreigingen, de personen en groeperingen, de dader of mogelijke doelwitten van een dreiging en de gebeurtenissen waarover zij in het kader van hun wettelijke opdrachten ter voorkoming en ter opvolging van het terrorisme en het extremisme beschikken en die relevant zijn om de doelen te realiseren van de gemeenschappelijke dreigingsevaluaties, mee te delen.
De modaliteiten voor toegang, mededeling en verwijdering van persoonsgegevens en informatie die aan het OCAD moeten worden doorgegeven, zullen bij KB worden vastgelegd.
Voorwaarden (adjunct-)directeur OCAD
De federale wetgever versoepelt de voorwaarden om benoemd te worden tot directeur of adjunct-directeur van het OCAD. Het is niet langer nodig om magistraat te zijn. Het volstaat voortaan om in het bezit te zijn van een diploma van licentiaat, van master of van doctor en een juridische expertise te hebben die relevant is voor de uitoefening van het ambt. Maar één van beiden (of de directeur of zijn adjunct) moet een rechtendiploma bezitten. Verder wordt de minimumleeftijd van 35 jaar geschrapt.
De wetgever verfijnt daarbij de taken van de (adjunct-)directeur. Onder meer m.b.t. het verwerking van toegestuurde gegevens en evaluaties. Voortaan kan de directeur leden van het OCAD aanduiden om inlichtingen onder embargo te behandelen.
Opdrachten OCAD
De wettelijke opdrachten van het OCAD worden aangevuld. Zo staat het orgaan ook in voor het coördineren van de globale aanpak tegen dreigingen. En dat met ‘inachtneming van de wettelijke opdrachten of van de opdrachten van algemeen belang van de betrokken overheden, diensten en personen en van het beroepsgeheim’.
In de wet wordt ook opgenomen dat het OCAD voor het vervullen van zijn opdrachten een informatiesysteem moet oprichten, bestaande uit een gegevensbank en werkbestanden.
In werking: 29 oktober 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  31 MEI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging,BS 19 oktober 2022, bl. 73905.