Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse regering geeft vorm aan gloednieuw Agentschap Justitie en Handhaving

Nieuws - 28/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vlaanderen krijgt binnenkort een ‘Agentschap Justitie en Handhaving’. Dat moet de Vlaamse bevoegdheden rond justitie en handhaving én alle bestuursrechtscolleges, die nu verspreid zitten over verschillende entiteiten en verschillende beleidsdomeinen, samenbrengen. Die centralisering moet zorgen voor een meer efficiënte en daadkrachtige uitvoering van het beleid m.b.t. justitie en handhaving. De Vlaamse regering heeft alvast de krijtlijnen uitgetekend voor de oprichting en vormgeving van het nieuwe agentschap.
Binnen beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
Het agentschap krijgt een plek binnen het Vlaams ministerie van Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie. En dit als ‘intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid’.
Opdracht
Het agentschap moet zorgen voor een efficiënte en daadkrachtige uitvoering van het Vlaams justitie- en handhavingsbeleid. Met volgende concrete taken:
op verzoek van een opdrachtgever opdrachten uitvoeren in het kader van een gerechtelijke procedure of ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing
slachtoffers onthalen, informeren, bijstaan en doorverwijzen
juridische eerstelijnsbijstand organiseren
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden coördineren
de ketenaanpak intra familiaal geweld en de Family Justice Centers coördineren
de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik organiseren
sectoroverschrijdende netwerken op het kruispunt van justitie, politie, welzijn en zorg, of de deelname aan dergelijke netwerken uitbouwen, installeren, faciliteren en in stand houden
het algemeen handhavingsbeleid op bestuurlijk en strafrechtelijk niveau ontwikkelen en coördineren, en de uitvoering van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving implementeren
de Vlaamse strafrechtelijke prioriteiten vaststellen en ondersteuning bieden bij het gebruik van het injunctierecht
de Vlaamse bestuursrechtscolleges operationeel ondersteunen
het beleidsvoorbereidende werk voor regelgeving over de Vlaamse bestuursrechtscolleges uitvoeren
beleidsinitiatieven voorbereiden, monitoren en opvolgen en die beleidsinitiatieven doorvertalen naar de praktijk zodat een coherente uitvoering van de taken van het agentschap gegarandeerd kan worden, met inbegrip van de coördinatie van het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid
een beleidsdomeinoverschrijdend juridisch kader voor de bestuurlijke handhaving van de georganiseerde criminaliteit ontwikkelen en implementeren
beleidsdomeinoverschrijdende databanken en IT-toepassingen ontwikkelen en implementeren om de actoren te ondersteunen die bij justitie, de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en de bestuursrechtspraak zijn betrokken
het overleg met het College van procureurs-generaal faciliteren, voorbereiden en opvolgen
de gecoördineerde uitwisseling van gegevens met federale inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten.
Belangrijke rol voor Vlaams Justitieminister
Het agentschap zal onder het hiërarchische gezag staan van de Vlaamse minister bevoegd voor Justitie en Handhaving (of zoals gedefinieerd in het basisbesluit ‘de Vlaamse minister bevoegd voor de justitiehuizen, het elektronisch toezicht, de coördinatie van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld en de Family Justice Centers, de juridische eerstelijnsbijstand, de coördinatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden, het Vlaams handhavingsbeleid en de bestuursrechtspraak).
De minister stuurt het agentschap aan via het ondernemingsplan en is verantwoordelijk voor de opvolging en het toezicht. Maar het hoofd van het agentschap krijgt de algemene leiding over het agentschap, de werking en de vertegenwoordiging ervan.
In werking: de minister zal voor iedere bepaling van het basisbesluit een datum van inwerkingtreding bepalen.

Bron:  3 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Justitie en Handhaving",BS 27 september 2021, bl. 103393.