Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzetting Europese Wapenrichtlijn: aangifteplicht voor geneutraliseerde vuurwapens en voor jachtwapens vanaf een week uitlening

Nieuws - 12/05/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 5 juni 2020 geldt een aangifteplicht voor geneutraliseerde vuurwapens. En voor houders van een jachtvergunning die hun jachtwapen langer dan een week uitlenen. En de sector zet zich maar beter schrap voor nog meer wijzigingen. Want de federale regering heeft ook tal van andere nieuwigheden uit de Europese Wapenrichtlijn 2017/853 verder uitgewerkt.
Aangifte bij uitlenen jachtwapen
Houders van een jachtvergunning die hun jachtwapen langer dan een week uitlenen, moeten dat vanaf 5 juni 2020 aangeven bij de lokale politie. van aangifte doen bij de lokale politie. Nu is aangifte pas verplicht voor uitleningen van een maand of meer.
Aangeven moet vanaf het begin van de uitlening. Niet bij de lokale politie van hun eigen verblijfplaats, maar bij de lokale politie van de verblijfplaats van de ontlener. Tenzij de ontlener niet in België verblijft, dan kan de ontlener wel terecht bij de lokale politie van zijn eigen verblijfplaats.
Aangifte gebeurt via een aangiftebericht (model 9bis in bijlage). De ontlener geeft dit aan de lokale politie die het wapen dan registreert in het Centraal Wapenregister. De ontlener moet zelf een afschrift van het aangiftebericht bijhouden. Op dat bericht staat trouwens ook de precieze datum van teruggave. De lokale politie zal die datum ook vermelden in het wapenregister.
Aangifte geneutraliseerde vuurwapens
Want vanaf 5 juni zijn ook geneutraliseerde vuurwapens aangifteplichtig. Iedere overdracht, vererving en invoer moet geregistreerd worden zodat de wapens gemakkelijker te traceren zijn.
Die aangifteverantwoordelijkheid ligt in handen van de Proefbank voor Vuurwapens, de overdrager, de erfgenaam, de invoerder of de bezitter, al naargelang het geval.
de Proefbank voor Vuurwapens is verplicht om iedere keer dat ze een vuurwapen onbruikbaar heeft gemaakt een aangiftebericht (en afschrift) op te sturen naar de gouverneur van de verblijfplaats van de betrokkene
bij overdracht is het de overdrager die binnen de 8 dagen na de overdracht een aangiftebericht (en afschrift) én een afschrift van het certificaat van onbruikbaarmaking naar de gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger opstuurt. Als de verkrijger niet in België verblijft wordt alles opgestuurd naar de gouverneur van de verblijfplaats van de overdrager
bij erfenissen is het de erfgenaam die een geneutraliseerd vuurwapen heeft ontvangen die de gouverneur moet inlichten. En dat binnen de 3 maanden na ontvangst van het wapen
wie in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat verworven is voor 14 september 2018 heeft tot en met 14 maart 2021 de tijd om een aangiftebericht naar de gouverneur van zijn verblijfplaats te sturen
In al deze gevallen zal de gouverneur het wapen registreren in het Centraal Wapenregister door middel van een uniek nationaal identiteitsnummer.
Bij invoer is het anders. De invoerder van geneutraliseerde vuurwapens moet aan de Proefbank vragen (binnen de 8 dagen na invoer) om het wapen via het unieke nummer in het Wapenregister te registreren.
In bijlage bij het KB: een model van het aangiftebericht (model 9ter)
Wapenvergunning digitaal versturen
Naast de nieuwe aangifteverplichtingen is het vanaf 5 juni mogelijk om het ingevulde deel B van het model 4 (wapenvergunning) en van het model 9 (bewijs van inschrijving voor jacht- en sportwapens) elektronisch op te sturen. Dit vereenvoudigt en versnelt de registratie ervan in het beheerssysteem. De verzender moet het originele exemplaar wel gedurende 5 jaar bewaren.
Vuurwapenpassen
Richtlijn 2017/853 voorziet in een uniforme geldigheidsduur van 5 jaar voor alle Europese Vuurwapenpassen. In het KB wordt de uitzondering voorzien voor lange éénschotsvuurwapens met gladde loop geschrapt.
Wapenhandelaars moeten verdachte transacties melden aan lokale politie
Wapenhandelaars zijn verplicht om verdachte trasacties te melden bij de lokale politie. Het KB voert de verplichting uitdrukkelijk in, samen met de mogelijkheid om verdachte transacties te weigeren: ‘Wapenhandelaars kunnen weigeren om transacties met het oog op de verwerving van wapens, laders, essentiële onderdelen of volledige patronen of onderdelen van munitie af te ronden wanneer ze die redelijkerwijze verdacht vinden vanwege de aard of de schaal, en melden elke poging tot dergelijke transacties bij de lokale politie bevoegd voor hun plaats van vestiging’.
In werking: 5 juni 2020.

Bron:  Koninklijk besluit van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, BS 5 mei 2020.

Extra informatie: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 ( art. 151-163 ).