Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzendbrief PLP 61 opmaak politiebegroting 2022: geen grote wijzigingen ten opzichte van 2021

Nieuws - 28/12/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Omzendbrief PLP 61 met richtlijnen voor de opmaak van de politiebegroting voor 2022 is net voor het jaareinde in het Belgisch Staatsblad verschenen. De tekst bevat geen grote wijzigingen ten opzichte van 2021. Net zoals omzendbrief PLP 60 zijn er ook nu nog een aantal onzekerheden over de in te schrijven cijfers en zijn later allicht begrotingsaanpassingen nodig.
Onzekerheden
Zo moeten de politiezones er bij hun begrotingsopmaak onder meer mee rekening houden dat er voor 2022
nog geen duidelijk is over de federale dotatie ter stimulering van bepaalde initiatieven;
nog geen details zijn over de verdeling van de federale dotatie ‘Salduz’, noch over de federale dotatie in het kader van het sectoraal akkoord. Alleen de totaalbedragen zijn bekend;
nog geen beslissing is genomen over de eerste schijf van de federale dotatie ‘verkeersveiligheid’;
nog geen KB is aangenomen over de bijdrage aan het asbestfonds.
In afwachting van de beslissingen over die items, vraagt de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, om voor deze begrotingselementen geen bedrag in te schrijven in de begroting van 2022 of te voorzien dat latere aanpassingen nodig kunnen zijn.
Richtlijnen begrotingsopmaak 2022
Voor het overgrote deel zijn de richtlijnen voor de begrotingsopmaak 2022 dezelfde als het jaar voordien. We noteren daarbij onder meer dat
de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst werd overschreden in augustus 2021. De volgende overschrijding zou plaatsvinden in januari 2022. Hierdoor zouden de wedden van het overheidspersoneel in februari en maart 2022 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (113,76) zou niet overschreden worden in 2022,
het KB van 14 augustus 2021 voor het jaar 2021 subsidies voorziet voor alle personeelsleden die de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen opnemen en die voldoen aan de voorwaarden uit het RPPol. De kennisgevingen van de begroting 2022 van 20 oktober 2022 bevestigen de verlenging van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de lokale politie voor het jaar 2022. Er werd een begroting van 40.800kEUR vastgelegd. De minister vraagt de zones evenwel om de inschrijvingen tot de eerste 3 trimesters te beperken. Er zullen later verduidelijkingen komen m.b.t. het vierde trimester,
er andere aandachtspunten zijn wat betreft de personeelsuitgaven 2022. Vanaf november 2022 zijn er 2 nieuwigheden in de berekeningsmodule ‘BudgPersPZAutom’. Zo zullen de maaltijdcheques automatisch worden toegekend aan operationelen en Calog’s. Voor de operationele leden die de schaal M4 meer dan 10 jaar geleden hebben bekomen, moet de schaal M5New in voorkomend geval worden ingevoerd in de M-kolom ‘M5NEW-202211’,
de politiezones die voor 2020 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd waren, moeten een deel van die bijdrage voor het jaar 2022 en het saldo van de bijdrage voor 2021 via maandelijkse stortingen in 2022 betalen aan de RSZ. Ze zullen eind september 2022 van de RSZ een bericht krijgen met het definitieve bedrag van de voor 2021 verschuldigde bijdrage. De betrokken zones zullen dus in hun begroting 2022 de nodige kredieten moeten voorzien.
Federale dotaties
De omzendbrief eindigt met een overzicht van de federale dotaties voor het jaar 2022:
federale basisdotatie;
bijkomende federale dotatie;
federale sociale toelage I;
federale sociale toelage II;
federale dotatie uitrusting handhaving openbare orde;
federale toelage inzake federaal overgedragen huurovereenkomsten aan sommige politiezones (huurtoelage);
bijkomende federale toelage ‘verkeersveiligheid’;
de federale dotatie aan de lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven;
de federale dotatie met betrekking tot de uitvoering van de wet Salduz;
de federale dotatie in het kader van het sectoraal akkoord.
Op 17 december 2021 zijn de KB’s tot vaststelling van een aantal van deze dotaties in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Wat de gemeentelijke dotaties tot slot betreft, is een actualisatie van de verdeelsleutel voorzien voor 2022.

Bron:  8 DECEMBER 2021. - Ministeriële omzendbrief PLP 61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezones,BS 20 december 2021, bl. 121246.