Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Raad van State vernietigt deel van versoepelde restantvoorraadprocedure voor voertuigen wegens schending bevoegdheidsverdelende regels

Nieuws - 04/05/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Raad van State heeft met arrest 253.378 van 29 maart 2022 een deel van de versoepelingen die sinds 1 januari 2020 gelden binnen de zogenaamde ‘restantvoorraadprocedure voor voertuigen’ vernietigd. Volgens de Raad heeft de federale overheid bij de vaststelling van artikel 1 en 4 van het KB van 29 juli 2019 tot wijziging van het KB Technisch Reglement Auto’s van 15 maart 1968 haar bevoegdheden overschreden. In het bijzonder ‘artikel 6, § 1, XII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen’.
Volgens die bepaling zijn de gewesten bevoegd m.b.t. het toezicht op de naleving van de technische federale voorschriften voor voertuigen met het oog op hun inverkeerstelling en de technische keuring van voertuigen die op de weg rijden met toepassing van de federale normen. Artikelen 1 en 4 van het KB van 29 juli 2019 schenden die regeling doordat ze wijzigingen aanbrengen aan de restantvoorradenregeling bedoeld in artikel 14, § 2, van KB Technisch Reglement Auto’s van 15 maart 1968 (en de bijlage 34 ervan) die op basis van de wet BWHI tot de bevoegdheid van de gewesten behoort. Beide artikelen zijn daarom vernietigd.
Herinner dat de restantvoorraadregeling ervoor zorgt dat voertuigen die deel uitmaken van een stockvoorraad maar die niet kunnen worden geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht omdat er nieuwe technische voorschriften in werking zijn getreden waarvoor ze niet zijn goedgekeurd, toch nog van de hand kunnen worden gedaan. Zij het alleen binnen de strikte grenzen van het KB Technisch Reglement Auto’s. Dat KB voorziet in de mogelijkheid om voertuigen alsnog in te schrijven in overeenstemming met een voertuigtype waarvan de typegoedkeuring niet meer geldig is, maar alleen gedurende een beperkte periode.
Sinds 1 januari 2020 zijn die termijnen en toepassingsvoorwaarden versoepeld (KB van 29 juli 2019). Sindsdien maakt men bijvoorbeeld een onderscheid tussen enerzijds de voertuigen van de categorieën M, N en O, en anderzijds de voertuigen van de categorieën T, C, R en S (zoals bv. land- en bosbouwtrekkers op wielen of rupsbanden). Voor de voertuigen van de categorieën M, N en O kan men – bij complete voertuigen – een beroep doen op de verlengde inschrijving gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop de geldigheid van de EG-typegoedkeuring is vervallen. Bij voltooide voertuigen gaat het om een periode van 18 maanden. Voor de voertuigen van de categorieën T, C, R en S heeft men gekozen voor een langere periode: bij complete voertuigen kan inschrijving tot 24 maanden vanaf het verval van de geldigheid van de type-goedkeuring, bij voltooide voertuigen zelfs tot 30 maanden. Het besluit stelt uitdrukkelijk dat de fabrikant die gebruik wil maken van de verlengde inschrijving, bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen een aanvraag indient, met daarin de technische of economische redenen waarom de betrokken voertuigen niet aan de nieuwe technische voorschriften kunnen voldoen. De Directie beslist binnen 3 maanden of en voor hoeveel exemplaren zij de registratie van de voertuigen op haar grondgebied toestaat.
Maar nu heeft de Raad van State deze versoepelingen, aangebracht door artikel 1 en 4 van het KB van 29 juli 2019, dus vernietigd.

Bron:  RvS 29 maart 2022, nr. 253.378.