Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Uitgebreid huishoudelijk reglement voor hernieuwd Controleorgaan op de Politionele Informatie

Nieuws - 03/12/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Controleorgaan op de Politionele Informatie heeft een nieuw huishoudelijk reglement. Een absolute must gezien de recente wijzigingen aan haar structuur, samenstelling en werking na implementatie van de Europese Privacyrichtlijn Politie-Justitie (2016/680) of ‘Richtlijn Justipol’ via de Kaderwet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018.
Justipol vormt in heel wat opzichten een weerspiegeling van de GDPR. Ze is op dezelfde manier opgesteld en bevat gelijkaardige rechten en verplichtingen, maar daarnaast omvat ze ook specifieke regels die zijn afgestemd op de noden van de politie- en gerechtelijke diensten in Europa. Zij behandelen en verwerken bij de uitoefening van hun taken immers gevoelige informatie en persoonsgegevens. Speciale aandacht is vereist om het recht op privacy te garanderen en tegelijkertijd ook de openbare veiligheid te bewaken.
Europa wil dat iedere lidstaat een onafhankelijk orgaan of ‘Data Protection Authority’ aanduidt om toe te kijken op de toepassing van de Richtlijn. Voor België is dat het Controleorgaan op de Politionele Informatie. Via de Kaderwet werd dan ook een volledig nieuw juridisch kader gecreëerd met een aangepaste structuur, samenstelling en werking. In navolging daarvan komt de Kamer van Volksvertegenwoordigers nu met een volledig nieuw huishoudelijk reglement.
Dat behandelt in eerste instantie de structuur waarbij de voorzitter zorgt voor de dagelijkse leiding van het orgaan met in zijn kielzog het drie-koppige directiecomité dat op haar wekelijkse vergaderingen (al dan niet in het bijzijn van andere personeelsleden van het orgaan of derden) belangrijke beslissingen neemt en adviezen formuleert. Maar ook de werking van het secretariaat wordt toegelicht, net als de rechten en plichten van de leden van het Controleorgaan, hun statuut, vergoedingen en verloven, de selectie- en aanwervingsvoorwaarden, de begroting en de middelen van het Controleorgaan.
Belangrijke topics met kracht van wet. Het huishoudelijk reglement is sinds de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad retroactief van kracht vanaf 5 september 2018, de dag waarop Titel II en VII van de Kaderwet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018 in werking zijn getreden.

Bron:  Huishoudelijk reglement van het controleorgaan op de politionele informatie, BS 27 november 2018.

Extra informatie:
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018. (Titel II en VII)
- Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, Pb.L 4 mei 2016, afl. L119/89. ( Privacyrichtlijn politie-justitie)