Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Nieuwe regels voor teruggave rijbewijs na afleggen herstelexamens en afgifte rijbewijs met weekendrijverbod

Nieuws - 06/03/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie na een verval van het recht tot sturen de door de rechter opgelegde herstelexamens met succes aflegt, mag zijn rijbewijs in principe weer gaan afhalen op de griffie. Voortaan mag de griffie het rijbewijs in bepaalde gevallen niet langer zelf teruggeven en moet het worden teruggestuurd naar de gemeentebesturen of de minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast sleutelt de federale regering aan de regels voor de afgifte van rijbewijzen wanneer de rechter een weekendrijverbod heeft opgelegd of het verval van het recht tot sturen heeft beperkt tot bepaalde categorieën voertuigen. En komt ze met nieuwigheden voor de afgifte van rijbewijzen zonder de administratieve vermelding van code 70.
Teruggave rijbewijs na praktische herstelexamens
Teruggave door de bevoegde overheid
De griffie zal het rijbewijs van de betrokkene die na een verval van het recht tot sturen geslaagd is in het praktische herstelexamen niet teruggeven
wanneer het praktisch herstelexamen werd afgelegd met een voertuig van categorie AM tenzij het rijbewijs van de betrokkene alleen geldig is voor deze categorie;
wanneer het praktisch herstelexamen werd afgelegd met een voertuig van categorie A1, A2, A, B, B+E of G en het rijbewijs van de betrokkene ook geldt voor minstens één van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E of voor een gelijkwaardige categorie;
wanneer het praktisch herstelexamen werd afgelegd met een voertuig van categorie C1, C1+E, D1 of D1+E en het rijbewijs ook geldt voor minstens één van de categorieën C, C+A, D of D+E of een gelijkwaardige categorie.
In al deze gevallen wordt het rijbewijs – tenminste als het gaat om een Europees rijbewijs - door de griffie teruggezonden naar ‘de bevoegde overheid’. Dat is naargelang de situatie:
de burgemeester van de gemeente (of diens gemachtigde) waar de betrokkene ingeschreven of vermeld is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;
de burgemeester (of diens gemachtigde) van de gemeente waar de Belgische onderwijsinstelling zich bevindt waar de betrokkene is ingeschreven; of
de minister van Buitenlandse Zaken (of diens gemachtigde).
De bevoegde overheid zal dan, op expliciete vraag van de betrokkene, een Belgisch rijbewijs afleveren dat geldt voor de categorieën die vermeld zijn in het ‘attest van welsalgen voor het praktisch herstelexamen’. Bijvoorbeeld: wie het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig van categorie AM, krijgt een rijbewijs geldig voor categorie AM.
Teruggave door de griffie
Gaat het om een Belgisch of niet-Europees buitenlands rijbewijs, dan zal het rijbewijs wel nog steeds door de griffie worden teruggegeven.
Let op! In situaties waarbij de rechter de herstelexamens na een verval van het recht tot sturen had beperkt tot de categorie voertuigen waarmee de overtreding werd begaan, wordt het rijbewijs na het herstelexamen altijd teruggegeven door de griffie.
Teruggave rijbewijs na medisch of psychologisch herstelonderzoek
Als de betrokkene geschikt wordt verklaard naar aanleiding van het medisch of het psychologisch herstelonderzoek en het deelnemingsdocument attesteert zijn rijgeschiktheid onder voorwaarden of met beperkingen, dan mag de griffie het rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs niet teruggeven. De griffie moet het rijbewijs – tenminste als het een Europees rijbewijs is – terugbezorgen aan de bevoegde overheid. Die zal op vraag van de houder een rijbewijs of een als zodanig geldend bewijs afgeven voor de categorieën bedoeld in het deelnemingsdocument. De administratieve geldigheidsduur van dit rijbewijs wordt beperkt tot de duur bepaald in het attest. Het rijbewijs kan zo nodig hernieuwd worden met een nieuw rijgeschiktheidsattest met vermelding van voorwaarden of beperkingen.
Worden in het deelnemingsdocument geen voorwaarden of beperkingen opgelegd, dan mag het Belgische of niet-Europese buitenlandse rijbewijs of het als zodanig geldende rijbewijs wel door de griffie worden teruggegeven. Maar Europese rijbewijzen worden, ook als er geen voorwaarden of beperkingen zijn opgelegd, teruggezonden naar de bevoegde overheid voor afgifte.
Afgifte rijbewijs zonder code 70
Wie een Belgisch of Europees rijbewijs heeft gekregen na inwisseling van een niet-Europees rijbewijs, mag een nieuw Belgisch rijbewijs aanvragen waarop geen code 70 (de administratieve vermelding om te duiden dat het om een ingewisseld rijbewijs gaat) meer staat bij een of meer categorieën voertuigen. De betrokkene is dan wel verplicht om de vereiste theoretische en praktische scholing te volgen voor de categorie waarvoor hij geen code 70 meer wil op zijn rijbewijs (hij valt dus niet mee ronder de wettelijk voorziene vrijstelling voor het volgen van de scholing). 
Het Belgisch of Europees rijbewijs waarop de code wel nog staat, wordt teruggeven aan het gemeentebestuur of de minister van Buitenlandse Zaken. Europese rijbewijzen worden uiteindelijk teruggestuurd naar de overheid die ze heeft uitgereikt, met vermelding van de redenen voor de terugzending.
Afgifte rijbewijs met weekendrijverbod
De federale regering voegt tot slot nog enkele regels toe aan de afgifte van een rijbewijs nadat de rechter een verval van het recht tot sturen heeft opgelegd dat enkel tijdens het weekend en op feestdagen geldt. In dat geval maakt de griffie daarvoor een specifiek attest op. Met dat attest kan de betrokkene bij de bevoegde overheid een nieuw rijbewijs aanvragen dat alleen geldt op weekdagen (tenzij dit een feestdag is).
Het RijbewijsKB neemt die regeling nu specifiek op onder het hoofdstuk ‘afgifte rijbewijzen’. Aanvragers krijgen een rijbewijs of een als zodanig geldend bewijs dat enkel geldig is buiten het weekend en feestdagen. De administratieve geldigheidsduur van dit rijbewijs is beperkt tot de duur van het verval van het recht tot sturen waaraan de houder onderworpen is.
Een gelijkaardige bepaling wordt toegevoegd voor zij die een verval van het recht tot sturen kregen dat beperkt is tot bepaalde categorieën voertuigen. Zij zullen van de bevoegde overheid, op basis van een nog geldig attest, een rijbewijs krijgen dat alleen geldt voor de categorieën waarop het verval niet van toepassing is. De administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs is beperkt tot de duur van het verval.
In werking: 15 maart 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bronnen: 
-Koninklijk besluit van 11 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 5 maart 2019.
-Koninklijk besluit van 11 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 5 maart 2019.