Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Tal van nieuwigheden in omzendbrief PLP 59 met richtlijnen voor politiebegroting 2020

Nieuws - 29/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Politiezones opgelet: omzendbrief PLP 59 met de richtlijnen voor het opstellen van de politiebegroting voor het jaar 2020 bevat opvallend veel nieuwigheden ten opzichte van vorig jaar. Over een pak begrotingselementen bestaat wel nog onzekerheid omdat er in lopende zaken geen beslissing mag worden genomen. En er zijn nog tal van wijzigingen door aangepaste wetgeving, evolutie van indexen en aangepaste prognoses.
Onzekerheden
De zones moeten er onder meer rekening mee houden dat
er momenteel geen NAVAP-subsidie is voorzien voor 2020;
het structurele herstel van 0,25/12de dat jaarlijks wordt toegekend aan de politiezones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm voorlopig niet werd weerhouden;
het bedrag van de federale dotatie ter stimulering van bepaalde initiatieven nog niet gekend is voor het jaar 2020;
de federale dotatie in het kader van het sectorale akkoord voorlopig niet werd weerhouden voor het jaar 2020.
In principe zal de nieuwe regering over deze zaken een beslissing nemen. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem vraagt de zones in zijn huidige omzendbrief om in afwachting daarvan geen enkel bedrag in te schrijven in de begroting voor 2020.
Begroting 2020: overzicht
We overlopen kort de belangrijkste begrotingselementen. Noteer ook hier een aantal wijzigingen.
Model politiebegroting en meerjarenplanning
Net als andere jaren moeten de politiezones hun begroting opmaken volgens het model van de gemeentebegroting. Het schutblad en het samenvattend bestand (de inputmodule) staan op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.
Raming personeelsuitgaven
Bij de raming van de personeelsuitgaven spelen onder meer de maandvooruitzichten van de gezondheidsindex. In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst overschreden. Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau (1 oktober 2019) zou de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in januari 2020. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (109,34) zou niet overschreden worden in 2020.
Wedde van de maand december
Vanaf 2020 kan de weddemaand van de maand december ‘dienstjaar N-1’ niet meer worden ingeschreven in de begroting ‘dienstjaar N’. Alle politiezones moeten dus, voor al hun personeelsleden, de weddemaanden januari 2020 tot en met december 2020 inschrijven in de begroting van het jaar 2020.
Pensioenbijdragen
Sinds 2016 wordt geen enkele vermindering meer voorzien van de basispensioenbijdrage voor de administraties van ex-pool 5 (lokale politiezones). De bijdragevoeten zijn vastgepind op 41,5% waarvan 7,5% persoonlijke bijdrage, ook voor 2020 en 2021.
De federale pensioendienst heeft ook al een voorstel gedaan voor de bijdragevoeten van de jaren nadien: 43% in 2022 en 2023. Maar zolang deze percentages niet geformaliseerd zijn bij KB, zijn ze louter indicatief.
De omzendbrief geeft een overzicht van de percentages van de sociale zekerheids- en pensioenbijdragen die in 2020 van toepassing zijn op de vastbenoemden, contractuelen en gesco’s. Let op: vanaf 2020 moet de Koning jaarlijks vaststellen voor hoeveel trimesters de bijdrage van het asbestfonds verschuldigd is en dat ten laatste in december van het voorgaande jaar. Voorlopig is nog geen enkel KB in die zin aangenomen voor het jaar 2020.
Responsabiliseringsbijdrage
De politiezones die voor 2019 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn, moeten die via twaalf maandelijkse stortingen in 2020 betalen aan de RSZ.
Eindeloopbaanregime en NAVAP
Om de meerkosten op te vangen die te wijten is aan de verlenging van de loopbaan van de operationelen, was er voorzien in een tijdelijk financieringsmechanisme voor de begrotingsjaren 2016-2019. De verlenging van dit mechanisme is voorlopig niet weerhouden voor het jaar 2020. Er mag dus voorlopig geen enkel bedrag worden ingeschreven in de begroting voor dat jaar.
Federale dotaties
Minister De Crem overloopt in zijn omzendbrief de bedragen van de federale dotaties voor 2020:
- federale dotatie voorgaande dienstjaren aan de politiezones – indexatie federale basistoelage 2019
De prognose laat bijkomende indexering ten voordele van de politiezones vermoeden. Maar voorlopig mag geen enkel bedrag worden ingeschreven. Zodra de precieze bedragen bekend zijn, zal de bijkomende indexering kunnen worden ingeschreven.
- federale dotaties eigen aan dienstjaar 2020
 federale basistoelage 2020. In het kader van de begrotingsdiscussies 2020 is het structurele herstel van 0,25/12de dat jaarlijks wordt toegekend aan de zones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering op basis van de KUL-norm, niet weerhouden. Het gaat om een nieuw initiatief waarover de nieuwe regering een beslissing zal moeten nemen;
 federale bijkomende toelage 2020;
 federale sociale toelage I 2020;
 federale sociale toelage II 2020;
 federale toelage ‘uitrusting handhaving openbare orde’ 2020;
 federale toelage inzake federaal overgedragen huurovereenkomsten aan sommige politiezones (huurtoelage);
 bijkomende federale toelage ‘verkeersveiligheid’. Let op: voorheen ingeschreven als ‘bijkomende federale toelage gefinancierd via de verkeersveiligheidsactieplannen’;
 federale toelage aan de lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven. De bedragen voor 2020 zijn nog niet gekend. Het is aangewezen nog geen enkel bedrag in te schrijven in de begroting;
 federale dotatie m.b.t. de uitvoering van de Salduz-wet;
 nieuw: federale dotatie in het kader van het sectoraal akkoord. In het kader van de begrotingsbesprekingen 2020 werd deze dotatie beschouwd als nieuw initiatief. Het voorstel tot toekenning voor het jaar 2020 werd voorlopig niet weerhouden. De volgende regering zal een definitieve beslissing nemen. Er mag op dit moment dus nog geen enkel bedrag worden ingeschreven.

Bron: Ministeriële omzendbrief PLP 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones, BS 27 november 2019.

Extra informatie:
Ministeriële omzendbrief PLP 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones, BS 29 november 2018.