Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nationale registers voor gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken: toegangsregels voor (gerechtelijke) overheden, politie én burgers

Nieuws - 24/03/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het was nog niet bij KB vastgelegd: welke overheden en instanties hebben toegang tot de gegevens in de Nationale registers voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers/tolken. En welke gegevens mogen burgers inkijken? Maar de federale regering zorgt nu toch voor duidelijkheid in uitvoering van de wettelijke hervormingen die in 2019 zijn doorgevoerd.
Nieuw Boek V Gerechtelijk Wetboek
De Wet Informatisering Justitie van 5 mei 2019 heeft het wettelijk kader voor gerechtsdeskundigen, beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken grondig hervormd. Het Gerechtelijk Wetboek kreeg een waarinnieuw Boek V, getiteld ‘Gerechtsdeskundigen en de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken’ duidelijk is aangegeven wie en onder welke voorwaarden de titel van beëdigd vertalers en vertalers-tolk mag dragen, welke verplichtingen op hen rusten en welke sancties er zijn bij niet-naleving van de regels. Ook de regels m.b.t. de nationale registers zelf, dat voor de gerechtsdeskundigen en dat voor de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken, werden aangepast. Vooral voor meer eenvoud en efficiëntie.
Voor de uitvoering van de nieuwe regels zijn intussen al tal van uitvoeringsbesluiten verschenen, maar het werk is nog niet klaar. Zo moest nog worden vastgelegd welke overheden en instanties toegang krijgen tot de gegevens uit de registers en welke gegevens het grote publiek mag inkijken. Dat KB is op 18 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Toegang (gerechtelijke) overheden en politiediensten
Daaruit blijkt meteen dat de gerechtelijke overheden en de permanente leden van de aanvaardingscommissie bevoegd voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken toegang hebben tot àlle gegevens in de registers. Het gaat dan onder meer om de naam, voornaam en het geslacht van de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk of de vertaler-tolk, diens contactgegevens, identificatienummer en gekozen proceduretaal en de gegevens m.b.t. diens handtekening en officiële stempel. Voor de gerechtsdeskundigen gaat het bijvoorbeeld ook om de specialisatie(s) waarvoor ze zijn geregistreerd.
De politiediensten hebben alleen toegang tot de gegevens die de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken betreffen. Maar die informatie zal het voor hen gemakkelijker maken om de juiste vertaler of tolk te vinden en aan te stellen. Bovendien kan er nu ook definitief een einde worden gesteld aan het gebruik van maken van (oude) eigen politionele lijsten of lokale lijsten van de procureur des Konings.
Daarnaast krijgen ook andere overheden die op basis van het regelgevende kader waarbinnen zij functioneren geconfronteerd worden met of een beroep moeten doen op gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken of vertalers-tolken toegang tot de gegevens in beide registers. Maar alleen wanneer de gerechtsdeskundigen en vertalers, tolken en vertalers-tolken in hun persoonlijk profiel hebben aangegeven dat ze beschikbaar zijn om prestaties te verlenen voor deze overheden. Overheden waarvoor de gerechtsdeskundigen en vertalers, tolken en vertalers-tolken hebben aangeven niet beschikbaar te zijn voor prestaties hebben geen toegang tot de gegevens in de registers.
Toegang burgers
Het grote publiek krijgt toegang tot bepaalde informatie uit de registers via het publieke luik van de website Just on Web. Het gaat om:
de naam van de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk of de vertaler-tolk en diens identificatienummer (tenzij het nummer anoniem is toegekend)
de gekozen proceduretaal of -talen van de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk of de vertaler-tolk
de deskundigheid en de specialisaties waarvoor de gerechtsdeskundige is geregistreerd en de andere taal of talen waarvoor de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk is geregistreerd;
de vermelding actief/niet-actief, met toevoeging van de datum van het stopzetten van de activiteiten.
Daarnaast kunnen de gerechtsdeskundigen en vertalers, tolken en vertalers-tolken in hun persoonlijk profiel toestemming geven om bepaalde bijkomende gegevens publiek te maken. Het kan dan gaan om hun voornaam, contactgegevens en de gerechtelijke arrondissementen waar ze willen optreden.
In werking: 28 maart 2022.

Bron:  16 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 555/10, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken,BS 18 maart 2022, bl. 21730.