Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Hogere Europese aanbestedingsdrempels vanaf 1 januari 2022

Nieuws - 04/01/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 januari 2022 hanteert Europa nieuwe drempels voor aanbestedingen. Hoewel de Europese Verordeningen (2021/1950 – 2021/1951 – 2021/1952 – 2021/1953) daarover rechtstreeks van toepassing zijn in de lidstaten, neemt België de nieuwe plafonds traditioneel over in nationale wetgeving. De federale regering zorgt nu voor de nodige aanpassingen in de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten van 17 juni 2013.
Voor een goed begrip geven we alle plafonds nog even mee. In de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten van 17 juni 2013 worden de bedragen 139.000 euro en 428.000 euro gewijzigd in respectievelijk 140.000 en 431.000 euro.
Sector
Opdracht
Drempel tot en met 31 december 2021
Drempel vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023
Klassieke sector
werken
5.350.000 euro
5.382.000 euro
 
leveringen en diensten centrale overheden
139.000 euro
140.000 euro
 
leveringen en diensten decentrale overheden
214.000 euro
215.000 euro
Speciale sectoren én defensie- en veiligheid
Werken
5.350.000 euro
5.382.000 euro
 
Leveringen en diensten
428.000 euro
431.000 euro
Concessies
(openbare) werken
5.350.000 euro
5.382.000 euro
 
dienstconcessies
5.350.000 euro
5.382.000 euro
Opgelet: de opgesomde bedragen zijn exclusief btw!
Het KB van 17 december 2021 tot wijziging van de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten treedt in werking op 1 januari 2022, voor de opdrachten en de concessies die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, en voor de opdrachten en de concessies waarvoor, bij gebrek aan een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor een opdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen. Op 1 januari 2024 worden nieuwe plafonds van kracht.

Bron:  17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, BS 31 december 2021, bl. 126484.

Extra informatie:
8 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 23 december 2021.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1950 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, Pb. L 11 november 2021, afl. L398/19.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1951 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels voor concessies betreft, Pb. L 11 november 2021, afl. L398/21.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1952 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, Pb. L 11 november 2021, afl. L398/23.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1953 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, JO 11 novembre 2021, L398/25.