Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Omzendbrief PLP 57: richtlijnen voor begroting politiezones 2019

Nieuws - 30/11/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Omzendbrief PLP 57 met richtlijnen voor de opmaak van de politiebegroting voor het jaar 2019 is in het Belgisch Staatsblad verschenen. De tekst geeft een aantal nieuwe contactadressen mee en houdt rekening met actuele cijfers (gezondheidsindex, bedragen federale dotaties, enz.) maar bevat geen grote nieuwigheden ten opzichte van PLP 56 voor het jaar 2018. Goed nieuws dus voor de zones!
Model politiebegroting en meerjarenplanning
Net als andere jaren moeten de politiezones hun begroting opmaken volgens het model van de gemeentebegroting. Het schutblad en het samenvattend bestand (de inputmodule) staan op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.
Raming personeelsuitgaven
Bij de raming van de personeelsuitgaven spelen onder meer de maandvooruitzichten van de gezondheidsindex. In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau (6 november 2018) zou de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in juni 2019. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in augustus 2019 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte.
Wedde van de maand december
In navolging van arrest 226.189 van 23 januari 2014 van de Raad van State, mogen de kredieten voor de wedden van december ‘dienstjaar N-1’ en de niet-prestatiegebonden toelagen, vergoedingen en premies van december ‘dienstjaar N-1’ niet langer gebudgetteerd worden in het financiële dienstjaar N ‘vorig dienstjaar’, maar wel in het financiële dienstjaar ‘N-1’, ook al zijn ze slechts uitbetaalbaar op de eerste werkdag van de volgende maand januari. De politiezones zijn verplicht om eenmalig in hun budget, naast de nodige kredieten voor de wedden van december ‘dienstjaar N-1’ ook de nodige kredieten voor de wedden van januari tot december ‘financieel dienstjaar N’ in te schrijven. Op die manier kunnen de toegekende budgettaire toegekende kredieten voor de personeelsuitgaven voor het financiële dienstjaar N vergeleken worden met de vastgelegde kredieten tijdens datzelfde financiële boekjaar. Let op: aangezien de 13de weddemaand ten laatste moet worden ingeschreven in de begroting 2019, is het jaar 2019 ook meteen het laatste jaar waarin de weddemaand van december (dienstjaar X-1) kan worden ingeschreven in het financiële dienstjaar N (vorig dienstjaar). Voor zones die de 13de weddemaand nog niet hebben geregulariseerd, moeten dit dus absoluut in orde brengen in 2019. Zo niet zullen de kredieten nodig om de 13de weddemaand te dragen ambtshalve worden ingeschreven in de begroting van 2019.
Met andere woorden, de zones die de weddemaand van december 2018 niet geboekt hebben in de begroting van 2018 moeten die maand net als de weddemaand van december 2019 inschrijven in de begroting van 2019. Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om de weddemaand van december dienstjaar N-1 in te schrijven. Indien de zone beslist om de kredieten voor de betaling van de 13de weddemaand niet in te schrijven in de begroting van 2019 zullen de bedragen ambtshalve worden ingeschreven in de begroting van 2019.
Pensioenbijdragen
Sinds 2016 wordt geen enkele vermindering meer voorzien van de basispensioenbijdrage voor de administraties van ex-pool 5 (lokale politiezones). De bijdragevoeten zijn vastgepind op 41,5% waarvan 7,5% persoonlijke bijdrage, ook voor 2019 en 2020.
De federale pensioendienst heeft ook al een voorstel gedaan voor de bijdragevoeten van de jaren nadien: 41,5% voor 2021 en 43% in 2022 en 2023. Maar zolang deze percentages niet geformaliseerd zijn bij KB, zijn ze louter indicatief.
De omzendbrief geeft een overzicht van de percentages van de sociale zekerheids- en pensioenbijdragen die in 2019 van toepassing zijn op de vastbenoemden, contractuelen en Gesco’s.
Responsabiliseringsbijdrage
De politiezones die voor 2018 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn, moeten die via twaalf maandelijkse stortingen in 2019 betalen aan de RSZ. Ze zullen eind september 2019 van de RSZ de notificatie met het definitieve bedrag ontvangen. De zones moeten in hun begroting dus de nodige kredieten voorzien.
Eindeloopbaanregime en NAVAP
Om de meerkosten op te vangen die te wijten is aan de verlenging van de loopbaan van de operationelen, ontvangt iedere zone een subsidie. Die omvat de reële kost van de personeelsleden die genieten van de NAVAP en de reële kost van de personeelsleden die voldoen aan de NAVAP-voorwaarden maar er voor kiezen om langer te werken. De subsidie moet worden ingeschreven in de begroting.
Berekening personeelskosten
Om de politiezones te helpen hun personeelsuitgaven voor 2019 realistisch te ramen, wordt de berekeningsmodule ‘BudgPersPZAutom_NL’ ter beschikking gesteld via de website www.ssgpi.be (rubriek handleidingen). Ook de voorbije jaren konden de zones hiervan gebruik maken.
Er zijn enkele nieuwe aandachtspunten, onder meer
de progressieve invoering van een aantal afgesproken maatregelen binnen het sectoraal akkoord zijn opgenomen in de module
de uit het sectoraal akkoord voortvloeiende meerkost kan voor de jaren 2019 t.e.m. 2023 geraamd worden door een ingebouwde procedure. Voor 2022 en 2023 kunnen de ontvangsten (persoonlijke bijdrage werknemer) afzonderlijk geraamd worden
bevorderingen van schaal van het voorgaande dienstjaar kunnen vanaf 2019 automatisch overgeheveld worden voor het operationeel personeel
Federale dotaties
Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, overloopt in zijn omzendbrief de bedragen van de federale dotaties voor 2019:
federale dotatie voorgaande dienstjaren aan de politiezones – indexatie federale basistoelage 2018
federale dotaties eigen aan dienstjaar 2019
-
federale basistoelage 2019
-
federale bijkomende toelage 2019
-
federale sociale toelage I 2019
-
federale sociale toelage II 2019
-
federale toelage Uitrusting handhaving openbare orde 2019
-
federale toelage inzake federaal overgedragen huurovereenkomsten aan sommige politiezones (huurtoelage)
-
bijkomende federale toelage gefinancierd via de verkeersveiligheidsactieplannen
-
federale toelage aan de lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven
-
federale dotatie m.b.t. de uitvoering van de Salduz-wet
Ook de behandeling van gemeentelijke dotaties wordt aangestipt.

Bron:  Ministeriële omzendbrief PLP 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones, BS 29 november 2018.

Extra informatie: Ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones, BS 28 november 2017.