Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

FOD Economie herwerkt antiwitwasreglement voor diamanthandelaars

Nieuws - 16/07/2020
-
Auteur 
Christine Van Geel


De antiwitwaswet verplicht geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant om elk vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). De FOD Economie (het toezichtsorgaan) heeft een nieuw reglement uitgewerkt voor deze diamanthandelaars, dat rekening houdt met de meest essentiële verplichtingen die de antiwitwaswet hen oplegt. Het treedt in werking op 10 juli 2020, en het vervangt het vorige reglement dat goedgekeurd was bij KB van 7 oktober 2013.
Geregistreerde diamanthandelaars
Een ‘geregistreerde diamanthandelaar’ is een handelaar in diamant en/of synthetische diamant die geregistreerd is bij de ‘Dienst Vergunningen’ van de ‘FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie’ en dus in het bezit is van een registratienummer. De lijst van geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant kan geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be of via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (https://economie.fgov.be/nl) waar meer uitgebreide informatie terug te vinden is.
Algemene risicobeoordeling en risicoclassificatie
De geregistreerde diamanthandelaars leggen schriftelijk, op papier of via een elektronische informatiedrager, vast op welke wijze de risico's op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT-risico's) die ze hebben geïdentificeerd en beoordeeld, in aanmerking worden genomen in het kader van de gedragslijnen, waaronder het antiwitwas- en cliëntacceptatiebeleid bedoeld in titel 3 van het nieuwe reglement, van de procedures en van de interne controlemaatregelen die ze vaststellen. Ze houden dit geschrift ter beschikking van de FOD Economie.
Organisatie en interne controle
De geregistreerde diamanthandelaar moet een verantwoordelijke persoon aanduiden die waakt over de uitvoering van het beleid met betrekking tot het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens (WG/FTP-beleid).
De antiwitwasverantwoordelijke moet minstens éénmaal per jaar een activiteitenverslag opmaken over de toepassing van de antiwitwaswet en het reglement binnen de onderneming. Hij moet dit verslag uiterlijk op 31 maart van het volgend jaar, digitaal via www.registereddiamondcompanies.be of op papier, bezorgen aan de FOD Economie.
Deze persoon beantwoordt naar waarheid de vragenlijst van de FOD Economie over de implementatie van de antiwitwaswet in de onderneming van de diamanthandelaar. Zo kan de FOD Economie nagaan aan welke WG/FT-risico’s de diamanthandelaar is blootgesteld en het passend karakter nagaan van de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen.
De antiwitwasverantwoordelijke volgt minstens eenmaal per jaar een antiwitwasopleiding die erkend is door de FOD Economie. Hij houdt het deelnamecertificaat hiervan bij en kan dit voorleggen bij een controle van de FOD Economie.
Antiwitwas- en cliëntacceptatiebeleid
De diamanthandelaars moeten een aan hun activiteiten aangepast antiwitwasbeleid opmaken en uitvoeren, dat hen in staat stelt om de algemene risico’s op hun ondernemingsniveau vast te stellen en hun interne organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit antiwitwasbeleid moet ook een cliëntacceptatiebeleid omvatten dat hen in staat stelt om, bij het aanknopen van een zakelijke relatie met cliënten of bij het uitvoeren van occasionele verrichtingen voor cliënten, een voorafgaand onderzoek te verrichten naar de WG/FT-risico’s die verbonden zijn aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de zakelijke relatie of de gewenste occasionele verrichting, om gedurende zakelijke relaties of occasionele verrichtingen waakzaam te blijven voor risico’s, en ook om maatregelen te nemen om de geïdentificeerde risico’s te verminderen.
De diamanthandelaars baseren zich hiervoor op het document “anti-witwasbeleid voor de Belgische diamanthandelaar” dat hen door de FOD Economie en de “Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC)” ter beschikking wordt gesteld.
Dit antiwitwas- en cliëntacceptatiebeleid stelt de diamanthandelaars in staat om hun volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van WG/FT-risico’s via een passende kennisname en een passend onderzoek van de kenmerken van hun cliënteel, van de door hen aangeboden producten, diensten of verrichtingen, van de betrokken landen of geografische gebieden en van de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan.
Financiële embargo’s
De diamanthandelaars moeten het beleid met betrekking tot financiële embargo’s toepassen dat de FOD Economie en de AWDC hen in een document ter beschikking stellen.
Identificatie van klanten, leveranciers,…
De diamanthandelaars moeten de identiteit van hun cliënt, zijn lasthebber of zijn uiteindelijke begunstigde(n), en van de begunstigden van de levensverzekeringsovereenkomsten, daaronder ook begrepen de leveranciers, identificeren en verifiëren.
De diamanthandelaars identificeren en verifiëren de identiteit van deze personen, die Belgische geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant zijn, door de identificatiegegevens op te zoeken via www.registereddiamondcompanies.be of via een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (http://economie.fgov.be/nl). De diamanthandelaars bewaren een kopie van de webpagina met de identificatiegegevens.
Als deze personen geen Belgische geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant zijn, identificeren en verifiëren ze hun identiteit door opzoekingen te doen in betrouwbare en onafhankelijke bronnen en databanken die ze ter beschikking hebben. De diamanthandelaar screent hierbij zijn cliënteel ook op potentiële WG/FT-risico’s.
Diamanthandelaars die deelnemen aan een handelsbeurs en personen verifiëren tijdens de zakelijke relatie, moeten in hun interne regels passende maatregelen vastleggen die garanderen dat ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 31 van de antiwitwaswet.
Melding van vermoedens
Een diamanthandelaar die weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot verrichtingen, of een feit waarvan hij kennis heeft, verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, meldt dat aan Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI):
hetzij rechtstreeks,
hetzij via, en dit ongefilterd, het meldpunt van de AWDC,
en dit enkel en alleen met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de informatie. Deze melding gebeurt schriftelijk of elektronisch, volgens de modaliteiten die de CFI bepaalt.
Wanneer de diamanthandelaar melding doet aan de CFI via de AWDC, doet de AWDC de melding aan de CFI in naam en voor rekening van de handelaar of in eigen naam. De diamanthandelaar zal de CFI bijkomende inlichtingen verstrekken als die daarom vraagt.
In werking
Het KB van 1 juli 2020 treedt, samen met het nieuwe reglement voor de geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant, in werking op 10 juli 2020.
Het heft het “KB van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002” volledig op vanaf 10 juli 2020.

Bron:  Koninklijk besluit van 1 juli 2020 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, BS 10 juli 2020

Extra informatie:
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (antiwitwaswet).
- Programmawet van 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002; err. BS 4 oktober 2002; err. BS 13 november 2002; err. BS 7 april 2003; err. BS 3 juni 2004; err. BS 21 maart 2006 (art. 169, § 3)