Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strafrechtelijke bestrijding van fraude: ‘algemene wet douane en accijzen’ beter afgestemd op PIF-richtlijn

Nieuws - 10/01/2020
-
Auteur 
Christine Van Geel


Een wet van 9 december 2019 stemt de ‘algemene wet van 18 juli 1997 inzake douane en accijnzen’ (AWDA) beter af op de vereisten van de PIF-richtlijn. De PIF-richtlijn bevat minimumvoorschriften om strafbare feiten en sancties te bepalen op het vlak van de bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad.
Uit een analyse van de ‘algemene wet van 18 juli 1997 inzake douane en accijnzen’ is gebleken dat deze wet fraude waarbij de traditionele eigen middelen van de EU worden geschaad wel strafrechtelijk bestraft, maar dat ze niet altijd een onderscheid maakt tussen het al dan niet opzettelijk karakter van dergelijke fraude (zoals vereist door art. 3, lid 1, PIF-richtlijn). Bovendien bepaalt de AWDA niet stelselmatig dat de in de PIF-richtlijn bedoelde strafbare feiten strafbaar worden gesteld met een maximale straf die in een gevangenisstraf voorziet, noch dat die inbreuken strafbaar worden gesteld met een maximale straf van ten minste 4 jaar gevangenisstraf indien ze aanzienlijke schade veroorzaken (zoals vereist door art. 7, lid 2 en lid 3, PIF-richtlijn). Tot slot wordt de poging om deze strafbare feiten te plegen niet stelselmatig bestraft door de algemene wet (zoals vereist door art. 5, lid 2, PIF-richtlijn).
De wet van 9 december 2019 wijzigt de artikelen van de AWDA zodat ze voldoen aan deze bepalingen van de PIF-richtlijn.
Verkeerde aangifte inzake douanevervoer
Voortaan wordt elke verkeerde aangifte inzake douanevervoer vastgesteld op het kantoor van vertrek wordt, indien er sprake is van bedrieglijk opzet, gestraft zoals, volgens het geval, in de artikelen 220 tot 225, 227, 229 en 230 of in artikel 231 van de AWDA is vermeld (wijziging art. 115, WADA).
Vaststelling, na afsluiting van het controlecertificaat, van een douaneschuld als gevolg van een strafrechtelijk vervolgbare handeling
Wanneer, na het afsluiten van het certificaat van verificatie, de ambtenaren binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag waarop de belastingschuld is ontstaan, vaststellen dat de rechten of de accijnzen, wettelijk verschuldigd op de aangegeven goederen, niet of niet volledig werden geïnd wegens een strafrechtelijk vervolgbare handeling, moeten de ontdoken rechten of de accijnzen worden betaald of wel door de belastingschuldige die, hetzij primair, hetzij subsidiair gehouden is tot de betaling van die belastingen, of wel door zijn rechtverkrijgenden.
De in de vorige paragraaf bdoelde personen worden gestraft met een geldboete van vijf- tot tienmaal de ontdoken belastingen. Bij herhaling worden zij bovendien gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand, zonder dat toepassing mag worden gemaakt van artikel 228, WADA.
Voortaan worden deze personen, indien zij de overtreding met bedrieglijk opzet gepleegd hebben, bovendien gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand. Als deze personen de overtreding met bedrieglijk opzet gepleegd hebben en de financiële belangen van de EU ernstig hebben geschaad, worden zij gestraft met een gevangenisstraf van 4 maand tot 5 jaar. De financiële belangen van de EU moeten in elk geval geacht worden ernstig te zijn geschaad wanneer er een schade is van meer dan 100.000 euro (wijziging art. 202, AWDA).
Invoer en uitvoer zonder aangifte
Elke schipper van een zeeschip, of patroon van om 't even welk vaartuig, elke vervoerder, geleider, drager, en alle andere personen, die bij binnenkomst of uitgang pogen, hetzij op het eerste, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, de vereiste aangiften niet te doen en die aldus trachten de rechten van de Schatkist te ontduiken, elke persoon bij wie een door de van kracht zijnde wetten verboden opslag wordt gevonden, worden gestraft met een gevangenisstraf van ten minste vier maanden en ten hoogste een jaar.
Hij die de in de vorige paragraaf bepaalde inbreuken pleegt met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden en die inbreuken ofwel worden gepleegd in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, ofwel de financiële belangen van de EU ernstig hebben of zouden hebben geschaad en hij die zich in een geval van herhaling bevindt worden gestraft met een gevangenisstraf van 4 maand tot 5 jaar.
Nieuw hierbij is dat de financiële belangen van de EU moeten in elk geval geacht worden ernstig te zijn geschaad wanneer er een schade is van meer dan 100.000 euro (wijziging art. 220, AWDA).
Niet-naleving van voorwaarden die toekenning gunstiger belastingstelsel rechtvaardigen
Worden gestraft met een boete van vijf- tot tienmaal de ontdoken rechten zonder beneden 250 euro te mogen blijven:
elk aanwenden van buitenlandse koopwaar in andere voorwaarden dan het bijzonder gebruik waartoe zij moest dienen, volgens de aangifte aan de administratie bij de definitieve invoer en dat het toekennen heeft gerechtvaardigd van een gunstiger belastingstelsel dan zou toegepast geweest zijn, indien de douane het feitelijk gebruik dat er zou van gemaakt worden moest gekend hebben;
elke bewerking die tot doel heeft aan genoemde koopwaar de kenmerken of de eigenschappen te ontnemen of te verlenen, waarvan, bij de definitieve invoer, de aanwezigheid of de afwezigheid aanleiding heeft gegeven tot toestaan van een gunstiger belastingstelsel dan zou toegestaan zijn, in geval van afwezigheid of van aanwezigheid van gezegde kenmerken of eigenschappen.
De ontdoken rechten zijn daarenboven verschuldigd.
Voortaan worden de overtreders, indien zij de overtredingen met bedrieglijk opzet gepleegd hebben of getracht hebben te plegen, bovendien gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand. Indien de overtreders de in de eerste paragraaf bedoelde overtredingen met bedrieglijk opzet gepleegd hebben, en de financiële belangen van de EU ernstig hebben geschaad, worden zij gestraft met een gevangenisstraf van 4 maand tot 5 jaar.
De financiële belangen van de EU moeten in elk geval geacht worden ernstig te zijn geschaad wanneer er een schade is van meer dan 100.000 euro (wijziging art. 256, WADA).
Doorvoer, voorlopige vrijstelling, verzending op entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag: andere bestemming dan deze vermeld op de douanedocumenten
Voor wie zonder voorafgaande toelating van de ‘Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen’, aan de goederen vermeld in de douanedocumenten waarvan sprake in artikel 257, § 1, een andere bestemming geeft of tracht te geven dan daarin uitdrukkelijk is aangeduid, worden de straffen bepaald, volgens het geval, bij artikel 157, de artikelen 220 tot 225, 227 en 277 of bij artikel 231, WADA (wijziging art. 257, § 3, WADA).
Artikel 259 van de WADA bestraft het gebruik of de overlegging van valse, onnauwkeurige of onvolledige attesten, facturen of documenten met de bedoeling de douane te bedriegen, die kunnen beantwoorden aan de definitie van fraude waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad. Om te voldoen aan artikel 7, lid 2 van de PIF-richtlijn breidt de wet van 9 december 2019 (art. 10) de mogelijkheid om een gevangenisstraf van 8 tot 30 dagen uit te spreken uit tot alle in artikel 259 van de algemene wet bedoelde strafbare feiten (en niet langer alleen in geval van recidive).
Indien de overtreder de financiële belangen van de EU ernstig heeft geschaad, wordt hij gestraft met een gevangenisstraf van 4 maand tot 5 jaar.
De financiële belangen van de EU moeten in elk geval geacht worden ernstig te zijn geschaad wanneer er een schade is van meer dan 100.000 euro.
In werking
De wet van 9 december 2019 treedt in werking op 28 december 2019, tien dagen nadat ze verscheen in het Belgisch Staatsblad. De PIF-richtlijn moest eigenlijk tegen uiterlijk 6 juli 2019 omgezet zijn in Belgisch recht.

Bron: Wet van 9 december 2019 tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn (EU) 2017/1371, BS 18 december 2019 (art. 1 tot en met art. 10).

Extra informatie:
- Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, BS 21 september 1977 (AWDA)
- Richtlijn (EU) nr. 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, PB.L. 198, 28 juli 2017 (PIF-richtlijn)