Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verbod op roken en vuur op terreinen met goedgekeurd natuurbeheerplan

Nieuws - 04/08/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Natuurdecreet verbiedt voortaan roken en vuur maken in de openlucht op terreinen waarvoor een natuurbeheerplan is goedgekeurd, en binnen een afstand van 25 meter tot die terreinen. Misdrijven die zijn omschreven in het Bosdecreet vallen voortaan onder de bevoegdheid van de correctionele rechter. Tot nog toe was de politierechter bevoegd voor deze misdrijven.
In 2020 lanceerde de Vlaamse regering haar bosuitbreidingsplan “Meer bos in Vlaanderen!”. Dat moet zorgen voor 4.000 hectare extra bos tegen 2024 en legt de krijtlijnen voor de realisatie van 10.000 hectare extra bos tegen 2030. Intussen zijn op het terrein tal van initiatieven genomen om deze doelstellingen te realiseren. Vandaag komt de Vlaamse decreetgever met een pakket wijzigingen aan het Bosdecreet, het Natuurdecreet en het Veldwetboek om realisatie kracht bij te zetten en te versnellen.
Verbod op roken en vuur op terreinen met goedgekeurd natuurbeheerplan (wijziging Natuurdecreet)
Het Natuurdecreet verbiedt voortaan roken en vuur maken in de openlucht, met welk motief dan ook, op terreinen waarvoor een natuurbeheerplan is goedgekeurd, en binnen een afstand van 25 meter tot die terreinen, met uitzondering van
wettelijk verplichte verbrandingen;
de uitvoering van het goedgekeurde beheersplan
de uitvoering van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling.
De Vlaamse regering krijgt de mogelijkheid om op deze terreinen én op andere terreinen in de vrije natuur een verbod op roken en het maken van vuur in te stellen door dat verbod te koppelen aan de toestand over de brandgevoeligheid van de natuurelementen op de terreinen.
Misdrijven bosdecreet voor correctionele rechtbank (wijziging Wetboek van Strafvordering)
Misdrijven omschreven in het Bosdecreet vallen voortaan onder de bevoegdheid van de correctionele rechter. Tot nog toe was de politierechter bevoegd voor deze misdrijven. De decreetgever past hiervoor artikel 138 van het Wetboek van Strafvordering aan. Let op! Artikel 138,2° Sv. Wordt alleen opgeheven voor het Vlaams gewest.
Afstandregels bij bosaanleg in agrarisch gebied (wijziging Veldwetboek)
De decreetgever verduidelijkt de afstandregels voor bosaanleg in agrarisch gebied in het Veldwetboek. Momenteel legt het Wetboek een afstandsregel op van 6 meter voor bosaanplanting met de grens van percelen in agrarisch gebied.
In die zesmeterzone is vandaag dus in principe geen bosrandontwikkeling mogelijk. Een maatregel die destijds is ingevoerd vanuit de idee dat bossen hinder zouden veroorzaken voor de landbouw. Iets waar men nu van af stapt: ‘inzetten op structuurrijke en ecologisch goede bosranden draagt bij tot meer variatie, meer diversiteit en meer soortenrijkdom’.
De decreetgever verduidelijkt daarom dat voortaan wél bosrandontwikkeling mogelijk is binnen de zesmeterzone. Maar onder voorwaarden: in de gedeelten van het grondgebied die voor de landbouw zijn bestemd, is vosaanleg met hoogstammige bomenverboden om minder dan 6 meter van de scheidingslijn tussen 2 erven. In die zone is het wel mogelijk een bosrand tot ontwikkeling te laten komen die bestaat uit mantel-zoomvegetaties en die niet Dichter dan een halve meter van de scheidingslijn komt.
Let op! De bosrand wordt hier als bos beschouwd. Voor bosaanleg is een vergunning van het college va burgemeester en schepen nodig.
Compensatie ontbossing (wijziging Bosdecreet)
De Vlaamse regering wil in het licht van haar doelstelling om meer bos te creëren in Vlaanderen zeker geen bos verliezen. De decreetgever neemt daarom maatregelen ter compensatie van ontbossing. Het gaat om wijzigingen in het Bosdecreet.
Zo moet ontbossing van openbaar bos voortaan altijd in natura worden gecompenseerd. Ontbossing van privébos kan ook financieel worden gecompenseerd of een combinatie van financieel en natura. Het decreet bevat meer details over de compensatie in natura.
De decreetgever sleutelt in dat kader ook aan de bosbehoudsbijdrage. Waarbij onder meer is bepaald dat de vergunningverlenende overheid ervoor kan kiezen om zelf in te staan voor de boscompensatie en zelf de bosbehoudsbijdrage vast te stellen. Maar het bedrag kan niet lager zijn dan het bedrag dat is vastgesteld door de regering. Binnenkort volgt een uitvoeringsbesluit met meer details over de bijdrage. De regering kan ook de nadere regels vastleggen m.b.t. de realisatie van de boscompensatie en de gevolgen bij het uitblijven van boscompensatie.
Beheer openbare terreinen (wijziging Natuurdecreet)
Het Natuurdecreet krijgt een duidelijk kader voor het beheer van openbare terreinen die geen eigendom zijn van of niet in volledig beheer zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het gaat onder meer om terreinen in eigendom van lokale besturen en OCMW’s. Met de wijzigingen krijgen de besturen meer beslissingsruimte- en mogelijkheden om de beste partner te kiezen voor het beheer van hun terreinen. Met aandacht voor een actievere samenwerking met de Vlaamse overheid en het ANB. Zo zal het ANB de opmaak van een natuurbeheerplan mee begeleiden en ondersteining bieden door voorbeeldbestekken, het bijwonen van stuurgroepen en adviesverlening over voorlopige beheermaatregelen. De wijzigingen moeten de besturen stimuleren om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen mbt natuurbeheer.
In werking: 8 augustus 2022, behalve de bepalingen m.b.t. de boscompensatie (art. 8, 4°, 5°, 6°, 7° en 9°). Daarvoor zal de Vlaamse regering later nog de datum van inwerkingtreding vastleggen.

Bron:  1 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Veldwetboek van 7 oktober 1886, het Bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, wat betreft het beschermen van de bossen en het natuurbeheer van openbare terreinen,BS 29 juli 2022, bl. 59647.