Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vanaf 1 februari GAS-boetes mogelijk voor beperkte snelheidsovertredingen in Vlaanderen

Nieuws - 27/01/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 februari 2021 kunnen Vlaamse steden en gemeenten beperkte snelheidsovertredingen op wegen met een snelheidslimiet van 30 of 50 km/uur bestraffen met een GAS-boete. De datum van inwerkingtreding van art. 3 en 6 van het Verzameldecreet Vervoer van 9 oktober 2020 hing nog even in de lucht, maar wordt met het uitvoeringsbesluit van 15 januari 2021 toch concreet. Bijkomende regels of details geeft het besluit niet. Het blijft dus bij de basisregels die via het Verzameldecreet zijn ingevoerd.
De Vlaamse gemeenteraden hebben de mogelijkheid om in hun reglementen of verordeningen administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur. De betrokken overtredingen zullen in dat geval niet meer strafrechtelijk worden bestraft.
Voorwaarden en beperkingen
Een GAS-boete is niet voor élke snelheidsovertreding mogelijk. Er gelden voorwaarden en beperkingen. De gemeenteraden kunnen alleen een administratieve geldboete bepalen
als de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/uur wordt overschreden
als de snelheidsovertreding wordt vastgelegd met een gemeentelijke flitscamera (een ‘automatisch werkend toestel volledig gefinancierd door de lokale overheid’)
als de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarig natuurlijk persoon of rechtspersoon
er niet gelijktijdig ook een andere overtreding wordt vastgesteld.
Bedragen
De bedragen van de administratieve geldboetes die de gemeenteraad bepaalt, is gelijk aan de bedragen die de Vlaamse regering vastlegt voor de betrokken overtredingen.
Procedure
Het proces-verbaal van de overtredingen, moet binnen de 14 dagen na de overtreding aan de sanctionerend ambtenaar worden bezorgd. Die heeft op zijn beurt 14 dagen de tijd om het pv, samen met het bedrag van de GAS-boete aan de overtreder te bezorgen. De overtreder moet de boete betalen binnen de 30 dagen. Maar hij kan schriftelijk zijn verweermiddelen indienen bij de sanctionerende ambtenaar die ze kan aanvaarden of onontvankelijk/ongegrond kan verklaren.
Als de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd. Met het oog hierop kan een protocol worden opgesteld tussen de betrokken diensten en overheden.
Beroep
Tegen de beslissing waarbij een administratieve geldboete is opgelegd kan binnen de maand beroep worden aangetekend bij de politierechtbank.
Verjaring
De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na 5 jaar vanaf de datum waarop ze moet betaald worden.

Bron:  15 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 3 en 6 van het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid,BS 25 januari 2021.