Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Pensioenlast lokale besturen: Vlaamse overheid financiert vanaf 2020 helft van responsabiliseringsbijdrage (ontwerp van decreet)

Nieuws - 22/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De gemeentefinanciën staan onder druk door de almaar stijgende pensioenlasten. Maar de Vlaamse overheid springt in de bres en voorziet vanaf 2020 in structurele financiële steun. Deze dotatie bedraagt de helft van de responsabiliseringsbijdrage die de Vlaamse gemeenten, politiezones, hulpverleningszones, havenbedrijven, autonome gemeentebedrijven, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen moeten betalen.
Pensioenlasten statutaire ambtenaren
Lokale besturen staan volledig zelf in voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire ambtenaren. Ze kunnen dit doen met de hulp van een pensioenverzekeraar, maar de meeste steden en gemeenten zijn hiervoor aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.
Jaarlijkse bijdragen
Concreet int het Pensioenfonds een basisbijdrage. Die bestaat uit
- een persoonlijke bijdrage van 7,5% ingehouden op het salaris van de statutaire ambtenaren die nog in dienst zijn bij de lokale besturen en
- een werkgeversbijdrage van 34% (percentage van het jaar 2019) op het brutosalaris van de nog in dienst zijnde statutairen.

De persoonlijke bijdrage bleef doorheen de jaren constant. De werkgeversbijdrage daarentegen is spectaculair toegenomen van 27,5% in 2012 tot 34% in 2019. En verwacht wordt dat dit percentage zal blijven stijgen.

Herinner dat sommige besturen een korting genieten op de werkgeversbijdrage door opgebouwde reserves.
Responsabiliseringsbijdrage
Sommige besturen moeten bovenop de basisbijdrage ook een responsabiliseringsbijdrage betalen. Dat is het geval wanneer de basisbijdrage op basis van de statutaire loonmassa niet volstaat om de pensioenen te betalen van de gepensioneerde statutairen.

Door het toenemende aantal gepensioneerden en kleinere aantal actieve statutairen moeten steeds meer gemeenten die responsabiliseringsbijdrage betalen. En het percentage wordt ook steeds hoger. Vandaag bedraagt de responsabiliseringscoëfficiënt 50%, maar volgens prognoses van de Federale Pensioendienst zou die oplopen tot 75% in 2024.

Bij tal van lokale besturen komen de financiën daardoor steeds meer onder druk te staan.
Tussenkomst Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid erkent de lokale pensioenproblematiek en springt in de bres. Vanaf 2020 zal de Vlaamse overheid daarom een jaarlijkse dotatie uitkeren die de helft bedraagt van de responsabiliseringsbijdrage die de Vlaamse gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen verschuldigd zijn.

De kost van deze maatregel wordt voor de Vlaamse overheid geraamd op:
- 2020: 130.805.000 euro
- 2021: 146.524.000 euro
- 2022: 194.946.000 euro
- 2023: 252.687.000 euro
- 2024: 282.899.000 euro
Wettelijke voorwaarden
In het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 vinden we alvast de basis voor de uitbetaling van de dotatie en een reeks uitbetalingsvoorwaarden:
- het gaat om een ‘algemene werkingssubsidie’;
- het subsidiebedrag houdt geen rekening met de korting die de besturen kunnen krijgen op de responsabiliseringsbijdrage door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling voor hun contractueel personeel in mindering te brengen;
- voor de percentages van de wettelijke basisbijdrage en de responsabiliseringscoëfficiënt wordt uitgegaan van de percentages waarop de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen van de Federale Pensioendienst van mei 2019 gebaseerd zijn. Wijzigingen aan de percentages voor de wettelijke basisbijdrage of aan de responsabiliseringscoëfficiënt worden enkel in rekening gebracht als ze een daling van de responsabiliseringsbijdrage van dat bestuur tot gevolg hebben;
- voor 2020 wordt het subsidiebedrag voor elk bestuur vastgesteld op basis van de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage van de Federale Pensioendienst van mei 2019. Vanaf 2021 stelt de Vlaamse regering het subsidiebedrag voor elk bestuur vast op basis van de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen van de Federale Pensioendienst die op 31 oktober van elk jaar beschikbaar zijn. Dit bedrag wordt gecorrigeerd met de helft van het verschil tussen de toegekende subsidie voor het voorgaande jaar en de afrekening voor het voorgaande jaar;
- de bedragen worden in 1 keer uitbetaald, ieder jaar op de eerste werkdag van de maand december.

Bron: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020, Vl. Parl. 2019, nr. 152.