Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Brussel stemt KB/WIGB af op overname verkeersbelasting en BIV

Nieuws - 18/03/2020
-
Auteur 
Christine Van Geel


De ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit’ (hierna ‘Brussel Fiscaliteit’) nam op 1 januari 2020 het beheer van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) over van de FOD Financiën. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stemt via haar ‘besluit van 5 maart 2020’ nu het ‘KB/WIGB van 8 juli 1970’ af op deze overname.
Ze maakt daarbij een onderscheid tussen wijzigingen die van toepassing zijn:
op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de BIV waarvan het belastbaar feit vóór 1 januari 2020 valt, en
op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de BIV waarvan het belastbaar feit vanaf 1 januari 2020 valt.
De wijzigingen hebben betrekking op de betaling van de verkeersbelasting en de BIV, de vrijstelling ervan voor autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden ofwel tot een taxidienst, ofwel tot verhuring met bestuurder, en op de terugbetaling van deze belastingen bij gecombineerd rail/wegvervoer.
Wijzigingen van toepassing op verkeersbelasting en BIV waarvan het belastbaar feit vóór 1 januari 2020 valt
De belangrijkste wijzigingen die het ‘besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2020’ voor deze belastbare feiten aanbrengt in het KB/WIGB, zijn de volgende:
onverminderd de bepalingen van artikel 24 van het KB/WIGB zijn de ‘met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen’ te betalen bij de rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken van ‘Brussel Fiscaliteit’ of, in geval van zijn afwezigheid, bij de plaatsvervangend rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken van deze dienst;
in afwijking van artikel 9 van het KB/WIGB wordt de betaling van de niet-ingekohierde verkeersbelasting m.b.t. tot de voertuigen vermeld in artikel 36bis van het WIGB, en de niet-ingekohierde belasting op de inverkeerstelling m.b.t. de voertuigen vermeld in artikel 94, 1° van het WIGB gedaan volgens de door Brussel Fiscaliteit aangegeven modaliteiten.
Het ‘besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2020’ heft in titel I, titel II en titel V van het KB/WIGB ook enkele artikelen op.
Sommige ervan werden, in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de BIV door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al eerder geïntegreerd in het WIGB.
Andere artikelen werden opgenomen in de Brusselse Codex Fiscale Procedure.
Wijzigingen van toepassing op verkeersbelasting en BIV waarvan het belastbaar feit vanaf 1 januari 2020 valt
De vrijstelling bedoeld bij artikel 5, § 1, 8°, van het WIGB is nu van toepassing:
1° op de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot taxidiensten onder de voorwaarden bepaald bij de toepasselijke gewestelijke regelgeving en ingericht krachtens een vergunning regelmatig afgeleverd ter uitvoering van de genoemde regelgeving;
2° op de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder onder de voorwaarden bepaald bij de toepasselijke gewestelijke regelgeving en ingericht krachtens een vergunning regelmatig afgeleverd ter uitvoering van de genoemde regelgeving;
3° op de autovoertuigen die tegelijk aangewend worden tot taxidiensten bedoeld onder 1° en tot verhuring met bestuurder onder de voorwaarden bepaald bij 2°.
De aanvraag tot terugbetaling in het kader van het gecombineerd rail/wegvervoer moet voortaan ingediend worden bij Brussel Fiscaliteit.
Net zoals voordien wordt zij ingediend na het verstrijken van het jaar waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd en, op straffe van verval, uiterlijk op 30 april van het erop volgende jaar.
In werking
Het ‘Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering’ van 5 maart 2020 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.
Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 13 maart 2020.

Extra informatie:
- Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (KB/WIGB), BS 15 september 1970 (art. 8, art. 11, art. 15 en art. 30)
Ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen, BS 6 januari 2020.
Ordonnantie van 28 november 2019 tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 10 december 2019
Ordonnantie van 28 november 2019 houdende diverse bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 10 december 2019.
Ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure, BS 19 maart 2019.
- Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen van 23 november 1965, gecodificeerd bij KB van 23 november 1965, BS 18 januari 1966 (WIGB)