Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale dotaties lokale politie 2019: hogere bedragen, andere werkwijze voor toelage uitrusting openbare orde

Nieuws - 31/12/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De KB’s met de federale dotaties 2019 voor de lokale politiezones zijn net voor het jaareinde in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met opnieuw een pak meer middelen dan het jaar voordien. Komen traditioneel aan bod: de basistoelage, de indexering van de basistoelage, de Salduz-toelage, de bijkomende financiële tegemoetkoming om specifieke probleemsituaties aan te pakken en de toelage voor de handhaving van de openbare orde. En laat die laatste dit keer de meest opvallende zijn: voor de verdeling gelden immers totaal nieuwe regels ten opzichte van 2018.
Eerder kregen de zones via Omzendbrief PLP59 tekst en uitleg over hoe ze deze toelagen moeten inschrijven in hun begroting.
Toelage voor handhaving openbare orde
De toelage voor de uitrusting ‘Handhaving Openbare Orde’ springt het meest in het oog. Niet omwille van het bedrag – dat wijzigt met 424.823,81 euro (op 0,01 eurocent na) immers niet ten opzichte van 2018 – maar wel omwille van de verdeling.
Voor het eerst wordt de dotatie toegekend volgens de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 (solidariteitsmechanisme tussen politiezones). Die richtlijn maakt, naargelang de aard van de opdrachten waarvoor de zones versterking (kunnen) bieden, een onderscheid tussen politiezones van de categorie Hycap A en HyCap B. Volgens de richtlijn kan de toelage handhaving openbare orde alleen nog worden toegekend ter ondersteuning van de politiezones HyCap B. Deze zones moeten het personeel immers specifieke individuele en collectieve uitrusting ter beschikking stellen. Politiezones HyCap A kunnen er wel voor kiezen om, via een associatie of structureel samenwerkingsverband, ingedeeld te worden in categorie B.
Hoewel de richtlijn al op 1 januari 2018 in werking is getreden, was 2018 een overgangsjaar zodat de zones zich konden voorbereiden op de wijzigingen en eventuele associaties en samenwerkingsverbanden konden aangaan. Voor 2019 is de procedure dus volledig nieuw: de dotatie wordt verdeeld tussen de zones van categorie HyCap B en de zones van categorie HyCap A die ervoor opteerden om te worden ingedeeld in categorie B, zoals vastgesteld op 1 september 2018. Meer concreet wordt het totaalbedrag van de dotatie voor 2019 als volgt verdeeld:
elk van de zones ontvangt in eerste instantie het deel van de dotatie dat historisch aan haar werd toegekend
het resterende deel van het totaalbedrag (d.i. de som van de dotaties van de zones HyCap A die er niet voor kozen om bij categorie B te horen en dus geen toelage meer genieten) wordt verdeeld tussen de zones die wel van de toelage genieten en dat pro rata hun historisch aandeel.
Federale basistoelage
De federale basistoelage voor 2019 wordt geraamd op 712.776.056,04 euro. Ruim 31 miljoen euro meer dan in 2018 toen 696.623.015,60 euro werd uitbetaald.
Maar zoals dat de voorbije jaren ook het geval was, wordt in het KB alleen het ‘theoretische’ bedrag meegegeven. Het definitieve bedrag zal pas later door de minister van Binnenlandse Zaken worden bevestigd. Het geraamde bedrag moet immers nog worden aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex vastgelegd in december 2019. Dat cijfer was nog niet bekend bij het opstellen van het KB.
Herinner dat de zones gedurende het jaar 2019 maandelijks een voorschot hebben gekregen op de basistoelage voor 2018. In totaal werd 98% van de toelage uitbetaald. De overige 2% werd ingehouden als reserve, een marge om correcties op uit te voeren conform de reële evolutie van de gezondheidsindex.
Bijkomende financiële tegemoetkoming
De ‘bijkomende financiële tegemoetkoming’ – dat zijn de federale middelen voor de aanpak van specifieke problemen stijgt van 54.211.394,76 euro in 2018 naar 54.916.142,86 euro.
Van dat bedrag gaat 49.948.018,13 euro naar de gemeenten en meergemeentepolitiezones. De overige 4.968.124,73 euro wordt verdeeld op basis van politiecontracten. De minister van Binnenlandse Zaken kan die politiecontracten afsluiten met de gemeente of de meergemeentenpolitiezone om bijzondere probleemsituaties aan te pakken. Daarbij gelden maximumbedragen per politiezone.
Salduz-toelage
Ook de Salduz-toelage, de federale tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de toepassing van de Salduz-wetgeving, stijgt. Al is de stijging met 0.02 eurocent wel erg miniem. Voor het jaar 2019 wordt 2.074.099,88 euro vrijgemaakt. Het bedrag wordt verdeeld op basis van het reële aantal Salduz-interventies van categorie III of IV. De gebruikte cijfergegevens voor de verdeling zijn gebaseerd op de registratie en extractie van de verschillende SALDUZ-variabelen in het ISLP-registratiesysteem van de lokale politie - voor het jaar 2018 (januari t.e.m. december).
Federale sociale toelage
De gemeenten en meergemeentenpolitiezones krijgen ook voor 2019 een federale sociale toelage om een stuk van de kosten te compenseren van de bijdragen die ze aan de RSZ verschuldigd zijn. Het bedrag wordt rechtstreeks aan de RSZ zelf gestort. Die past op zijn beurt de bedragen aan die de zones nog moeten betalen.
De federale sociale toelage voor 2019 bedraagt 156.656.796,57 euro. In 2018 was dat 154.646.939,65 euro.
Indexering basistoelage 2018
De gemeenten en meergemeentepolitiezones kunnen voor het jaar 2019 ook rekenen op een bijkomende financiële tegemoetkoming voor een totaal van 9.420.104, 60 euro. Het gaat om een indexatie van de federale basistoelage van het jaar 2018.
In werking: 1 januari 2019.

Bron:
- Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2019 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2020, BS 20 december 2019.
- Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2019, BS 20 december 2019.
- Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2019, BS 20 december 2019.
- Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2019, BS 20 december 2019.
- Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2019, BS 20 december 2019.
- Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2018, BS 20 december 2019.

Extra informatie:
- Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2018, BS 31 december 2018.
- Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2018 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2019, BS 31 december 2018.
- Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2018, BS 31 december 2018.
- Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2017, BS 31 december 2018.
- Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2018, BS 31 december 2018.