Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Politie, economische inspectie en belastingambtenaren kunnen nu ook waarschuwing geven bij sluikwerk

Nieuws - 28/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie zich schuldig maakt aan sluikwerk, kan er binnenkort vanaf komen met een waarschuwing of een minnelijke schikking (‘transactie’). Courante sancties binnen de economische regelgeving, maar tot nog toe niet mogelijk in het kader van Sluikarbeidswet van 1976. Daarin zit alleen een strafrechtelijk parcours. Via de Verzamelwet Economie van 2 mei 2019 krijgen de nieuwe sanctieprocedures alvast een wettelijke basis.
Waarschuwing
Als de politie, de sociaaleconomische inspecteurs of de belastingambtenaren een inbreuk vaststellen op de Sluikarbeidswet of haar uitvoeringsbesluiten dan kunnen ze de overtreder een waarschuwing geven waarbij die wordt aangemaand om de betrokken handeling te stoppen. Ze volgen hierbij de algemene regels uit het Wetboek van Economisch Recht. Met andere woorden: ze sturen de waarschuwing naar de overtreder binnen de 30 dagen na vaststelling van de feiten. Tenminste als de dader gekend is. Kan de dader niet geïdentificeerd worden op de dag van de inbreuk, dan start de termijn pas wanneer dat wel kan.
Overtreders die geen gevolg geven aan de waarschuwing, kunnen nog een minnelijke schikking voorgesteld krijgen. Maar als ze die ook naast hun neerleggen, dan verhuist het proces-verbaal naar de bevoegde procureur des Konings.
Minnelijke schikking
De ambtenaren die zijn aangesteld door de federale minister van Economie kunnen de overtreder een transactie voorstellen. Ook hier gebruiken ze de algemene regels uit het Wetboek van Economisch Recht als leidraad. Maar let op: effectief een minnelijke schikking uitschrijven, kan nog niet. Er is nog een KB nodig dat de tarieven vastlegt en de betalings- en inningswijze concretiseert. De federale wetgever maakt wel duidelijk dat de geldsom niet hoger mag zijn dan het maximumbedrag van de strafrechtelijke geldboete die op de inbreuk staat verhoogd met de opdeciemen.
In elk geval: er volgt geen strafvordering wanneer overtreders de minnelijke schikking betalen.
Sluikwerk?
Noteren we voor een goed begrip nog even de wettelijke definitie van sluikwerk: ‘sluikwerk is het werk dat voorwerp kan zijn van een beroep behorend tot het ambachtswezen, de handel of de industrie en dat niet in ondergeschikt verband wordt verricht door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die niet is ingeschreven in het ambachts- of handelsregister of die de wettelijke voorschriften m.b.t. vergunning, verzekeringsplicht of inschrijving in verband met de uitoefening van dit beroep overtreedt, voor zover dat werk hetzij door zijn omvang en zijn technische aard, hetzij door zijn frequentie, hetzij door het aanwenden van materieel of van werktuigen, een specifiek professioneel karakter heeft. Toegelaten zijn steeds de reddingswerken en andere dringende werken die zonder uitstel moeten worden uitgevoerd om dreigende ongevallen te voorkomen’.
In werking: 1 juni 2019.

Bron:  Wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 22 mei 2019 (Hoofdstuk 4, artikel 41 en 42 DB Economie).

Extra informatie: Wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter, BS 20 juli 1976.