Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaanderen hervormt politionele bevoegdheden in havengebieden

Nieuws - 03/07/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


De havenkapiteinsdiensten hebben binnen – en soms ook buiten – de havengebieden politionele bevoegdheden en handhaven de havenpolitieverordeningen. De Vlaamse overheid moderniseert het statuut van deze diensten.
Havenpolitieverordening
De havenbedrijven kunnen havenpolitieverordeningen uitvaardigen voor de havengebieden van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende. Tot nu waren de steden en gemeenten daarvoor bevoegd. Havenpolitieverordeningen zijn reglementen van bijzondere administratieve politie over typische havengebonden kwesties:
goederenbehandeling en opslag;
in- en ontschepen van passagiers;
toegankelijkheid en verkeersafwikkeling;
vrijwaring van het milieu;
vrijwaring van de veiligheid.
Taken van de havenkapiteinsdienst
De havenkapiteinsdienst van de haven volgt de toepassing van die havenpolitieverordeningen op en neemt maatregelen om de openbare orde, de rust, de veiligheid van de exploitatie en het milieu te verzekeren in het havengebied. En soms ook daarbuiten. De havenbedrijven mogen immers samenwerkingsakkoorden sluiten met andere instanties over een mogelijke taakverdeling of uitbreiding van het werkingsgebied.
Net als bij de havenpolitieverordeningen moet ook de vaststelling van dergelijke samenwerkingsovereenkomsten bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. Opgelet! De havenpolitieverordeningen (en vermoedelijk ook de samenwerkingsovereenkomsten) treden in werking op de dag van aankondiging in het Belgisch Staatsblad – en niet 10 dagen na publicatie, zoals de regel is.
Naast politionele taken kan een havenkapiteinsdienst ook ingeschakeld worden bij het beheer van de haven: bij de organisatie van openbare havendiensten, bij de inning van havengelden en bij het duurzaam beheer van het haventerrein. Het is het havenbedrijf dat de werking van de havenkapiteinsdienst regelt.
Havenkapitein
Elke havenkapiteinsdienst staat onder het gezag en de leiding van één havenkapitein en eventueel één of meerdere ondergeschikte (adjunct-)havenkapiteins. Zij kunnen de hulp krijgen van havenluitenants, haveninspecteurs of havenagenten.
Elk lid van de havenkapiteinsdienst wordt benoemd en ontslagen door het havenbedrijf. In enkele gevallen is daarvoor nog de instemming van de Vlaamse regering nodig. Hoewel zij door het havenbedrijf worden aangesteld, zegt het decreet uitdrukkelijk dat de personeelsleden van de havenkapiteinsdienst hun politionele bevoegdheden ‘onafhankelijk van het havenbedrijf’ moeten uitvoeren. De toelichting voegt daar nog aan toe dat bij conflicten het veiligheidsaspect altijd voorrang moet krijgen op het economische.
De havenkapiteins mogen ter uitvoering van de havenpolitieverordeningen bevelen geven, inbreuken vaststellen en pv’s opmaken. Als officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des Konings kunnen zij daarnaast ook alle andere misdrijven binnen het havengebied opsporen, vaststellen en er een proces-verbaal voor opstellen.
Havenluitenant, haveninspecteur en havenagent
In sommige havens bestaat nu al de functie van havenluitenant. De havenluitenant staat de havenkapitein bij. Hij brengt verslag uit over alle misdrijven die werden vastgesteld, maar het is de havenkapitein die een pv opmaakt.
De functies van haveninspecteur en havenagent zijn nieuw. De haveninspecteur werkt onder het gezag van de havenkapitein en is enkel bevoegd voor de havenpolitieverordeningen. In die hoedanigheid kan hij bevelen geven, inbreuken vaststellen en pv’s opstellen. Stelt hij andere misdrijven vast, dan kan hij daarover verslag uitbrengen bij de havenkapitein, die dan een pv kan opmaken.
De havenagent werkt onder het gezag van de havenkapitein of een haveninspecteur. Hij is alleen bevoegd voor een bepaald aspect van de havenpolitieverordeningen en kan voor dat specifieke domein bevelen geven, inbreuken vaststellen en pv’s opmaken.
Het decreet beschrijft verder hoe havenkapiteins, haveninspecteurs en – in beperktere mate – havenagenten vervoersmiddelen en ladingen mogen controleren, publieke en private gebouwen mogen betreden en laten sluiten, materiaal in beslag mogen nemen, enz.
Strafrechtelijke én administratieve sancties
Het nieuwe decreet trekt de geldboetes op en voert een verschillend tarief in voor schendingen van administratieve verplichtingen, het negeren van een bevel, en andere opzettelijke, of door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde gedragingen. De strafmaat wordt verhoogd bij recidive en bij inbreuken die de veiligheid, het milieu of de exploitatie van de haven in het gedrang kunnen brengen. De overtreder kan verplicht worden om een borg te stellen of een borgsom te storten.
De havenkapiteins, haveninspecteurs en havenagenten kunnen een onmiddellijke inning voorstellen voor kleine inbreuken. De havenkapitein kan ook een minnelijke schikking voorstellen bij ernstiger misdrijven. De Vlaamse regering moet dit nog uitwerken in een uitvoeringsbesluit.
Vanaf 11 juli
Het ‘decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst’ treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 11 juli 2019. De oude ‘wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins’ wordt dan opgeheven in het Vlaamse gewest.

De bestaande havenpolitieverordeningen blijven geldig tot ze worden vervangen.

Voor de voorstellen tot onmiddellijke inning en de minnelijke schikkingen is nog een uitvoeringsbesluit nodig. De Vlaamse regering moet ook het bijzonder aansprakelijkheidsregime van de havenkapiteins en hun medewerkers nog verder uitwerken.

Bron: Decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst, BS 1 juli 2019.

Extra informatie:
Wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut van der havenkapiteins, BS 8 juni 1936 (opgeheven in het Vlaamse Gewest).
- Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, BS 8 april 1999 [havendecreet].