Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaanderen wijzigt rechtspositie minderjarigen in integrale jeugdhulp

Nieuws - 08/04/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Vlaanderen brengt kleine veranderingen aan in de integrale jeugdhulp en in de rechtspositie van de minderjarigen in die jeugdhulp. Bedoeling is om de regels beter af te stemmen op het afgesproken beleid, de GDPR en het aankomende nieuwe jeugddelinquentierecht.
Rechtspositie minderjarigen in integrale jeugdhulp
De rechtsbescherming die in het kader van de integrale jeugdhulp is voorzien voor minderjarigen, geldt voortaan ook voor minderjarigen die onder het nieuwe jeugddelinquentierecht vallen. En ook voor meerderjarigen die nog jeugdhulpverlening krijgen en meerderjarigen ten aanzien van wie een reactie loopt in het kader van het jeugddelinquentierecht.
Minderjarigen hebben toegang tot hun eigen gegevens in de bijgehouden dossiers. Voor gegevens die de toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen bijhouden, wordt het recht op toegang uiterlijk gegeven op het moment waarop die een beslissing nemen. Voor gegevens die de ‘sociale dienst jeugdrechtbank’ bewaart, krijgen ze dit toegangsrecht uiterlijk bij de eerste beschikking van de jeugdrechter of het eerste vonnis van de jeugdrechtbank.
Meldpunten ‘Geweld, Misbruik en Kindermishandeling’
Voor de persoonsgegevens die de Meldpunten ‘Geweld, Misbruik en Kindermishandeling’ verwerken en delen, gelden de rechten en verplichtingen die de GDPR voorziet voor de betrokkene niet. De betrokkene heeft dus bijvoorbeeld niet het recht om op de hoogte gesteld te worden van de gegevens die over hem worden verwerkt en hij heeft ook geen inzagerecht. Als de betrokkene hiervoor toch een verzoek indient, moet de functionaris voor gegevensbescherming hem zo snel mogelijk inlichten over elke weigering of beperking van zijn rechten. Tenzij die informatie de werking van het Meldpunt zou ondermijnen. De functionaris licht de betrokkene ook in over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of om naar de rechter te stappen.
Integrale jeugdhulp
De ouders van een minderjarige of zijn opvoedingsverantwoordelijke mogen zich nu ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon in hun contacten met de jeugdhulp en met de sociale dienst jeugdrechtbank. Dat mag niet dezelfde persoon zijn als de vertrouwenspersoon van de minderjarige.
Het ondersteuningscentrum Jeugdzorg kan een minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie. Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlening echt wel nodig is maar de betrokkenen die weigeren. De doorverwijzing wordt voortaan voorafgegaan door een uitnodiging tot een gesprek tussen de betrokkenen, de begeleidende consulent en de teamverantwoordelijke. Daarin worden nog eens de minimale verwachtingen besproken en wordt aangegeven hoe die bereikt kunnen worden. Als alle betrokkenen tot een akkoord komen, volgt er een engagementsverklaring.
De gerechtelijke maatregelen die de jeugdrechter of de jeugdrechtbank kan opleggen na een VOS-vordering van het openbaar ministerie, worden gemoduleerd. Alle mogelijke maatregelen worden – samen met hun maximale duur – duidelijk opgesomd in het decreet. Er zijn 14 maatregelen mogelijk. Bij uithuisplaatsing moet altijd eerst gedacht worden aan pleegzorg.
In de jeugdhulpverlening worden heel wat gegevens verwerkt. Wanneer men zijn toegangsrecht wil en kan uitoefenen, kan men zich laten bijstaan door een door het beroepsgeheim gebonden persoon. Of door de gekozen vertrouwenspersoon.
Private voorzieningen die gespecialiseerd zin in de opname of de begeleiding van minderjarigen die naar hen verwezen worden in het kader van de integrale jeugdhulp, moeten daarvoor voortaan een erkenning hebben. De erkenningsvoorwaarden zijn vooral kwalitatieve eisen. De voorzieningen krijgen de uitdrukkelijke toestemming om gezondheids- en gerechtelijke gegevens van hun personeel te verwerken, op basis van een uittreksel uit het strafregister en een medisch attest.
Inwerkingtreding
Het nieuwe wijzigingsdecreet van 15 maart 2019 treedt grotendeels in werking op 14 april 2019. De regels rond de modulering van de gerechtelijke maatregelen treden pas in werking op de datum die de regering vastlegt.

Bron:  Decreet van 15 maart 2019 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp, BS 4 april 2019

Extra informatie:
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
Decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp